II KK 354/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3111754

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2021 r. II KK 354/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Andrzej Siuchniński (spr.).

Sędziowie SN: Kazimierz Klugiewicz, Eugeniusz Wildowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie B. R. skazanego z art. 178a § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k.,

w dniu 21 stycznia 2021 r. kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 4 listopada 2019 r., sygn. akt IV K (...), uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Ł. do ponownego rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.