II K 690/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2776121

Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 19 listopada 2018 r. II K 690/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Piotr Wieczorek.

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu A. C.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Opolu II Wydział Karny po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2018 r. sprawy D. D. ((...)) s. A. i J. z d. W., ur. (...) w N. oskarżonego o to, że: w dniu 25 czerwca 2001 r. w O. w placówce handlowej PHU (...) przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, z góry powziętym zamiarem, w celu uzyskania kredytu na zakup telewizora marki T. (...), poprzez przedłożenie mającego istotne znaczenie dla uzyskania kredytu dokumentów w postaci uprzednio sfałszowanego przez siebie "Zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów kupującego" w firmie Radio (...) - 919 O. ul. (...), wprowadzając w błąd co do miejsca faktycznego zatrudnienia oraz zdolności kredytowej czym doprowadził o niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4518,87 zł na szkodę (...) Bank SA Oddział w L.;

tj. o przestępstwo określone w art. 297 § 1 k.k., 270 § 1 k.k., 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.

I. Uznaje D. D. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej, który stanowi przestępstwo z art. 286 § 1kk w zw. z art. 270 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 37a k.k. i art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę w kwocie 20 zł.

II. Na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę kwoty 4518,87 zł na rzecz (...) Bank SA Oddział w L. lub jego następcy prawnego.

III. Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych obciąża oskarżonego kosztami postępowania w kwocie 450 zł oraz wymierza mu opłatę 700 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.