Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619213

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 23 stycznia 2019 r.
II KK 379/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Puszkarski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie K. Z. M. skazanego z art. 107 § 1 i 3 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.,

w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2019 r.

z urzędu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej na podstawie art. 105 § 1, 2 i 3 k.p.k.

Postanowił:

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2018 r., II KK 379/18, oddalającym jako oczywiście bezzasadną kasację wniesioną w sprawie K. Z. M., w ten sposób, że zwrot "w sprawie Z. M." zastąpić zwrotem "w sprawie K. Z. M.".

Uzasadnienie faktyczne

We wskazanym wyżej postanowieniu, wpisując personalia skazanego, przez niedopatrzenie pominięto jego pierwsze imię "K.", które - co wynika z akt sprawy, w tym z wyroków sądów obu instancji-nosi skazany. Dostrzeżenie zaistniałego uchybienia, stanowiącego oczywistą omyłkę pisarską, o której mowa w art. 105

§ 1 k.p.k., nakazywało jego usunięcie, wobec czego orzeczono jak wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.