II K 634/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2781252

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 29 listopada 2019 r. II K 634/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Grzegorz Woźniak.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2019 r. sprawy przeciwko

1. P. M. urodz. (...) w R. synowi A. i A. z d. K. oskarżonego o to, że:

I. w dniu 7 czerwca 2019 r. w L., przy skrzyżowaniu Alei (...) z ulicą (...), woj. (...), naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji sierż. szt. G. K. poprzez odpychanie oraz kilkukrotne kopnięcie go w nogi w okolice kolan podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 222 § 1 k.k.

II. w dniu 7 czerwca 2019 r. w L., przy skrzyżowaniu Alei (...) z ulicą (...), woj. (...), podczas interwencji stosował przemoc fizyczną w postaci odpychania wobec sierż. D. B. oraz odpychania i kilkukrotnego kopnięcia w nogi w okolice kolan wobec sierż. szt. G. K., celem zmuszenia ich do zaniechania wykonywania prawnej czynności służbowej związanej z zatrzymaniem, podczas i w związku z pełnieniem przez ww. pokrzywdzonych obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 224 § 2 k.k.

2. M. W. urodz. (...) w R. synowi R. i A. z d. C. oskarżonego o to, że: w dniu 7 czerwca 2019 r. w L., przy skrzyżowaniu Alei (...) z ulicą (...), woj. (...) wbrew przepisom Ustawy, posiadał środki odurzające w postaci marihuany o wadze 0,42 grama netto, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka

I. Uznaje oskarżonego P. M. za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 222 § 1 k.k. i za to na mocy powołanego przepisu wymierza mu karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych.

II. Uznaje oskarżonego P. M. za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. i za to na mocy art. 224 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 37a k.k., wymierza mu karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych.

III. Na mocy art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 2 k.k. kary wymierzone oskarżonemu P. M. w punktach I i II wyroku łączy i orzeka karę łączną 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych.

IV. Uznaje oskarżonego M. W. za winnego popełnienia zarzucanego mu z aktu oskarżenia czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na mocy powołanego przepisu, przy zastosowaniu art. 37a k.k., wymierza mu karę 20 (dwudziestu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 30 (trzydziestu) złotych.

V. Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego P. M. kary łącznej grzywny orzeczonej w punkcie III wyroku zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w okresie od 7 czerwca 2019 r. godz. 14.20 do 8 czerwca 2019 r. o godz. 16.20 i uznaje, że okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie odpowiada 4 (czterem) stawkom grzywny.

VI. Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego M. W. kary grzywny orzeczonej w punkcie IV wyroku zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w okresie od 7 czerwca 2019 r. godz. 14.20 do 8 czerwca 2019 r. o godz. 19.59 i uznaje, że okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie odpowiada 4 (czterem) stawkom grzywny.

VII. Na mocy art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego wymienionego na k. 71 pod poz. 1, poprzez jego zniszczenie.

VIII. Na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. oraz art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 Ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych: od oskarżonego P. M. w kwocie 220 (dwieście dwadzieścia) złotych, a od oskarżonego M. W. w kwocie 130 (sto trzydzieści) złotych.

UZASADNIENIE wyroku z dnia 29 listopada 2019 r. w części dotyczącej kary i odnośnie oskarżonego który złożył wniosek o uzasadnienie, zgodnie z treścią art. 424 § 3 k.p.k. i art. 423 § 1a k.p.k. -Formularz UK 1 - Sygnatura akt - Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza. -1. USTALENIE FAKTÓW -Fakty uznane za udowodnione -Lp. - Oskarżony - Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano) -1. - P. M. - W dniu 7 czerwca 2019 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w L. G. K. i D. B. pełnili służbę patrolową w L. Około godziny 14-ej zauważyli zaparkowany przy skrzyżowaniu ul. (...) i ul. (...) w L. samochód marki M., w środku siedział kierowca i pasażer. Policjanci postanowili sprawdzić dlaczego zaparkowali oni samochód w tym miejscu, podeszli do nich i przystąpili do legitymowania. Kierowcą pojazdu był oskarżony P. M., a pasażerem M. W. Obydwaj zaczęli zachowywać się nerwowo, policjanci polecili im by wysiedli z samochodu, celem jego przeszukania. Oskarżony nie zastosował się do tego polecenia, wówczas policjant G. K. użył siły fizycznej by wyciągnąć go z samochodu. Oskarżony wtedy naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji G. K. poprzez odpychanie go i kilkukrotne kopnięcie go w okolice kolan. Pokrzywdzony nie doznał obrażeń ciała, ale odczuwał ból. Podczas tej interwencji oskarżony stosował przemoc fizyczną w postaci odpychania wobec D. B. oraz odpychania i kilkukrotnego kopnięcia w nogi w okolice kolan G. K., celem zmuszenia ich do zaniechania wykonywania prawnej czynności służbowej związanej z zatrzymaniem, podczas i w związku z pełnieniem przez wyżej wymienionych pokrzywdzonych obowiązków służbowych. -2. PODSTAWA PRAWNA WYROKU -- Punkt rozstrzygnięcia z wyroku - Oskarżony - ☐ - 2.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem - I. art. 222 § 1 k.k.

