II K 998/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3121281

Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 21 grudnia 2020 r. II K 998/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Zbigniew Krzyżanowski.

W obecności Prokuratora -Adama Kwaśnika.

Sentencja

Sąd Rejonowy w G. w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2020 r. roku sprawy karnej P. K. syna A. i D. z d. S., ur. (...) w W., PESEL (...),zam. (...)/ (...), (...)- (...) R., obywatelstwa polskiego, nie karanego podejrzanego o to, że: w okresie od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia 19 kwietnia 2019 r. w G. i W. woj. (...)- (...) działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem za pomocą otrzymanej od posiadacza rachunku bankowego D. K. karty bankomatowej VI SA i nr (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy z rachunku bankowego (...):

- dnia 18 kwietnia 2019 r. w kwocie 100 złotych za pośrednictwem bankomatu przy ul. (...) w W.,

- dnia 18 kwietnia 2019 r. w kwocie 200 złotych za pośrednictwem bankomatu przy ul. (...) II nr (...) w W.,

- dnia 18 kwietnia 2019 r. w kwocie 200 złotych za pośrednictwem bankomatu przy ul. (...) II nr (...) w W.,

- dnia 18 kwietnia 2019 r. w kwocie 500 złotych za pośrednictwem bankomatu przy ul. (...) II nr (...) w W.,

- dnia 18 kwietnia 2019 r. w kwocie 200 złotych za pośrednictwem bankomatu przy ul. (...) II nr (...) w W.,

- dnia 18 kwietnia 2019 r. w kwocie 350 złotych za pośrednictwem bankomatu przy ul. (...) w G.,

Powodując łączną wartość strat w wysokości 1350 zł na szkodę Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. z/s w G., ul. (...). S. (...) tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. i art. 278 § 5 w zw. z art. 12 § 1 k.k. o r z e k ł

I. Ustalając, że oskarżony P. K. dopuścił się czynu zarzucanego mu we wniosku prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i art. 278 § 5 w zw. z art. 12 § 1 k.k. i ustalając, że wina oskarżonego i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne na mocy art. 66 § 1 i 2 k.k. i art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne wobec oskarżonego warunkowo umarza na okres 1 (jednego) roku próby;

II. Na mocy art. 67 § 3kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w wysokości 1.350,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia popełnienia przestępstwa na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z/s w G. ul. (...);

III. Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60,- zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem opłaty oraz obciąża go poniesionymi wydatkami postępowania w kwocie 70,- złotych (siedemdziesiąt złotych).

Uzasadnienie faktyczne

P. K. został oskarżony o to, w okresie od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia 19 kwietnia 2019 r. w G. i W. woj. (...)- (...) działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem za pomocą otrzymanej od posiadacza rachunku bankowego D. K. karty bankomatowej VI SA i nr (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy z rachunku bankowego (...):- dnia 18 kwietnia 2019 r. w kwocie 100 złotych za pośrednictwem bankomatu przy ul. (...) w W.,- dnia 18 kwietnia 2019 r. w kwocie 200 złotych za pośrednictwem bankomatu przy ul. (...) II nr (...) w W.,- dnia 18 kwietnia 2019 r. w kwocie 200 złotych za pośrednictwem bankomatu przy ul. (...) II nr (...) w W.,- dnia 18 kwietnia 2019 r. w kwocie 500 złotych za pośrednictwem bankomatu przy ul. (...) II nr (...) w W.,- dnia 18 kwietnia 2019 r. w kwocie 200 złotych za pośrednictwem bankomatu przy ul. (...) II nr (...) w W.,- dnia 18 kwietnia 2019 r. w kwocie 350 złotych za pośrednictwem bankomatu przy ul. (...) w G., powodując łączną wartość strat w wysokości 1350 zł na szkodę Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. z/s w G., ul. (...). S. 6 tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. i art. 278 § 5 w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Oskarżony P. K. w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz w całej rozciągłości do swojej winy w tym zakresie.

Złożył w obecności Prokuratora wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wysokość szkody i jej naprawienia została uzgodniona. Prokurator zgodnie z ustaleniami pouczył oskarżonego o treści art. 447 § 5 k.p.k i skierował do Sądu wniosek w trybie art. 336 § 1 k.p.k. wskazując na zaniechanie dalszych czynności dowodowych.

Sąd uwzględnił wniosek dając w całej rozciągłości wiarę wyjaśnieniom oskarżonego uznając je za wiarygodne, rzetelne i wręcz wskazujące na popełnienie przez niego czynu z własnej pełnej świadomości. Oskarżony wyjątkowo krytycznie ocenił własne postępowanie i wyraził skruchę oraz żal.

Wyjaśnienia oskarżonego nie pozostają w sprzeczności ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

W świetle powyższych wyjaśnień oraz postawy w toku postępowania przygotowawczego okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego nie budzą żadnych wątpliwości, cele postępowania zostały osiągnięte a czyn jego wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Zdaniem Sądu warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec podejrzanego na stosowny okres próby, orzeczenie obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego jest adekwatne do stopnia jego winy, społecznej szkodliwości czynu oraz bierze pod uwagę cele wychowawcze i zapobiegawcze, które ma osiągnąć w stosunku do niego.

Sąd stosując instytucję warunkowego umorzenia postępowania wyszedł z przekonania, że jej zastosowanie odpowiada dyrektywie prewencji indywidualnej.

W świetle tych okoliczności nie ulegało zatem wątpliwości, że dla powstrzymania oskarżonego przed popełnieniem kolejnego, podobnego przestępstwa za konieczne należy uznać warunkowe umorzenie postępowania.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 627 k.p.k. obciążając nimi oskarżonego. Opłatę wymierzono na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.