II KK 376/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112874

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2021 r. II KK 376/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Świecki.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie T. M. skazanego z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. w dniu 21 stycznia 2021 r., kasacji, wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt II AKa (...), zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w W. z dnia 25 października 2017 r., sygn. akt VIII K (...), postanowił:

1. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. obciążyć skazanego kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.