Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3036123

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Sieradzu
z dnia 25 listopada 2019 r.
II Kow 1309/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Chojnowska.

Przy udziale Jolanty Jurewicz Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz M. S. przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w S. wniosku dyrektora Zakładu Karnego w S. z 7 listopada 2019 r.

Postanowił:

I. na podstawie art. 77 § 1 k.k. oraz art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 i 2 k.k.w. warunkowo zwolnić M. K. syna S. i M. z domu K., urodzonego (...) w K., skazanego prawomocnymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Wieluniu VI Wydział Zamiejscowy w P. w sprawie o sygn. akt VI K 21/15 z 28 kwietnia 2015 r. z art. 244 k.k., na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego w Wieluniu VI Wydział Zamiejscowy w P. w sprawie o sygn. akt VI K 270/18 pkt wł. 1 z 7 marca 2019 r. z art. 178a § 4 k.k., art. 11 § 3 k.k., art. 178 § 1 k.k., art. 180a k.k., art. 244 k.k., na karę 2 lat pozbawienia wolności (wyrok łączny), z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 8 października 2020 r.

II. na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 25 listopada 2021 r.,

III. na podstawie art. 159 § 1 k.k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 4, 6 i 8 k.k. w okresie próby:

a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

- zobowiązania do wykonywania pracy zarobkowej

- zobowiązania do pobytu na terenie Polski w okresie próby

- zobowiązania do kontynuowania leczenia odwykowego w niestacjonarnej placówce leczniczej w zakresie uzależnienia od alkoholu, które należy rozpocząć w terminie 14 dni od opuszczenia zakładu karnego

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor zakładu karnego wystąpił o udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Prokurator wnioskowi nie oponował.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wniosek jest zasadny na obecnym etapie postępowania wykonawczego.

Skazany zgłosił się do odbywania kary, aktualnie odbywa ją w Oddziale Zewnętrznym ZK w S. Jest wyłącznie nagradzany regulaminowo, prezentuje właściwe postawy i zachowania. Jest zatrudniony. Karę odbywa w systemie programowanego oddziaływania. W stosunku do popełnionych przestępstw jest krytyczny. Te postawy spowodowały wystawienie mu pozytywnej prognozy penitencjarnej. Prognoza społeczno-kryminologiczna także jest pozytywna a to dlatego, że skazany jest podatny na oddziaływania wychowawcze, realizuje zadania wynikające z (...), właściwie się zachowuje i prezentuje krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw. W ocenie sądu udowodnił, że jest w stanie funkcjonować w warunkach wolnościowych i bez wzmożonego nadzoru, i kontroli nad jego zachowaniem, przestrzegać obowiązujących go zasad. Można zatem prognozować, że po opuszczeniu zakładu karnego będzie przestrzegał porządku prawnego. Przy czym mieć na uwadze należy, że udzielenie dobrodziejstwa instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia nie oznacza zakończenia procesu resocjalizacji. Resocjalizacja taka jest bowiem kontynuowana w warunkach wolnościowych podczas wyznaczonego okresu próby, a służą jej m.in. obowiązki, nałożone przez sąd penitencjarny na warunkowo zwolnionego i oddanie go pod dozór kuratora.

Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

1. Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2. Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3. Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8. Postanowienie nie jest prawomocne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

I. odpis postanowienia doręczyć:

1. warunkowo zwolnionemu M. K.

2. Dyrektorowi Zakładu Karnego w S. z nakazem zwolnienia

II. Sprawę wpisać do wykazu II Wz......./19 i I. D......./19,

III. odpis postanowienia przesłać:

a) Sądowi Rejonowemu w Wieluniu VI Wydział Zamiejscowy w P. - do akt sygn. VI K 21/15 i VI K 270/18 pkt wł. 1

b) Sądowi Okręgowemu w Sieradzu - celem wyznaczenia kuratora sądowego - 2 egzemplarze.

IV. zawiadomić:

a) Krajowy Rejestr Karny 25 listopada 2019 r.

Przewodniczący - Sędzia:

Wykonano dnia.........................

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.