Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3036322

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Sieradzu
z dnia 13 lutego 2020 r.
II Kow 27/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Chojnowska.

Przy udziale Prokuratora Okręgowego Marzenny Monwid Olechnowicz z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu po rozpoznaniu wniosku obrońcy skazanej z 18 grudnia 2019 r.

Postanowił:

I. na podstawie art. 77 § 1 k.k. oraz art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 k.k.w. warunkowo zwolnić A. K. (1) z domu H. córkę A. i Z. z domu B., ur. (...) w W., skazanej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu w sprawie o sygn. akt II K 56/13 z 20 marca 2014 r. z art. 148 § 1 k.k. na karę 8 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 15 lipca 2013 r. do 25 września 2019 r.,

II. na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionej okres próby do dnia 13 lutego 2022 r.,

III. na podstawie art. 159 § 1 k.k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 5 i 8 k.k. w okresie próby:

a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

- zobowiązania do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu

- zobowiązania do pobytu na terenie Polski

Uzasadnienie faktyczne

Obrońca skazanej wniósł o udzielenie jej warunkowego przedterminowego zwolnienia. Prokurator nie oponował.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wniosek jest zasadny. Wobec skazanej w sprawie o sygn. akt II K 56/13 orzeczono prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu karę 8 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 15 lipca 2013 r. do 20 marca 2014 r. Aktualnie skazana od 25 września 2019 r. przebywa na przerwie w wykonywaniu kary, celem ustabilizowania swojej sytuacji zdrowotnej. Wobec tych ustaleń wiadomo, że skazana do tej pory z orzeczonej kary odbyła 6 lat 2 miesiące i 10 dni. Jak wynika z wywiadu środowiskowego sporządzonego dla potrzeb sprawy (k. 62-65), przerwę skazana wykorzystuje zgodnie z celem jej udzielenia. Odbyła zaplanowane wizyty lekarskie, zapisała się na kolejne. Nie pracuje ze względu na stan zdrowia, ale stara się pomagać w domu, odciążyć rodziców, wykonując lekkie prace typu gotowanie obiadu, robienie prania. Dużo czasu spędza z dziećmi, opiekuje się również dziećmi swojego brata. Alkoholu nie pije, nie pali papierosów. Rodzice oceniają jej zachowanie jako bardzo dobre, sąsiedzi również nie mają żadnych zastrzeżeń.

Prognoza penitencjarna również jest pozytywna. Skazana karę odbywała w zakładzie karnym typu otwartego w systemie programowanego oddziaływania, zadania z (...) realizowała właściwie. Brała udział w licznych programach resocjalizacyjnych. Z przepustek wracała na czas i bez uwag. Może liczyć na wsparcie rodziny. Wobec popełnionego przestępstwa przyjmuje krytyczną postawę, żałuje popełnionego czynu.

Zważywszy na fakt, że rozpoczęty proces resocjalizacji sprawcy może się zakończyć sukcesem tylko wtedy, gdy skazany będzie w pełni aktywnie uczestniczył w całym tym procesie, w ocenie sądu przyjęto, że lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia oddziaływania wychowawczego na skazaną jest możliwość kontrolowania jej zachowania w okresie próby przez 2 lata, niż miałaby ona wrócić do zakładu karnego i odbyć karę do końca przez jeszcze tylko przez 1 rok 9 miesięcy i 20 dni. W ocenie Sądu daje to szansę na wdrożenie skazanej do przestrzegania porządku prawnego, zwłaszcza, że postanowienie obwarowano obowiązkami i dozorem kuratora by mieć pewność, że skazana nie wejdzie ponownie w konflikt z prawem.

Mając powyższe na uwadze powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Sędzia Pouczenie

1. Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2. Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3. Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8. Postanowienie nie jest prawomocne, ale wykonalne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

I. odpis postanowienia doręczyć:

1. warunkowo zwolnionej A. K. (2) oraz jej obrońcy adw. K. K.

II. sprawę wpisać do wykazu Wz i D

III. odpis postanowienia przesłać:

a) Sądowi Okręgowemu w Sieradzu - do akt II K 56/13

b) Sądowi Okręgowemu w Łodzi do sprawy o przerwę w karze

c) dyrektorowi zakładu karnego nr 1 w Ł. d) Sądowi Okręgowemu w Sieradzu - celem wyznaczenia kuratora sądowego - 2 egzemplarze.

IV. zawiadomić:

a) Krajowy Rejestr Karny 13 lutego 2020 r.

Przewodniczący - Sędzia:

Wykonałam dnia........................... 2020 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.