II. art. 224 § 2 k.k. - P. M. P. M. - Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej -Naruszenie nietykalności cielesnej G. K. miało miejsce podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. Pokrzywdzony był ubrany w mundur policjanta, w miejscu gdzie znajdował się oskarżony było jasno, oskarżony wiedział, że zaatakował fizycznie funkcjonariusza Policji. Zatem czyn oskarżonego należy zakwalifikować jako przestępstwo określone w art. 222 § 1 k.k.

Gdy policjanci chcieli wyciągnąć oskarżonego z samochodu ten stosował siłę fizyczną, poprzez odpychanie D. B. i kopanie G. K. Celem działania oskarżonego było wzbudzenie przestrachu w pokrzywdzonych i zmuszenie ich w ten sposób do odstąpienia od zatrzymania go. Oskarżony poprzez to zachowanie dopuścił się czynu stypizowanego w art. 224 § 2 k.k. -3. KARY, Środki Karne, Przepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie -Oskarżony - Punkt rozstrzygnięcia z wyroku - Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu - Przytoczyć okoliczności -P. M. - I.

II.

III. - 100 stawek dziennych grzywny 100 stawek dziennych grzywny 150 stawek dziennych grzywny - Stopień winy oskarżonego jest niewątpliwie znaczny, ze względu na umyślne działanie, okazane lekceważenie porządku prawnego i użytą przemoc fizyczną. Niewątpliwie każdy z przypisanych oskarżonemu czynów był społecznie szkodliwy w znacznym stopniu, ze względu na umyślne działanie z zamiarem bezpośrednim.

Oskarżony ma 20 lat, jest kawalerem, nie ma nikogo na utrzymaniu, zdobył wykształcenie średnie, pozostaje na utrzymaniu matki, nie był karany (k.32).

Kara powinna przekonać oskarżonego i ogół społeczeństwa, że popełnianie przestępstw nie jest opłacalne i zamiast spodziewanych korzyści przynosi dolegliwości. Celem kary jest również kształtowanie w społeczeństwie szacunku dla norm prawnych oraz wskazywanie, że zasady współżycia społecznego i obowiązujące normy prawne powinny skutecznie chronić mienie przed nieuprawnionym dostępem innych osób.

Do okoliczności obciążających należy zaliczyć przede wszystkim nagminność przestępstw przeciwko instytucjom publicznym. Okolicznością łagodzącą wobec oskarżonego jest niewątpliwie wcześniejsza niekaralność (k.32).

Uwzględniając powyższe okoliczności uznać należy, że karami adekwatnymi, sprawiedliwymi i zdolnymi powtrzymać oskarżonego od ponawiania podobnych czynów, a jednocześnie koniecznymi do należytego kształtowania w społeczeństwie szacunku dla porządku prawnego powinny być kary zaproponowane przez oskarżonego (k.52).

Należy zwrócić uwagę, że kary uzgodnione przez strony zostały określone w dolnych granicach wymiaru kar i niewątpliwie są dla niego łagodne. Kara łączna powinna być orzeczona przy uwzględnieniu, że przypisane oskarżonemu przestępstwa były popełnione tego samego dnia. Kara łączna 150 stawek dziennych należycie uwzględnia dopuszczenie się przez oskarżonego dwóch przestępstw i ich podobny charakter.

Wysokość jednej stawki została jednolicie ustalona na kwotę 10 złotych, gdyż oskarżony nie ma swoich dochodów i pozostaje na utrzymaniu rodziców. -4. 1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE w WYROKU -Oskarżony - Punkt rozstrzygnięcia z wyroku - Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu - Przytoczyć okoliczności -P. M. - V. - Zaliczenie okresu zatrzymania na poczet kary - Obligatoryjne. -7. Koszty procesu -Punkt rozstrzygnięcia z wyroku - Przytoczyć okoliczności -VIII. - Oskarżony zgodził się uiścić koszty sądowe, a ich uiszczenie powinno wzmocnić w nim szacunek do porządku prawnego. -5. 1Podpis --

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.