II Kow 218/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3036328

Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 1 kwietnia 2019 r. II Kow 218/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Małgorzata Chojnowska.

Przy udziale Krzysztofa Ubych Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz W. Z. przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w S. wniosku skazanego z dnia 15 lutego 2019 r.

Postanowił:

I. na podstawie art. 77 § 1 k.k. oraz art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 k.k.w. warunkowo zwolnić Z. S. syna S. i A. z domu K., ur. (...) w Ł., skazanego prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia (3x):

- sygn. akt VIK 323/14 z dnia 24 czerwca 2014 r., art. 288 § 1 k.k., art. 190 § 1 k.k., na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- sygn. akt VK 1318/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności

- sygn. akt VIK 327/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. z art. 207 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 13 sierpnia 2019 r.

II. na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 1 kwietnia 2021 r.,

III. na podstawie art. 159 § 1 k.k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 4,6 i 8 k.k. w okresie próby:

a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

- zobowiązania do wykonywania pracy zarobkowej

- zobowiązania do przestrzegania porządku prawnego

- kontynuowania leczenia odwykowego w zakresie stwierdzonego uzależnienia od alkoholu w niestacjonarnej placówce leczniczej, które należy rozpocząć w terminie 14 dni od opuszczenia zakładu karnego

Uzasadnienie faktyczne

Skazany wystąpił o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Prokurator wnioskowi nie oponował.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Skazany podczas odbywania kary w zakładzie karnym zachowuje się właściwie, prezentując bardzo dobre postawy i zachowania. Był wyłącznie nagradzany za wyróżniające postawy i zaangażowanie w pracy. Aktywnie także angażuje się w proces resocjalizacji odbywając karę w systemie programowanego oddziaływania. Ukończył program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy domowej i program z zakresu edukacji uzależnień, a wcześniej odbył terapię odwykową. Chce się także leczyć na wolności ze stwierdzonego uzależnienia. W zakładzie karnym kontynuuje leczenia w grupach AA. Te postawy spowodowały wystawienie mu pozytywnej prognozy penitencjarnej. Prognoza społeczno kryminologiczna nie została oceniona przez administrację zakładu karnego jako pozytywna, ale zdaniem Sądu skazany może na obecnym etapie postępowania opuścić zakład karny. Ma bowiem sprecyzowane plany na życie po opuszczeniu zakładu karnego, w którym nie ma już miejsca na alkohol. Ma także zapewnione miejsce zamieszkania u szwagierki, która odwiedza go w zakładzie karnym. Skazany jest również w trakcie rozwodu. Ponadto krytycznie wypowiada się na temat dokonanych przestępstw i trybu życia sprzed osadzenia go w zakładzie karnym. Wobec powyższego proces resocjalizacji może przebiegać już w warunkach wolnościowych. Przy czym na uwadze mieć należy, że udzielenie dobrodziejstwa instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia nie oznacza zakończenia procesu resocjalizacji. Resocjalizacja taka jest bowiem kontynuowana w warunkach wolnościowych podczas wyznaczonego okresu próby, a służą jej między innymi obowiązki, nałożone przez sąd penitencjarny na warunkowo zwolnionego i oddanie go pod dozór kuratora. Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

1. Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2. Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3. Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8. Postanowienie nie jest prawomocne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

I. Odpis postanowienia doręczyć:

1. warunkowo zwolnionemu Z. S.

2. dyrektorowi zakładu karnego w S. wraz z nakazem zwolnienia

II. Odpis postanowienia przesłać:

a) Sądowi Rejonowemu dla Łodzi Śródmieścia - do akt sygn. akt VI K 323/14, VK 1318/13, VIK 327/15

b) Sądowi Okręgowemu w Łodzi - celem wyznaczenia kuratora sądowego - 3 egzemplarze.

III. zawiadomić:

a) Krajowy Rejestr Karny Dnia 1 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący - Sędzia:

Wykonano dnia.........................

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.