Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3036331

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Sieradzu
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
II Kow 307/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marek Masłowski.

Przy udziale Prokuratora Okręgowego Piotra Matusiaka z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz R. M. przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w S. wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w S. z dnia 13 marca 2020 r.

Postanowił:

I. na podstawie art. 77 § 1 k.k. oraz art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 i 2 k.k.w. warunkowo zwolnić K. S. syna B. i C. z domu R., urodzonego dnia (...) w Ł., skazanego prawomocnymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Sieradzu, sygn. akt II K 400/16, z dnia 26 stycznia 2017 r., z art. 178a § 4 k.k. na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego w Łasku, sygn. akt II K 719/12, z dnia 13 czerwca 2013 r., z art. 178a § 4 k.k. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego w Pabianicach, sygn. akt II K 928/13, z dnia 24 stycznia 2014 r., z art. 178a § 4 k.k., art. 178a § 1 k.k., na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego w Pabianicach, sygn. akt II K 487/18 pkt wł. 1, z dnia 24 czerwca 2019 r., z art. 244 k.k., art. 91 § 1 k.k., na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 18 października 2020 r.

II. na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 15 kwietnia 2022 r.,

III. na podstawie art. 159 § 1 k.k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 4, 5 k.k. w okresie próby:

a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

- zobowiązania do podjęcia pracy zarobkowej

- zobowiązania do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Zakładu Karnego wniósł o udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Prokurator wnioskowi nie oponował.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wniosek jest zasadny na obecnym etapie postępowania wykonawczego.

Zachowanie skazanego podczas odbywania kary należy ocenić jako bardzo dobre. Nie był karany dyscyplinarnie, był wielokrotnie nagradzany. Swoim zachowaniem pozytywnie wpływa na innych osadzonych. Nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej. Skazany pozostaje krytyczny wobec popełnionych przestępstw. Nie przejawia cech demoralizacji, brak jest zjawiska patologii w rodzinie. Proces resocjalizacyjny w Zakładzie Karnym przebiegł prawidłowo, skazany może kontynuować go poza warunkami izolacji. W ocenie Sadu zasadnym jest zatem udzielenie mu warunkowego zwolnienia w dniu dzisiejszym, pomimo jeszcze dość odległego terminu końca kary. W świetle wszystkich okoliczności skazany swoją dotychczasową postawą udowodnił, że zasługuje na udzielenie mu premii w postaci warunkowego zwolnienia. Proporcje pomiędzy karą wymierzoną a odbytą są już właściwe. Można uznać, że zrealizowana została zasada właściwej odpłaty oraz zaspokojone zostało poczucie sprawiedliwości. Dotychczasowa postawa skazanego wskazuje, że nie powróci na drogę przestępstwa.

Wobec powyższego Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

1. Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2. Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3. Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8. Postanowienie nie jest prawomocne, ale wykonalne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

I. odpis postanowienia doręczyć:

1. warunkowo zwolnionemu K. S.

2. Dyrektorowi Zakładu Karnego w S. z nakazem zwolnienia

II. odpis postanowienia przesłać:

a) Sądowi Rejonowemu w Sieradzu, sygn. akt II K 400/16;

b) Sądowi Rejonowemu w Łasku, sygn. akt II K 719/12;

c) Sądowi Rejonowemu w Pabianicach, sygn. akt 928/13, 487/18 pkt wł. 1

d) Sądowi Okręgowemu w Sieradzu - celem wyznaczenia kuratora sądowego - 2 egzemplarze.

III. wpisać do wykazu Wz.../20 i D..../20

IV. zawiadomić:

a) Krajowy Rejestr Karny Dnia 15 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący - Sędzia:

Wykonano dnia.........................

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.