Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3036135

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Sieradzu
z dnia 7 października 2019 r.
II Kow 872/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Chojnowska.

Przy udziale Izabeli Dubiel Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz W. Z. przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w S. wniosku skazanego z 22 lipca 2019 r. oraz wniosku dyrektora Zakładu Karnego w S. z 26 sierpnia 2019 r.

Postanowił:

I. na podstawie art. 77 § 1 k.k. oraz art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 i 2 k.k.w. warunkowo zwolnić K. K. (1) syna J. i K. z domu C., urodzonego (...) w W., skazanego prawomocnym wyrokiem:

- Sądu Rejonowego w Wieluniu z 14 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt II K 836/18, za czyn z art. 229 § 1 i 3 k.k., na karę 1 roku pozbawienia wolności, z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 29 lutego 2020 r.

II. na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 7 października 2021 r.,

III. na podstawie art. 159 § 1 k.k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 4,5 i 8 k.k. w okresie próby:

a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

- zobowiązania do wykonywania pracy zarobkowej

- zobowiązania do przestrzegania porządku prawnego

- zobowiązania do pobytu na terenie Polski w okresie próby

- powstrzymywania się od nadużywania alkoholu

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor zakładu karnego i skazany wystąpili o udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Prokurator wnioskom nie oponował.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wnioski są zasadne na obecnym etapie postępowania wykonawczego.

Zachowanie skazanego w izolacji oceniane jest jako właściwe. Nie był karany dyscyplinarnie, za to został kilkukrotnie nagrodzony. Aktualnie jest zatrudniony jako pracownik warsztatu. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie zwykłym ale jest zainteresowany jego zmianą w systemie programowanego oddziaływania. Te postawy spowodowały wystawienie mu pozytywnej prognozy penitencjarnej. Prognoza społeczno-kryminologiczna także jest pozytywna a to dlatego, że skazany jest podatny na oddziaływania wychowawcze. Ma sprecyzowane plany na przyszłość - może liczyć na pomoc najbliższych i ma zapewnioną pracę na wolności. W stosunku do popełnionego przestępstwa jest krytyczny, żałuje swojego zachowania. Udzielając skazanemu warunkowego przedterminowego przyjęto, że lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia oddziaływania wychowawczego na osadzonego jest poddanie go dozorowi w okresie próby w związku z warunkowym zwolnieniem, niż opuszczenie przez niego zakładu karnego po odbyciu kary w całości bez możliwości zapewnienia jakiegokolwiek nadzoru nad jego osobą. W ocenie Sądu daje to nadzieję na wdrożenie skazanego do przestrzegania porządku prawnego. Dla lepszego oddziaływania ze strony Sądu, postanowienie obwarowano obowiązkami i dozorem kuratora by mieć pewność, że skazany nie wejdzie ponownie w konflikt z prawem.

Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

1. Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2. Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3. Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8. Postanowienie nie jest prawomocne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

I. odpis postanowienia doręczyć:

1. warunkowo zwolnionemu K. K. (1)

2. Dyrektorowi Zakładu Karnego w S. z nakazem zwolnienia

II. Sprawę wpisać do wykazu II Wz......./19 i II Dpen....../19,

III. odpis postanowienia przesłać:

a) Sądowi Rejonowemu w Wieluniu - do akt sygn. II K 836/18

b) Sądowi Okręgowemu w Sieradzu - celem wyznaczenia kuratora sądowego - 2 egzemplarze.

IV. zawiadomić:

a) Krajowy Rejestr Karny 7 października 2019 r.

Przewodniczący - Sędzia:

Wykonano dnia.........................

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.