Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1282939

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 1 lutego 2013 r.
II OPP 3/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms.

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska Marek Stojanowski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 561/12 w sprawie ze skargi P. B. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu z dnia (...) kwietnia 2012 r., nr Rez. (...) w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej w celu zmiany kategorii zdrowia postanawia oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 sierpnia 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga na przewlekłość postępowania przed tym Sądem w sprawie ze skargi P. B. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu z dnia (...) kwietnia 2012 r., nr Rez. (...) w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej w celu zmiany kategorii zdrowia. Skarżący wniósł o stwierdzenie, że w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym sygn. akt IV SA/Wr 561/12 doszło do naruszenia jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz o zasądzenie od Skarbu Państwa na jego rzecz kwoty 20.000 złotych.

Z akt sprawy wynika, że skarga została nadana w dniu 19 lipca 2012 r. za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, a do Sądu wpłynęła w dniu 21 sierpnia 2012 r. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 sierpnia 2012 r. skarga została zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Wr 561/12. W wykonaniu tego zarządzenia za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu przesłano skarżącemu odpis odpowiedzi na skargę i pouczenie o treści art. 46, 47, 70, 210 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

W dniu 6 września 2012 r. sprawę skierowano na rozprawę. W dniu 25 września 2012 r. wpłynęły do Sądu pisma skarżącego z dnia 20 września 2012 r., skierowane do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, zawierające prośbę o ponowne przebadanie skarżącego przez wojskową komisję lekarską i prawidłowe ustalenie kategorii zdolności do służby wojskowej. Pismem z dnia 26 września 2012 r. Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w odpowiedzi na pismo z dnia 20 września 2012 r., poinformował skarżącego o treści art. 3 § 1 i 2 p.p.s.a. oraz o sposobie i trybie wnoszenia skarg do sądu administracyjnego. Skarżącego zawiadomiono jednocześnie, że oba pisma z dnia 20 września 2012 r., dotyczące zawisłej przed tut. Sądem sprawy sygn. akt IV SA/Wr 561/12 z uwagi na swój charakter procesowy, zostały przekazane do Wydziału IV tamtejszego Sądu. Pismem z dnia 1 października 2012 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie adwokata z urzędu;

W dnia 9 października 2012 r. wezwano skarżącego do wypełnienia, podpisania i przesłania Sądowi formularza PPF. Pismem z dnia 14 października 2012 r. skarżący przesłał wypełniony formularz PPF i zwrócił się o przedłużenie terminu do złożenia dokumentów źródłowych. Zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 25 października 2012 r. przedłużono skarżącemu termin do złożenia dokumentów źródłowych dotyczących wniosku o przyznanie prawa pomocy do dnia 31 października 2012 r. Pismem z dnia 23 października 2012 r. skarżący uzupełnił braki w tym zakresie. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 5 listopada 2012 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu, a w dniu 5 listopada 2012 r. wysłano kopię tego postanowienia Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W dniu 13 listopada 2012 r. wpłynęło do Sądu pismo Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2012 r. o wyznaczeniu pełnomocnika z urzędu.

W dniu 8 stycznia 2013 r. (data wpływu) P. B. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na przewlekłość postępowania przed tym Sądem, a w dniu 18 stycznia 2013 r. akta sprawy wraz z tą skargą zostały przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega oddaleniu, albowiem nie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm., zwanej dalej ustawą). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa nie określa wprost jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika jednak z art. 14 ustawy, który stanowi, że ponowna skarga na przewlekłość postępowania w tej samej sprawie może być wniesiona po upływie 12 miesięcy. Oznacza to, iż ustawodawca uznał za przewlekłe postępowanie, które trwa dłużej niż 12 miesięcy. Przy czym, jeżeli postępowanie trwa dłużej niż 12 miesięcy nie oznacza to samo przez się, że nastąpiła przewlekłość postępowania w rozumieniu tej ustawy.

W przedmiotowej sprawie nie można zarzucić Sądowi przewlekłości postępowania w rozumieniu ustawy, ponieważ poszczególne czynności sądowe podejmowane były przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu prawidłowo i bez nieuzasadnionej zwłoki. Skarga wpłynęła do Sądu w dniu 21 sierpnia 2012 r. Następnie, pismem z dnia 1 października 2012 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Konieczne było wezwanie skarżącego do wypełnienia urzędowego formularza PPF i przedstawienie dokumentów źródłowych. Na wniosek skarżącego przedłużono termin do uzupełnienia braków formalnych w tym zakresie. Postanowieniem z dnia 5 listopada 2012 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy we wnioskowanym zakresie, którego wyznaczyła Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, o czym poinformowano Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 13 listopada 2012 r. W warunkach niniejszej sprawy uznać należy zatem, iż okres jaki upłynął od wniesienia skargi do Sądu (21 sierpnia 2012 r. - data prezentaty) do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania (8 stycznia 2013 r.) nie daje podstawy do stwierdzenia, że prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone.

Mając powyższe względy na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, oddalił skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.