Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449186

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 lutego 2014 r.
II OPP 7/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms.

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska (spr.), Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi E. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 824/12 w sprawie ze skargi E. G. na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia (...) lipca 2012 r., nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie faktyczne

Skarga E. G. na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia (...) lipca 2012 r. w przedmiocie choroby zawodowej wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 14 września 2012 r.

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2013 r. referendarz sądowy odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy. Postanowieniem z dnia 16 maja 2013 r., po rozpoznaniu sprzeciwu skarżącego od postanowienia referendarza sądowego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie z dnia 16 maja 2013 r. i przyznał skarżącemu prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

Wyrokiem z dnia 22 października 2013 r. (sygn. akt IV SA/Gl 824/12) Sąd oddalił skargę w tej sprawie. Pismem z dnia 24 października 2013 r. pełnomocnik skarżącego wystąpił z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Pismem z dnia 20 stycznia 2014 r. E. G. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 824/12 W skardze zawarto wnioski: o stwierdzenie przewlekłości postępowania w tej sprawie, wydanie Sądowi I instancji zalecenia skierowania skarżącego do Instytutu Medycyny Pracy w Ł., o przyznanie od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach kwoty 20.000 zł oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga E. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.) skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie. Oznacza to, że skarga na przewlekłość postępowania jest dopuszczalna jedynie w toku postępowania w sprawie, której dotyczy, bowiem zasadniczym celem tej skargi jest usunięcie stanu przewlekłości i spowodowanie rozpoznania toczącej się sprawy. W związku z tym stwierdzić należy, że niedopuszczalne jest zarówno wniesienie skargi na przewlekłość postępowania po prawomocnym zakończeniu postępowania, jak również przed jego wszczęciem.

W rozpoznawanej sprawie postępowanie sądowe zostało prawomocnie zakończone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 października 2013 r. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej od tego wyroku, liczony od daty doręczenia pełnomocnikowi skarżącego odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem (12 grudnia 2013 r.) upłynął w dniu 13 stycznia 2014 r. Skarżący nie wniósł skargi kasacyjnej od wskazanego wyroku.

Skarga na przewlekłość postępowania z dnia 20 stycznia 2014 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 27 stycznia 2014 r., a zatem już po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego w tej sprawie. Skarga ta jest więc niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na względzie, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 270) oraz w związku z art. 8 ust. 2 powołanej ustawy odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.