Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3057022

Wyrok
Sądu Okręgowego w Suwałkach
z dnia 3 września 2020 r.
II Ka 159/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędziowie: Sędzia Ryszard Filipow.

Sędziowie: Sędzia Tomasz Uściłko, Sędzia del. Katarzyna Wierzbińska-Wróbel.

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Suwałkach Marka Zawadzkiego.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Suwałkach w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 r. sprawy:

1. B. S. oskarżonego z art. 54 § 1 k.k.s. w zb. z art. 63 § 2 k.k.s. w zb. z art. 91 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s.

2. E. P. oskarżonego z art. 18 § 3 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 § 1 k.k.s. w zb. z art. 63 § 2 k.k.s. w zb. z art. 91 § 1 k.k.s. w zw z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Suwałkach, Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego Delegatura w Suwałkach, obrońcę oskarżonego B. S. od wyroku Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 21/02/2020 r.

I. Zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

II. Zwalnia oskarżonego B. S. od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, zaś kosztami procesu w części dotyczącej apelacji oskarżycieli publicznych, obciąża Skarb Państwa.

Sędzia del. Katarzyna Wierzbińska-Wróbel Sędzia Ryszard Filipow Sędzia Tomasz Uściłko

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II Ka 159/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

3

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 12 lutego 2020 r. sygn. akt II K 645/19.

0.11. Podmiot wnoszący apelację

x oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

x obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11. Granice zaskarżenia

0.11. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść x na niekorzyść

☐ w całości

x w części

x

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

x

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11. Wnioski

x

uchylenie

zmiana

1. USTALENIE FAKTÓW W ZWIĄZKU Z DOWODAMI PRZEPROWADZONYMI PRZEZ SĄD ODWOŁAWCZY

0.12. Ustalenie faktów

0.12. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Sąd odwoławczy nie przeprowadzał postępowania dowodowego.

0.12. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Nie dotyczy

0.12. Ocena dowodów

0.12. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Nie dotyczy

0.12. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Nie dotyczy

1. STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW I WNIOSKÓW

Lp.

Zarzut

Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia i mających wpływ na jego treść, polegających na błędnej ocenie materiału dowodowego w zakresie działań E. P. (1) polegających na ułatwieniu B. S. popełnienie czynu zabronionego, gdzie E. P. (1) będąc właścicielem firmy zatrudniającej B. S. udostępnił mu ciągnik marki G. (...) o nr rej. (...) oraz wyposażył go w dwa odmienne co do treści (nieprawdziwe dokumenty) CMR mające potwierdzać legalność przedmiotowego transportu a następnie, jak wynika z danych (...) i wykazu połączeń telefonicznych, nadzorował transport, gdzie okoliczności te nie zostały uwzględnione przez Sąd i w konsekwencji doszło do uniewinnienia oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu zabronionego, podczas gdy powyżej wskazane okoliczności sprawy przy całościowej ocenie materiału dowodowego prowadzą do wniosku, że oskarżony dopuścił się zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny x niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych może być słuszny tylko wówczas, gdy zasadność ocen i wniosków, wyprowadzonych przez sąd orzekający z okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego, nie odpowiada prawidłowości logicznego rozumowania, gdy zostaną wykazane konkretne uchybienia w zakresie zasad logicznego rozumowania w ocenie zebranego materiału dowodowego, co nie ma miejsca w niniejszej sprawie. Postępowanie dowodowe nie dostarczyło podstaw do uznania oskarżonego E. P. (1) za winnego zarzucanego mu czynu a ustalenia w tym zakresie Sądu I instancji są prawidłowe i zasługują na podzielenie. Sąd ocenił prawidłowo zebrany w sprawie materiał dowodowy. W ocenie Sądu Okręgowego, Sąd I instancji słusznie stwierdził, iż zebrane dowody okazały się niewystarczające, niejednoznaczne by móc ww. oskarżonemu przypisać sprawstwo w zakresie czynu z art. 18 § 3 k.k.s. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 54 § 1 k.k.s. w zb. z art. 63 § 2 k.k.s. w zb. z art. 91 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 k.k.s. w zw. z art. 2 § 2 k.k.s. Znamienne bowiem jest, iż w toku całego postępowania B. S. ani razu nie obciążył swojego pracodawcy E. P. (1). Przepis art. 5 § 2 k.p.k. stanowi, że niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Korzystanie przez sąd z zasady "in dubio pro reo" może mieć miejsce tylko wyjątkowo, gdy brak jest możliwości dowodowych, a zgromadzony materiał dowodowy (po prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu dowodowym nie można doprowadzić do usunięcia istniejących wątpliwości) nie pozwala na jednoznaczne ustalenie przebiegu wydarzeń oraz faktów związanych z podstawą odpowiedzialności. W przedmiotowej sprawie materiał dowodowy, którym dysponował Sąd nie pozwolił na przypisanie oskarżonemu E. P. wypełnienia znamion czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia.

Wniosek

Uchylenie zaskarżonego wyroku w stosunku do oskarżonego E. P. (2) i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Suwałkach.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny x niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Pozytywna ocena ustaleń poczynionych przez Sąd I instancji. Niezasadność wniosku determinuje dokonana ocena stawianego zarzutu. W świetle nieskuteczności podniesionych przez prokuratora zarzutów, przytoczonej powyżej argumentacji, brak było podstaw do uchylenia wyroku Sądu I instancji.

1. OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Nie dotyczy

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Nie dotyczy

1. ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.11.

Przedmiot utrzymania w mocy

Całość rozstrzygnięcia

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Sąd I instancji w sposób prawidłowy przeprowadził postępowanie dowodowe. Dokonał rzetelnej, dokładnej oraz zgodnej z wiedzą i zasadami doświadczenia życiowego oceny zgromadzonego materiału dowodowego. Ocenę swoją w należyty sposób uzasadnił, a ocena ta pozostawała zgodna z wymogami art. 7 k.p.k. Zatem nie znajdując podstaw do uwzględnienia apelacji, Sąd Okręgowy na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

0.15. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.11.

Przedmiot i zakres zmiany

Nie dotyczy

Zwięźle o powodach zmiany

Nie dotyczy

0.15. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

0.15. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Nie dotyczy

0.15. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Nie dotyczy

1. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

W oparciu o art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 634 k.p.k. zwolniono oskarżonego B. S. od ponoszenia opłaty i kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

1. PODPIS

Sędzia del. Katarzyna Wierzbińska-Wróbel Sędzia Ryszard Filipow Sędzia Tomasz Uściłko

0.11. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Uniewinnienie oskarżonego E. P. (2)

0.11. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść x na niekorzyść

☐ w całości

x w części

x

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

x

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11. Wnioski

x

uchylenie

zmiana

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.