II K 576/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Starachowicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2539034

Wyrok Sądu Rejonowego w Starachowicach z dnia 27 listopada 2017 r. II K 576/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Barbara Nowak-Łon.

w obecności Prokuratora ----

Sentencja

Sąd Rejonowy w Starachowicach, II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 16 października i 20 listopada 2017 r. sprawy karnej:

1. M. P., syna Z. i I., zd. P.,

urodzonego (...) w S.

2. M. Z., córki J. i G., zd. F.,

urodzonej (...) w S. oskarżonych o to, że:

w czasie od 24 maja 2013 r. do dnia 13 grudnia 2016 r. w M. gm. W. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu w celu udaremnienia wykonania orzeczeń Urzędu Skarbowego w S. w postaci tytułów wykonawczych obejmujących wierzytelności podatkowe w podatku dochodowym i podatku VAT za 2010 rok i 2011 r. w kwocie 155.026 zł należne od spółki (...) Sp. z o.o. udaremnili zaspokojenie swojego wierzyciela ww. przez to że zbyli składniki swojego majątku - spółki w postaci zajętych w postępowaniu egzekucyjnym 7 pojazdów ciężarowych zajęte przez Urząd Skarbowy w S.,

tj. o przestępstwo z art. 300 § 2 k.k. orzeka

1. M. P. i M. Z. w ramach zarzucanego im aktem oskarżenia czynu uznaje za winnych tego, że w okresie od dnia 30 czerwca do 1 lipca 2016 r. w M., gmina W. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu w celu udaremnienia wykonania orzeczeń Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w postaci tytułów wykonawczych z dnia 29 stycznia 2016 r. nr SM 5/140/16, SM 5/136/16, SM 5/139/16, SM 5/137/16, SM 5/141/16, SM 5/142/16, SM 5/138/16 obejmujących wierzytelności podatkowe w podatku VAT za rok 2011 oraz tytułów wykonawczych z dnia 13 czerwca 2016 r. nr (...)-SW.326.894.2016, (...)-SW.326.893.2016, (...)-SW.326.892.2016, (...)-SW.326.896.2016, (...)-SW.326.896.2016 obejmujących wierzytelności podatkowe w podatku dochodowym za rok 2010 i 2011 r. należne od spółki (...) spółki z o.o. udaremnili zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że zbyli składniki swojego majątku - spółki w postaci zajętych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Urząd Skarbowy w (...) pojazdów ciężarowych, to jest dokonania występku z art. 300 § 2 k.k. i na podstawie art. 300 § 2 k.k. wymierza im karę po 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

2.

na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec M. Z. w punkcie 1 kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza ustalając okres próby na 2 (dwa) lata,

3.

na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje M. Z. do informowania Sądu o przebiegu próby w okresach co 6 (sześć) miesięcy);

4.

zasądza od M. P. i M. Z. na rzecz Skarbu Państwa kwotę po 170,00 (sto siedemdziesiąt 00/100) złotych tytułem kosztów sądowych w tym kwotę po 120,00 złotych (sto dwadzieścia złotych 00/100) tytułem opłaty

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.