Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449181

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 marca 2014 r.
II OPP 10/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi E. S. i A. w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi E. S. i A. w K. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych sygn. akt II SAB/Kr 130/10 postanawia:

1)

odrzucić skargę na przewlekłość postępowania,

2)

zwrócić skarżącej E. S. opłatę od skargi w kwocie 100 (sto) zł z kasy Naczelnego Sądu Administracyjnego,

3)

zwrócić skarżącej A. z siedzibą w K. opłatę od skargi w kwocie 100 (sto) zł z kasy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący E. S. i Stowarzyszenie A. w K. w dniu (...) lutego 2014 r. wnieśli skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z ich skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych, sygn. II SAB/Kr 130/10, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania, zlecenia Sądowi prowadzącemu postępowanie licznych wymienionych w skardze na przewlekłość czynności oraz przyznania od Skarbu Państwa kwoty (...) zł poszkodowanemu współwłaścicielowi nieruchomości - E. S., a nadto kwoty (...) zł poszkodowanej organizacji społecznej.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w dniu (...) września 2010 r. Wyrokiem z dnia 31 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargę E. S. i odrzucił skargę A. w siedzibą w K. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącym w dniu (...) grudnia 2012 r. W dniu (...) stycznia 2013 r. pełnomocnik E. S. adw. Ł. K. wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku.

W dniu (...) grudnia 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła skarga E. S. oraz stowarzyszenia A. z siedzibą w K. na przewlekłość postępowania przed tym Sądem w sprawie o sygn. akt II SAB/Kr 130/10. Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2013 r. sygn. akt II OPP 22/12 skarga ta została uwzględniona i przyznano skarżącym sumę pieniężną w wysokości (...) zł dla każdego.

Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2013 r. sygn. akt II OSK 746/13 oddalono skargę kasacyjną. Postępowanie sądowe w tej sprawie zostało prawomocnie zakończone.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie została wniesiona przez skarżących po zakończeniu postępowania prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w z dnia 3 września 2013 r.

W tym stanie rzeczy skarga na przewlekłość postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2013 r. jest niedopuszczalna, ponieważ skarga taka, stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.), może być wniesiona w toku postępowania.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 powołanej ustawy odrzucił skargę jako niedopuszczalną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.