Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449183

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 lutego 2014 r.
II OPP 3/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms.

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska Marek Stojanowski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi L. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 59/09 ze skargi L. L. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2013 r. sygn. akt IV SAB/Gl 59/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na rozprawie, odrzucił skargę L.L. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej. Odpis postanowienia z dnia 29 listopada 2013 r. o odrzuceniu skargi został doręczony L. L. w dniu 7 stycznia 2014 r.

Pismem z dnia 9 stycznia 2014 r., uzupełnionym następnie pismem z dnia 17 stycznia 2014 r. L. L. złożył skargę na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 59/09. Zdaniem skarżącego WSA w Gliwicach nie rozpoznał jego wniosku z 24 listopada 2013 r. o wyłączenie sędziów, którzy orzekali na rozprawie w dniu 29 listopada 2013 r. Jednocześnie skarżący zakwestionował przedmiot sprawy, wytknął nieprawidłowości, które jego zdaniem miały miejsce w postępowaniu przed Sądem I instancji oraz usprawiedliwił swoją nieobecność na rozprawie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania przed sądem administracyjnym, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.) może być wniesiona przez skarżącego w toku postępowania sądowego (art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy).

W tej sprawie postępowanie sądowe zostało zakończone, albowiem skarga na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej została odrzucona postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 listopada 2012 r. sygn. akt II SAB/Gl 59/09.

Stąd skarga na przewlekłość postępowania z 9 stycznia 2014 r. jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.