Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2653071

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
II KK 255/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Włodzimierz Wróbel.

Sędziowie SN: Michał Laskowski, Piotr Mirek (spr.).

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Jacka Radoniewicza,.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie R. J. oskarżonego z art. 231 § 1 k.k. i in.,

C. B. oskarżonego z art. 231 § 1 k.k. i in.,

A. M. K. oskarżonego z art. 231 § 1 k.k. i in. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2019 r., kasacji, wniesionej przez prokuratora na niekorzyść, od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn. akt II AKa (...) zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w W. z dnia 2 marca 2017 r., sygn. akt XVIII K (...),

1. oddala kasację jako oczywiście bezzasadną, a kosztami postępowania kasacyjnego obciąża Skarb Państwa;

2. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz R. J. C. B. i A. M. K. kwoty po 1200 (tysiąc dwieście) zł tytułem zwrotu kosztów obrony w postępowaniu kasacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.