Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449185

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 lutego 2014 r.
II OPP 63/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms.

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska Marek Stojanowski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi W. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt II SAB/Gl 41/12 w sprawie ze skargi W. G. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 grudnia 2013 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) W. G. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego (za pośrednictwem WSA w Gliwicach) skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt II SAB/Gl 41/12 w sprawie ze skargi W. G. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość. Skarżący podniósł, że ww. sprawa prowadzona była 4 lata i trzy miesiące i dotychczas nie została zakończona, wobec czego skarżący doznał znaczącego uszczerbku.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania przed sądem administracyjnym, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.) może być wniesiona przez skarżącego w toku postępowania sądowego (art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy).

W tej sprawie postępowanie sądowe zostało zakończone, albowiem skarga na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość została oddalona prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 listopada 2012 r. sygn. akt II SAB/Gl 41/12.

Stąd skarga na przewlekłość postępowania z 13 grudnia 2013 r. jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.