Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724815

Wyrok
Sądu Rejonowego w Łańcucie
z dnia 8 października 2018 r.
II K 55/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SR Renata Jucha.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 10 września 2018 r., 7 września 2018 r. i 3 października 2018 r. sprawy karnej R. W. córki S. i M. z d. P. ur. (...) w P. oskarżonej o to, że: w dniu 23 grudnia 2017 r. w Ł. woj. (...) poprzez używanie słów wulgarnych znieważyła funkcjonariuszy policji mł. asp. A. P. oraz mł. asp.k.c., podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 226 § 1kk

I. w ramach zarzutu aktu oskarżenia u z n a j e oskarżoną R. W. za winną tego, że:

1. w dniu 23 grudnia 2017 r. w Ł. znieważyła funkcjonariusza policji A. P. poprzez używanie wobec niego obraźliwych określeń podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych tj. popełnienia przestępstwa z art. 226 § 1kk

2. w dniu 23 grudnia 2017 r. w Ł. znieważyła funkcjonariusza policji k.c. poprzez używanie wobec niego obraźliwych określeń podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych tj. popełnienia przestępstwa z art. 226 § 1kk przy jednoczesnym przyjęciu, że wyżej opisane czyny zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności tj. w warunkach ciągu przestępstw określonych w art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 226 § 1kk w zw. z art. 91 § 1 k.k. s k a z u j e oskarżoną na karę grzywny w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych, przyjmując wysokość stawki dziennej za równoważną kwocie 40 zł (czterdzieści złotych)

II. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonej obowiązek zapłaty na rzecz pokrzywdzonych A. P. i k.c. kwot w wysokości po 500 (pięćset złotych) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

III. na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych z a s ą d z a od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 125,16 zł (sto dwadzieścia pięć złotych szesnaście groszy) tytułem zwrotu wydatków i opłatę w wysokości 120 zł (sto dwadzieścia złotych)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.