Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558387

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
II KK 96/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Włodzimierz Wróbel.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie G. D. skazanego z art. 157 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r.,

kasacji obrońcy skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 29 sierpnia 2017 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w R. z dnia 25 stycznia 2017 r.,

Postanowił:

1) oddalić ksasację jako oczywiście bezzasadną;

2) obciążyć skazanego kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.