II Kow 186/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3049279

Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 12 marca 2020 r. II Kow 186/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marek Masłowski.

Postanawia Utrzymać w mocy decyzję Dyrektora Zakładu Karnego w S. z dnia 7 lutego 2020 r. o ukaraniu karą dyscyplinarną nagany skazanego S. N. syna B.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 lutego 2020 r. Dyrektor Zakładu Karnego w S. wydał decyzję o ukaraniu karą dyscyplinarną nagany skazanego S. N. syna B. Uzasadnieniem tej decyzji było nie wstanie do porannego apelu.

Ze skargą na tę decyzję wystąpił skazany, zaskarżając ją w całości i zarzucając, że został ukarany niesłusznie tłumacząc się chorobą, która spowodowała tak duże ogólne osłabienie organizmu, że zaspał na apel. W konkluzji wniósł o uchylenie decyzji.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Decyzja Dyrektora Zakładu Karnego w S. zapadła w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a tylko to bada Sąd przy rozpoznaniu skargi. Skarga skazanego jest jedynie polemiką z poprawną decyzją Dyrektora ZK, bowiem z dokumentacji zgromadzonej na potrzeby sprawy wynika, że zgodnie z pkt 24 Przepisów Porządku Wewnętrznego jedynie Ci chorzy, którzy uzyskali zgodę lekarza, mogą leżeć w łóżku, co rozciąga się także na kwestię związane z apelem. W pozostałych przypadkach skazani obowiązani są do przybrania pozycji stojącej i pozostawania widocznymi dla funkcjonariusza przeprowadzającego apel. Z "Wyjaśnień do skargi" (k. 27) wynika, że skazany otrzymał łagodne leki związane z dolegliwościami przeziębieniowymi, na które się skarżył. Jednocześnie nie wynikać ma z dokumentacji medycznej, aby stan zdrowia osadzonego uniemożliwiał mu uczestnictwo w apelu. Stąd też takie zachowanie należy uznać za instrumentalne. Decyzja Dyrektora Zakładu Karnego jest słuszna. Sąd nie znalazł zatem podstaw do wzruszenia owej decyzji.

Pouczenie postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu ZARZĄDZENIE

odpis postanowienia doręczyć

1. skazanemu

2. Prokuratorowi Okręgowemu w Sieradzu

3. Dyrektorowi Zakładu Karnego w S.

12 marca 2020 r.

Sędzia: Sędzia Marek Masłowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.