Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2569778

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 października 2018 r.
II KK 341/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Puszkarski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie D. S. skazanego z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 4 § 1 k.k. i w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. w dniu 25 października 2018 r. kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt VI Ka (...), zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w W. z dnia 24 stycznia 2017 r., sygn. akt VIII K (...)

Postanowił:

1. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. zwolnić skazanego D. S. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.