Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1450835

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 marca 2014 r.
II OPP 14/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi G. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi G. D. na decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2013 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie samowoli budowlanej sygn. akt II SA/Go 658/13 postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący G. D. w dniu (...) stycznia 2014 r. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie z jego skargi na decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2013 r. znak (...) utrzymującą w mocy decyzję nr (...) r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie z dnia (...) kwietnia 2013 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie samowoli budowlanej polegającej na dokonaniu w dniach (...) maja 2012 r. przez E. Sp.z o.o. wymiany na działkach (...), (...) i sąsiednich w m. B., Gm. Ś. słupów drewnianych na nowe (sprawne technicznie).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega oddaleniu, albowiem nie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm., zwanej dalej ustawą). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z odpowiedzią na skargę została przekazana przez organ do Sądu w dniu (...) lipca 2013 r. W dniu (...) stycznia 2014 r. skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania w tej sprawie, uzasadniając ją bezpodstawnym w jego ocenie zawieszaniem postępowania i odmową wyłączenia sędziego.

Po zarejestrowaniu sprawy pod sygn. akt II SA/Go 658/13 zarządzeniem z dnia 2 sierpnia 2013 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego i uzupełnienia braków formalnych skargi. Wpis został wniesiony po terminie ((...) sierpnia 2013 r.), lecz skarżący złożył wniosek o jego przywrócenie ((...) sierpnia 2013 r.). Wniosek ten zawierał braki, które Sąd polecił skarżącemu uzupełnić (zarządzenie z dnia 4 października 2013 r.) Postanowieniem Sądu z dnia 12 listopada 2013 r. został przywrócony termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz uzupełnienia braku formalnego skargi. Następnie, po uprawomocnieniu się tego postanowienia zarządzeniem z dnia 28 listopada 2013 r. skierowano sprawę do wyznaczenia na rozprawę w dniu 18 grudnia 2013 r. Z uwagi na nieprawidłowe doręczenie zawiadomienia o terminie rozprawy uczestnikowi postępowania Sąd odroczył rozprawę i zobowiązał organ do wskazania w terminie 14 dni aktualnego adresu tego uczestnika bądź wykazania, że adres z akt administracyjnych sprawy jest adresem miejsca pracy tego uczestnika. Kolejną czynnością Sadu było rozpoznanie wniosku skarżącego z dnia (...) grudnia 2013 r. o wyłączenie sędziego. Wniosek ten postanowieniem z dnia 20 grudnia 2013 r. został oddalony. W dniu (...) stycznia 2014 r. uczestnik postępowania Marian Hajduk złożył wyjaśnienia w sprawie oraz wniósł o wyłączenie sędziego. Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd oddalił przedmiotowy wniosek. Na tym etapie postępowania sądowego wpłynęła skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp.

Stosownie do art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania bez nieuzasadnionej zwłoki wszystkich spraw wniesionych do sądu, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa nie określa wprost jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika jednak z art. 14 ustawy, który stanowi, że ponowna skarga na przewlekłość postępowania w tej samej sprawie może być wniesiona po upływie 12 miesięcy. Oznacza to, iż ustawodawca uznał za przewlekłe postępowanie, które trwa dłużej niż 12 miesięcy. Przy czym, jeżeli postępowanie trwa dłużej niż 12 miesięcy nie oznacza to samo przez się, że nastąpiła przewlekłość postępowania w rozumieniu tej ustawy.

W tej sprawie nie można zarzucić Sądowi przewlekłości postępowania w rozumieniu ustawy, ponieważ poszczególne czynności sądowe podejmowane były przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. bez nieuzasadnionej zwłoki. Od przekazania skargi do Sądu przez organ ((...) lipca 2013 r.) do dnia wniesienia skargi na przewlekłość w dniu (...) stycznia 2014 r. upłynęło 6 miesięcy. Taki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy nie pozwala stwierdzić, aby prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone.

Odnosząc się do zarzutów skarżącego dotyczących bezpodstawnego zawieszania postępowania, czy odmowy uwzględnienia wniosków o wyłączenie sędziego należy zauważyć, że zawieszenie postępowania nie miało miejsca w niniejszej sprawie. Jeśli zaś chodzi o odroczenie rozprawy, Sąd mając wątpliwość co do skutecznego doręczenia uczestnikowi postępowania zawiadomienia o terminie rozprawy i zagwarantowanie mu udziału w postępowaniu, miał podstawy do odroczenia rozprawy. Czynności związane z rozpoznaniem wniosków skarżącego i uczestnika postępowania o wyłączenie sędziego zostały podjęte w terminie i zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając powyższe względy na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. stwierdzając, że w tym postępowaniu nie można mówić o przewlekłości w rozumieniu przepisów ustawy.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.