II KK 453/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2627969

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2018 r. II KK 453/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Waldemar Płóciennik (spr.).

Sędziowie SN: Paweł Wiliński, Jarosław Matras.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie M.D. obwinionego z art. 92a k.w. w zw. z § 27 ust. 1 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. w dniu 19 grudnia 2018 r., kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść obwinionego (PK IV Ksk (...).2018), od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego (...) w W. z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. akt III W (...)/17, uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu (...) w W. do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem nakazowym z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie III W (...)/17, Sąd Rejonowy (...) w W. uznał M.D. za winnego popełnienia w dniu 21 czerwca 2016 r. wykroczenia z art. 92a k.w. w zw. z § 27 ust. 1 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) i za to na podstawie art. 92a k.w. w zw. z art. 24 § 1 k.w. wymierzył mu karę grzywny w wysokości 200 złotych.

Orzeczenie to nie zostało zaskarżone przez strony i uprawomocniło się z dniem 1 lipca 2017 r.

Kasację na korzyść obwinionego M.D. wniósł Prokurator Generalny, który na podstawie art. 111 k.p.w. oraz art. 526 § 1 k.p.k. i art. 537 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 112 k.p.w. zarzucił rażące i mające wpływ na treść orzeczenia naruszenie przepisów postępowania, a mianowicie art. 113 k.p.k. w zw. z art. 38 § 1 in fine k.p.w., polegające na nie podpisaniu wyroku nakazowego Sądu Rejonowego (...) w W., sygn. III W (...)/17, stanowiące bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 104 § 1 pkt 2 k.p.w.

W konkluzji autor kasacji wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu (...) w W.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Kasacja Prokuratora Generalnego jest zasadna w stopniu oczywistym, co pozwala na jej rozpoznanie w trybie art. 535 § 5 k.p.k.

Z akt sprawy wnika, iż w toku stwierdzania prawomocności wyroku nakazowego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie III W (...)/17 zauważono, że znajdujący się w aktach opisany wyżej wyrok jest niepodpisany przez jednoosobowy skład orzekający. Zarządzeniem z dnia 18 września 2017 r. wszczęto z urzędu postępowanie w przedmiocie odtworzenia akt sprawy III W (...)/17 w zakresie wyroku nakazowego z dnia 7 czerwca 2017 r. dotyczącego obwinionego M.D. Z treści postanowienia z dnia 18 grudnia 2017 r., sygn. akt III Ko (...)/17, wynika, iż nie ujawniono w sprawie okoliczności, które świadczyłyby o przypadkowej utracie czy zniszczeniu wskazanego wyroku. Jednocześnie Sąd przyjął, "że wysoce prawdopodobne jest, a wręcz niemal pewne, że oryginał wyroku nakazowego nie został podpisany" (k.62 akt III W (...)/17).

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że znajdujący się w aktach sprawy III W (...)/17 niepodpisany wyrok nakazowy z dnia 7 czerwca 2017 r., na którym stwierdzono jego prawomocność, stanowi oryginał (k.27 akt III W (...)/17). To z kolei prowadzi do konstatacji, że orzeczenie to dotknięte jest wadą stanowiącą bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 104 § 1 pkt 2 k.p.w. z powodu jego niepodpisania. Zaistnienie bezwzględnej przyczyny odwoławczej powoduje konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego (...) w W. i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania temu Sądowi.

Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy orzekł, jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.