II KK 169/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508600

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2018 r. II KK 169/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Waldemar Płóciennik.

Sędziowie SN: Jerzy Grubba, Józef Szewczyk (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie K.D. skazanego wyrokiem łącznym.

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. w dniu 29 maja 2018 r. kasacji wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego na korzyść skazanego od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Ż. z dnia 18 maja 2017 r., sygn. akt II K (...)/17,

1) uchyla zaskarżony wyrok;

2) na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. umarza postępowanie;

3) obciąża Skarb Państwa wydatkami postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.