II OSK 1283/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II OSK 1283/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749620

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. II OSK 1283/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Dybowski.

Sędziowie NSA: Andrzej Jurkiewicz (spr.), del. Roman Ciąglewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej k.k. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 2045/12 w sprawie ze skargi k.k. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić skarżącemu k.k. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej;

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 2045/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę k.k. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Wyrok ten skargą kasacyjną zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego k.k. domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Następnie pismem procesowym z dnia 21 listopada 2014 r. skarżący k.k. cofnął złożoną skargę kasacyjną, wnosząc jednocześnie o zwrot uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 250 złotych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a.", wnoszący skargę kasacyjną może cofnąć skargę kasacyjną. Cofnięcie skargi kasacyjnej wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi kasacyjnej za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. skuteczne cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje umorzeniem postępowania.

Stwierdzając, że w niniejszej sprawie nie występują przesłanki niedopuszczalności cofnięcia skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny uznał jej cofnięcie za skuteczne. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o umorzeniu przedmiotowego postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak w punkcie 1 sentencji.

Zgodnie z treścią art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od: pisma odrzuconego lub cofniętego.

W niniejszej sprawie skarżący uiścił tytułem wpisu od wniesionej skargi kasacyjnej kwotę 250 zł. W związku z powyższym, skoro skarżący skutecznie cofnął wniesioną skargę kasacyjną, od której uiścił wpis sądowy, to na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w punkcie 2 sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.