Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3036326

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Sieradzu
z dnia 28 stycznia 2019 r.
II Kow 8/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Małgorzata Chojnowska.

Przy udziale W. K. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz Pawła Laszczyka przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w Sieradzu wniosku skazanego z dnia 13 września 2018 r. oraz dyrektora zakładu karnego w Sieradzu z dnia 9 listopada 2018 r.

Postanowił:

I. na podstawie art. 77 § 1 k.k. oraz art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 i 2 k.k.w. warunkowo zwolnić D. R. syna B. i B. z domu D., ur. (...) w W., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wieluniu sygn. akt IIK 263/18 pkt wł. 1 z dnia 14 czerwca 2018 r., art. 279 § 1 k.k. art. 278 § 1 k.k. i art. 178a § 4 k.k., na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 24 kwietnia 2019 r.

II. na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 28 stycznia 2021 r.,

III. na podstawie art. 159 § 1 k.k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 4,5 i 8 k.k. w okresie próby:

a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

- zobowiązania do wykonywania pracy zarobkowej

- zobowiązania do przestrzegania porządku prawnego

- zobowiązania do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu

Uzasadnienie faktyczne

Skazany wystąpił o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Z takim samym wnioskiem wystąpił także dyrektor zakładu karnego w Sieradzu. Prokurator wnioskom nie oponował.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wnioski zasługują na uwzględnienie.

Skazany podczas odbywania kary w zakładzie karnym zachowuje się właściwie. Był wyłącznie nagradzany. Te postawy spowodowały wystawienie mu pozytywnej prognozy penitencjarnej. Prognoza społeczno kryminologiczna także jest pozytywna, a to dlatego, że skazany aktywnie poddaje się procesowi resocjalizacji, odbywając karę w systemie programowanego oddziaływania. Ponadto krytycznie wypowiada się na temat dokonanego przestępstwa i trybu życia sprzed osadzenia go w zakładzie karnym. Wobec powyższego proces resocjalizacji może przebiegać już w warunkach wolnościowych. Przy czym na uwadze mieć należy, że udzielenie dobrodziejstwa instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia nie oznacza zakończenia procesu resocjalizacji. Resocjalizacja taka jest bowiem kontynuowana w warunkach wolnościowych podczas wyznaczonego okresu próby, a służą jej między innymi obowiązki, nałożone przez sąd penitencjarny na warunkowo zwolnionego i oddanie go pod dozór kuratora. Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

1. Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2. Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3. Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8. Postanowienie nie jest prawomocne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

I. Odpis postanowienia doręczyć:

II. (...)

III. (...)

a) (...)

b) (...)

IV. (...) a) (...)

(...)

(...)

(...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.