Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509604

Zarządzenie
Sądu Najwyższego
z dnia 14 czerwca 2018 r.
II KO 5/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Waldemar Płóciennik.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie M.P.

Dnia 14 czerwca 2018 r.

Na postawie art. 530 § 2 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. odmawiam przyjęcia wniosku M.P. o wznowienie postępowania w sprawie XVIII K

.../16 Sądu Okręgowego w W. zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. sygn. akt II AKa.../17.

albowiem w wyznaczonym terminie wnioskodawca nie uzupełnił braku formalnego wniosku, a zgodnie z przepisem art. 545 § 2 k.p.k. może być rozpoznany przez Sąd jedynie wniosek sporządzony i podpisany przez adwokata.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.