Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3036112

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Sieradzu
z dnia 29 lipca 2019 r.
II Kow 851/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marek Masłowski.

Przy udziale Prokuratora Marzenny Monwid - Olechnowicz z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, po rozpoznaniu w sprawie R. S. syna A. wniosku skazanego z 19 lipca 2019 r. o zarządzeniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, na podstawie art. 43q § 1 k.k.w. postanowił:

- zarządzić przerwę w odbywaniu przez skazanego R. S. syna A. i K., ur. (...) w B., w systemie dozoru elektronicznego kary 5 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie IXK 278/18, na które udzielono zezwolenia postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie V Kow 867/19.

Uzasadnienie faktyczne

19 lipca 2019 r. wpłynął wniosek skazanego o udzielenie przerwy w odbywaniu, w systemie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności, z uwagi na konieczność wyprowadzenie się z dotychczasowego miejsca odbywania kary z powodu rozstania z partnerką i brakiem jej dalszej zgody na przebywanie w jej mieszkaniu, aż do chwili rozpatrzenia wniosku o zmianę miejsca wykonywania kary.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wniosek skazanego jest zasadny. Skazany otrzymał zgodę na opuszczenie przez niego mieszkania na okres 7 dni udzieloną przez kuratora, jednak z uwagi na konieczność dłuższego procedowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę miejsca wykonywania kary, wyznaczony przez kuratora maksymalny okres czasowego oddalenia jest zbyt krótki. Stąd też wniosek o udzielenie przerwy jest jak najbardziej zasadny.

Przedstawiona wyżej sytuacja jest taka, jaka przewiduje się w art. 43q § 1 k.k.w., tj. zdaniem Sądu wystąpiły ważne względy osobiste przemawiające za udzieleniem skazanemu przerwy w odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego.

Sędzia Pouczenie Postanowienie jest wykonalne, ale nieprawomocne. Przysługuje od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Sieradzu w terminie 7 dni od doręczenia.

a) (...)

b) (...)

(...)

(...)

(...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.