Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721246

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łomży
z dnia 7 lipca 2016 r.
II Ka 138/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Grzegorz Skrodzki (spr).

Sędziowie SO: Jolanta Małachowska, Janusz Tańcula.

Przy udziale W. G. oraz J. Ł.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łomży w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 r. sprawy z oskarżenia prywatnego W. G. i A. J. przeciwko J. Ł. oskarżonemu o czyn z art. 212 § 1 k.k. jak też sprawy z wzajemnego oskarżenia prywatnego J. Ł. przeciwko W. G. i A. J. oskarżonych o czyn z art. 212 § 1 k.k. w zb. z art. 216 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego (oskarżyciela wzajemnego) J. Ł., obrońcę oskarżonego J. Ł. oraz pełnomocnika oskarżycieli prywatnych W. G. i A. J. od wyroku Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt II K 739/13

I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) w ten sposób iż wskazany tam opis czynu uzupełnia o ustalenie iż oskarżony J. Ł. działał w warunkach ograniczonej w stopniu znacznym zdolności rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem i tak opisany czyn kwalifikuje z art. 212 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k.

II. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

III. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. I. kwotę 420 złotych powiększoną o należny podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu J. Ł. w postępowaniu odwoławczym.

IV. zasądza od W. G., A. J. oraz J. Ł. na rzecz Skarbu Państwa kwoty po 100 złotych od każdego z nich tytułem opłat z postępowanie odwoławcze.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.