II K 906/13 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2530718

Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 31 października 2013 r. II K 906/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Monika Laskowska.

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. - O. w G. - nie stawił się zawiadomiony prawidłowo.

Sentencja

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2013 r. sprawy P. P., c. D. i W. z d. B., ur. (...) w L. oskarżonej o to, że: w dniu 29 kwietnia 2013 r. w G. wbrew przepisom ustawy posiadała środki psychotropowe w postaci 0,39 g netto siarczanu amfetaminy, co stanowi 4 pojedyncze porcje środka psychotropowego tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

I.

ustala, iż oskarżona P. P. dopuściła się popełnienia zarzucanego jej czynu, czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i uznając, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, zaś postawa, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia oskarżonej uzasadniają przypuszczenie, że będzie ona przestrzegała porządku prawnego, na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne wobec oskarżonej P. P. warunkowo umarza na okres próby wynoszący 1 (jeden) rok;

II.

na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 39 pkt 7 k.k. i art. 49 § 1 k.k. orzeka od oskarżonej P. P. świadczenie pieniężne w kwocie 500 zł (pięciuset złotych) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

III.

na podstawie art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k. w zw. z art. 629 k.p.k., art. 1, art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonej P. P. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 857,82 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem 81/100 złotych) tytułem kosztów sądowych, w tym kwotę 60 zł (sześćdziesięciu złotych) tytułem opłaty.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.