Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2579575

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 19 listopada 2018 r.
II KS 9/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Waldemar Płóciennik.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu bez udziału stron po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2018 r., z urzędu w sprawie K. L. z powodu skarg na wyrok sądu odwoławczego - Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V Ka (...), wniesionych przez pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych T. B. i J. B. na podstawie art. 531 § 2 k.p.k. w zw. z art. 539f k.p.k.

Postanowił zwrócić akta sprawy Sądowi Okręgowemu w Ł. w celu wezwania oskarżyciela posiłkowego J. B. do usunięcia braku formalnego skargi poprzez jej opłacenie oraz wydania zarządzenia o przyjęciu albo odmowie przyjęcia skargi wniesionej w jego imieniu.

Uzasadnienie faktyczne

Przesłana Sądowi Najwyższemu wraz z aktami sprawy skarga pełnomocnika dwóch oskarżycieli posiłkowych: T. B. i J. B. została opłacona jedną opłatą (z dowodu wpłaty k - 985 wynika, że opłata wniesiona została przez T. J. B.). Mimo, że pełnomocnik wykonuje czynności w jednym piśmie w imieniu dwóch oskarżycieli posiłkowych, to z prawnego punktu widzenia wnosi dwie skargi podlegające odrębnej opłacie. Zarządzeniem z dnia 11 października 2018 r. (k - 994) przyjęto skargę pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych bez wskazania, których konkretnie stron zarządzenie to dotyczy, choć z pkt 2 lit. c) zarządzenia domyślać się można, że w ocenie Sądu Okręgowego skargę skutecznie wnieśli oboje oskarżyciele posiłkowi). W sytuacji, w której oskarżyciel posiłkowy J. B. nie uiścił wymaganej prawem opłaty (art. 527 w zw. z art. 539f k.p.k.) należało wezwać go do uzupełnienia tego braku, a następnie, w zależności od rodzaju aktywności procesowej strony, wydać zarządzenie o przyjęciu skargi, bądź odmowie jej przyjęcia.

W świetle powyższych uwag wydanie postanowienia o zwrocie akt sprawy stało się konieczne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.