II K 88/16 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2696106

Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2016 r. II K 88/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Agnieszka Sosnowska.

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. - O. w G. - nie stawił się zawiadomiony prawidłowo.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. wniosku złożonego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. w sprawie:

R. Ś. (Ś.), syna J. i H. z domu R., urodzonego w dniu (...) w Ż. oskarżonego o to, że: w okresie od 3 stycznia 2016 r. do dnia 11 stycznia 2016 r. w G. znęcał się nad psem poprzez kopanie go, szarpanie, rzucanie o ścianę oraz podduszanie psa za smycz do góry tj. o czyn z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

I. oskarżonego R. Ś. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, stanowiącego występek z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i za to na podstawie art. 35 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zw. z art. 34 § 1 i 1a pkt 1 k.k. i art. 35 § 1 k.k. skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II. na podstawie art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k., art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 190 zł (sto dziewięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów sądowych, w tym opłatę w kwocie 120 zł (sto dwadzieścia złotych).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.