II KO 42/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2603595

Zarządzenie Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2018 r. II KO 42/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Waldemar Płóciennik.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie M. R. P.

Dnia 20 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 530 § 2 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. odmawiam przyjęcia wniosku M. R. P. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Okręgowego w P. sygn. akt. II K (...), zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w (...) II AKa (...).

Uzasadnienie faktyczne

W wyznaczonym terminie wnioskodawca nie uzupełnił braku formalnego wniosku, a zgodnie z przepisem art. 545 § 2 k.p.k. może być rozpoznany przez Sąd jedynie wniosek sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.