Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1282941

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 1 lutego 2013 r.
II OPP 5/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms.

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska (spr.), Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 679/12 w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia (...) września 2012 r. nr (...) w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 stycznia 2013 r. J. J. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 679/12. W uzasadnieniu skarżący wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w niniejszej sprawie oraz zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa kwoty 20.000 zł. Skarżący podniósł, że w tym postępowaniu doszło do nieuzasadnionej zwłoki w okresie od 15 października 2012 r. do 3 stycznia 2013 r.

Jak wynika z akt sprawy, skarga J. J. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w dniu 11 października 2012 r. W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z tego samego dnia wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dniu pod rygorem jej odrzucenia. Wnioskiem z dnia 19 października 2012 r., uzupełnionym na urzędowym formularzu w dniu 6 listopada 2012 r., skarżący zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Postanowieniem z 18 grudnia 2012 r. referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. W dniu 3 stycznia 2013 r. skarżący wniósł sprzeciw od tego postanowienia. Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił J.J. przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedstawionym stanie faktycznym skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy podnieść, iż skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności tego sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm. - zwanej dalej ustawą). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka ta jest nieuzasadniona. Stosownie do przepisu art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do jego zakończenia, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa nie określa wprost, jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika jednak z art. 14 ustawy, który stanowi, że skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływnie 12 miesięcy. Oznacza to, iż ustawodawca uznał za przewlekłe takie postępowanie, które trwa dłużej niż 12 miesięcy (por. postanowienia NSA: z dnia 24 kwietnia 2008 r., I OPP 16/08, Lex 479698, z dnia 4 czerwca 2008 r., I OPP 20/08, Lex 479136, z dnia 24 lipca 2008 r., II OPP 20/08, Lex 493700).

W przedmiotowej sprawie nie można zarzucić Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku, że naruszył prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Od dnia wpływu skargi do Sądu (11 października 2012 r.) do dnia złożenia przez skarżącego skargi na przewlekłość postępowania (3 stycznia 2013 r.) upłynęło niecałe 3 miesiące. W tym okresie Sąd prowadził postępowanie o przyznanie skarżącemu prawa pomocy, podejmując poszczególne czynności w tym zakresie w rozsądnych terminach.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy orzekł o oddaleniu skargi na przewlekłość postępowania

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.