Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3036088

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Sieradzu
z dnia 21 stycznia 2019 r.
II Kow 115/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Małgorzata Chojnowska.

Przy udziale Jolanty Jurewicz Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz Waldemara Zaborowskiego przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w Sieradzu wniosku dyrektora zakładu karnego w Sieradzu z dnia 29 października 2018 r.

Postanowił:

I. na podstawie art. 77 § 1 k.k. oraz art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 i 2 k.k.w. warunkowo zwolnić K. B. syna M. i A. z domu Ż., ur. (...) w T., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu sygn. akt IIK 889/17 z dnia 26 września 2017 r., art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 1 roku pozbawienia wolności, z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 3 marca 2019 r.

II. na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 21 stycznia 2021 r.,

III. na podstawie art. 159 § 1 k.k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 4,5 i 8 k.k. w okresie próby:

a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

- zobowiązania do wykonywania pracy zarobkowej

- zobowiązania do przestrzegania porządku prawnego

- zakazu zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor zakładu karnego wystąpił o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia Prokurator wnioskowi nie oponował.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Skazany podczas odbywania kary w zakładzie karnym zachowuje się poprawnie. Był wiele razy nagradzany, a nie wnioskowano o jego ukaranie dyscyplinarne. Te postawy spowodowały wystawienie mu pozytywnej prognozy penitencjarnej. Podobnie postrzegana jest prognoza społeczno kryminologiczna. Skazany ma bowiem sprecyzowane plany na przyszłość, prezentuje krytyczny stosunek do popełnionego przestępstwa, jest podatny na oddziaływania wychowawcze przez co można uznać, że proces resocjalizacji na etapie odbywania kary w zakładzie karnym został zakończony. Dalszy proces resocjalizacji może przebiegać już w warunkach wolnościowych. Przy czym na uwadze mieć należy, że udzielenie dobrodziejstwa instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia nie oznacza zakończenia procesu resocjalizacji. Resocjalizacja taka jest bowiem kontynuowana w warunkach wolnościowych podczas wyznaczonego okresu próby, a służą jej między innymi obowiązki, nałożone przez sąd penitencjarny na warunkowo zwolnionego i oddanie go pod dozór kuratora. Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

1. Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2. Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3. Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8. Postanowienie nie jest prawomocne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

I. (...)

II. (...) a) (...),

b) (...)

III. (...) a) (...)

(...)

(...)

(...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.