Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1398138

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 października 2013 r.
II ONP 6/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms (sprawozdawca).

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi C. w W o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 września 2011 r., sygn. akt II SA/Wr 342/11 w sprawie ze skargi C. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia (...) września 2010 r., Nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej postanawia:

1.

odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku;

2.

zwrócić C. w W z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpis w wysokości 200 (dwieście) zł od skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca C. w W. wniosła skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 września 2011 r., sygn. akt II SA/Wr 342/11 w sprawie z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia (...) września 2010 r. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zarzucając naruszenie art. 3, 133 § 1 i art. 145 § 1 pkt 1 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a." w związku z art. 7, 77 i 151 § 1 pkt 1 k.p.a. Zdaniem skarżącej wydanie kwestionowanego wyroku spowodowało wyrządzenie szkody poprzez poniesienie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ustalonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia (...) kwietnia 2002 r. w wysokości 792696, 60 zł.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku podlega odrzuceniu.

Stosownie do zasady wyrażonej w art. 285a § 1 p.p.s.a., skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje, gdy zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. Oznacza to, że skarga taka nie przysługuje, jeżeli stronie przysługiwał środek odwoławczy i strona skorzystała z tego środka, albowiem zmiana lub uchylenie orzeczenia było możliwe. Okoliczność, że środek odwoławczy nie został uwzględniony nie może prowadzić do konstatacji, że zmiana lub uchylenie orzeczenia nie było w ogóle możliwe.

Z akt sprawy wynika, że wyrokiem z dnia 22 września 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia (...) września 2010 r. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Skarżąca wniosła skargę kasacyjną od tego wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II OSK 2631/11 oddalił skargę kasacyjną. Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, że zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych nie było możliwe. Oddalenie skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny oznacza tyle tylko, że skarga kasacyjna nie zawierała usprawiedliwionych podstaw.

Odmienna wykładnia art. 285a § 1 p.p.s.a., dopuszczająca wnoszenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, od którego została oddalona skarga kasacyjna, mogłaby prowadzić do podważenia oceny prawnej zawartej w prawomocnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i w konsekwencji obejścia art. 285a § 3 p.p.s.a., który dopuszcza wnoszenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego jedynie w przypadku, gdy niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia norm Unii Europejskiej. Ponadto nie można pominąć, że zgodnie z art. 285a § 3 zdanie drugie p.p.s.a. orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego traktuje się jak orzeczenia wydane w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Stanowisko takie zostało zaprezentowane w postanowieniu Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt I ONP 6/12. Skarżąca nie przedstawiła żadnych argumentów, które uzasadniałyby odstąpienie od tego poglądu w tej sprawie. Natomiast pogląd zaprezentowany w powołanym przez skarżącą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2012 r., sygn. akt I FNP 7/11 jest odosobniony. Stanowisko, że można wnieść skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego (na podstawie art. 285a § 1 p.p.s.a.), który był zaskarżony skargą kasacyjną, która została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny, podważa sens postępowania kasacyjnego. Stanowisko to oznacza bowiem, że można byłoby najpierw zaskarżyć wyrok w drodze skargi kasacyjnej, a następnie, jeżeli skarga kasacyjna została oddalona, ponownie zaskarżyć ten sam wyrok w drodze skargi o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem, podnosząc w zasadzie bez ograniczeń wszystkie zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania. Takie stanowisko jest oczywiście sprzeczne z przepisem art. 285a § 1 i § 3p.p.s.a.

Mając powyższe względy na uwadze należy przyjąć, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 września 2011 r. jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 285h § 1 w związku z art. 285e § 1 pkt 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie wpisu Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.