Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3036153

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Sieradzu
z dnia 4 marca 2020 r.
II Kow 1078/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marek Masłowski.

Przy udziale Prokuratora Okręgowego Krzysztofa Ubych z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz K. Ś. przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w S. wniosku skazanego z dnia 12 września 2019 r. i wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w S. z dnia 28 lutego 2020 r.

Postanowił:

I. na podstawie art. 77 § 1 k.k. oraz art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 i 2 k.k.w. warunkowo zwolnić S. P. syna W. i E. z domu S., urodzonego dnia (...) w S., skazanego prawomocnym wyrokiem:

- Sądu Rejonowego w Oleśnicy, sygn. akt II K 201/17, z 5 czerwca 2017 r., z art. 278 § 1 k.k., art. 12 k.k., art. 276 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, sygn. akt II K 736/12, z 7 listopada 2012 r., z art. 279 § 1 k.k., art. 278 § 1 k.k., art. 91 § 1 k.k., na karę 2 lat pozbawienia wolności, z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 23 kwietnia 2021 r.

II. na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 4 marca 2022 r.,

III. na podstawie art. 159 § 1 k.k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 4, 8 k.k. w okresie próby:

a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

- zobowiązania do podjęcia pracy zarobkowej

- zobowiązania do przestrzegania porządku prawnego

Uzasadnienie faktyczne

Skazany oraz Dyrektor Zakładu Karnego wnieśli o udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Prokurator wnioskom nie oponował.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wnioski są zasadne na obecnym etapie postępowania wykonawczego.

Zachowanie skazanego podczas odbywania kary należy ocenić jako pozytywne. Był łącznie 15 razy nagrodzony, przyznano mu dwie ulgi, nie był ukarany dyscyplinarnie. Skazany w tej chwili pracuje i wywiązuje się sumiennie ze swoich obowiązków. Wobec popełnionych przestępstw pozostaje krytyczny. Karę odbywa w systemie programowanego oddziaływania, zadania realizuje terminowo. Skazany jest podatny na oddziaływania resocjalizacyjne i pozostaje pozytywnie ustosunkowany do realizacji zadań wynikających z (...). W ocenie Sadu zasadnym jest zatem udzielenie mu warunkowego zwolnienia w dniu dzisiejszym, pomimo jeszcze dość odległego terminu końca kary. W świetle wszystkich okoliczności skazany swoją dotychczasową postawą udowodnił, że zasługuje na udzielenie mu premii w postaci warunkowego zwolnienia. Proporcje pomiędzy karą wymierzoną a odbytą są już właściwe. Można uznać, że zrealizowana została zasada właściwej odpłaty oraz zaspokojone zostało poczucie sprawiedliwości. Nałożone w okresie próby obowiązki i dozór kuratora mają zapobiec popełnieniu przez skazanego ponownie przestępstwa. Dotychczasowa postawa skazanego wskazuje, że nie powróci na drogę przestępstwa.

Wobec powyższego Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

1. Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2. Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3. Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8. Postanowienie nie jest prawomocne, ale wykonalne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

I. odpis postanowienia doręczyć:

1. warunkowo zwolnionemu S. P.

2. Dyrektorowi Zakładu Karnego w S. z nakazem zwolnienia

II. Sprawę wpisać do wykazu II Wz...../20 i II D/pen....../20

III. odpis postanowienia przesłać:

a) Sądowi Rejonowemu w Oleśnicy, sygn. akt II K 201/17;

b) Sądowi Rejonowemu w Zduńskiej Woli, sygn. akt II K 736/12;

c) Sądowi Okręgowemu w Sieradzu - celem wyznaczenia kuratora sądowego - 2 egzemplarze.

IV. zawiadomić:

a) Krajowy Rejestr Karny Dnia 4 marca 2020 r.

Przewodniczący - Sędzia:

Wykonano dnia.........................

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.