II KK 25/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3111687

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2021 r. II KK 25/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Paweł Wiliński.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 21 stycznia 2021 r. sprawy Z. J. skazanego z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 284 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 6 sierpnia 2019 r., sygn. akt VI Ka (...) zmieniającego w części, a w pozostałym zakresie utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w N. z dnia 24 października 2018 r., sygn. akt II K (...)

Postanowił:

1. oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. obciążyć skazanego Z. J. kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.