II K 521/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2735139

Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 17 października 2019 r. II K 521/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Piotr Nowak.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 1 sierpnia 2019 r. i 17 października 2019 r. sprawy przeciwko W. R. (R.), urodzonemu (...) w Ł., synowi Z. i J. z domu S. oskarżonemu o to, że:

I. w czasie od sierpnia 2018 r. do 29 marca 2019 r. w B., woj. (...) przywłaszczył powierzoną sobie rzecz ruchomą w postaci kamery marki (...) o nr seryjnych (...) wraz z dwoma akumulatorami oraz torbą w ten sposób, ze na podstawie ustnej umowy wszedł w posiadanie ww. przedmiotu, a następnie postąpił z nim jak z mieniem stanowiącym jego własność, zastawiając je w lombardzie na terenie B., nie dokonując tym samym jego zwrotu właścicielowi, czym działał na szkodę A. S. powodując straty o łącznej wysokości 4700 złotych tj. o czyn wyczerpujący dyspozycję art. 284 § 2 k.k.,

II. w dniu 26 sierpnia 2018 r. w lombardzie mieszczącym się przy ul. (...) w B., woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ww. podmiotu, wprowadzając w błąd podczas podpisywania przedwstępnej umowy sprzedaży kamery marki (...) o nr seryjnych (...) wraz z dwoma akumulatorami oraz torbą w ten sposób, że zataił ich przywłaszczenie oraz oświadczył, iż przedmioty stanowią jego własność, czym spowodował straty w kwocie 4500,00 złotych na szkodę firmy (...) z siedzibą przy ul. (...), (...)- (...) W.;

tj. o czyn wyczerpujący dyspozycję art. 286 § 1kk,

1. uznaje oskarżonego W. R. za winnego popełnienia:

- czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 284 § 2 k.k. i za tak przypisany czyn na podstawie art. 284 § 2 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych grzywny w rozmiarze 10 (dziesięć) złotych każda;

- czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. i za tak przypisany czyn na podstawie art. 286 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych grzywny w rozmiarze 10 (dziesięć) złotych każda;

2. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczone w punkcie 1 wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę łączną 100 (sto) stawek dziennych grzywny w rozmiarze 10 (dziesięć) złotych każda;

3. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby 3 (trzech) lat;

4. na podstawie art. 46 § 1 k.k. zasądza od oskarżonego W. R. na rzecz pokrzywdzonego J. C., właściciela firmy (...) z siedzibą we W. przy ul. (...) kwotę 4500 (cztery tysiące pięćset) złotych tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem;

5. na podstawie art. 44 § 1 k.k. orzeka przepadek i nakazuje pozostawienie w aktach sprawy dowodu rzeczowego szczegółowo opisanego w wykazie dowodów rzeczowych Drz 425/19 na karcie 38 akt;

6. wymierza oskarżonemu 380 (trzysta osiemdziesiąt) złotych opłaty oraz zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa 110 (sto dziesięć) złotych tytułem zwrotu wydatków sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

na podstawie art. 423 § 1a k.p.k. w zakresie ograniczonym do rozstrzygnięcia o karze i innych konsekwencjach prawnych czynów zarzuconych oskarżonemu Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie sygn. akt II K 521/19 W. R. został zakazany za to, że:

I. w czasie od sierpnia 2018 r. do 29 marca 2019 r. w B., woj. (...) przywłaszczył powierzoną sobie rzecz ruchomą w postaci kamery marki (...) o nr seryjnych (...) wraz z dwoma akumulatorami oraz torbą w ten sposób, ze na podstawie ustnej umowy wszedł w posiadanie ww. przedmiotu, a następnie postąpił z nim jak z mieniem stanowiącym jego własność, zastawiając je w lombardzie na terenie B., nie dokonując tym samym jego zwrotu właścicielowi, czym działał na szkodę A. S. powodując straty o łącznej wysokości 4700 złotych tj. o czyn wyczerpujący dyspozycję art. 284 § 2 k.k.,

II. w dniu 26 sierpnia 2018 r. w lombardzie mieszczącym się przy ul. (...) w B., woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ww. podmiotu, wprowadzając w błąd podczas podpisywania przedwstępnej umowy sprzedaży kamery marki (...) o nr seryjnych (...) wraz z dwoma akumulatorami oraz torbą w ten sposób, że zataił ich przywłaszczenie oraz oświadczył, iż przedmioty stanowią jego własność, czym spowodował straty w kwocie 4500,00 złotych na szkodę firmy (...) z siedzibą przy ul. (...), (...)- (...) W.;

tj. o czyn wyczerpujący dyspozycję art. 286 § 1 k.k.

Przy wymiarze kary na niekorzyść oskarżonego poczytał mu uprzednią karalność oraz okoliczność, że to już po raz trzeci w ciągu niecałych dwóch lat dopuścił się czynów z art. 284 § 2 k.k. czyniąc sobie z tego źródło dochodu. Na korzyść oskarżonego przemawiało to, że przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyraził wolę naprawienia szkody.

Sąd w oparciu o dyspozycję art. 284 § 2 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierzył W. R. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 60 stawek dziennych grzywny w rozmiarze 10 złotych każda za czyn opisany w punkcie I. Za czyn opisany w punkcie II. Sąd w oparciu art. 286 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 60 stawek dziennych grzywny w rozmiarze 10 złotych każda.

Zgodnie z dyspozycją art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczone wyżej jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz jednostkowe kary grzywny Sąd połączył i wymierzył oskarżonemu karę łączną 1 roku pozbawienia wolności oraz karę łączną 100 stawek dziennych grzywny w rozmiarze 10 złotych każda.

Zdaniem Sąd orzeczone kary odpowiadają przede wszystkim stopniowi winy oskarżonego oraz społecznej szkodliwości jego czynu. Podkreślić, bowiem trzeba, że oskarżony działał umyślnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zaplanował swoje działania i wykorzystał okoliczność, że inna osoba udzieliła mu pomocy pożyczając swój sprzęt.

Sąd jednak postawił wobec oskarżonego pozytywną prognozę kryminologiczną i na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesił W. R. u na okres próby 3 lat. Oskarżony prowadzi ustabilizowany tryb życia. Dochody osiąga z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jest (...). W przypadku, gdyby jednak W. R. nadal popełniał czyny zabronione za które byłby skazany, Sąd w postępowaniu wykonawczym podejmie decyzję w przedmiocie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Sąd zgodnie z wnioskiem na podstawie art. 46 § 1 k.k. zasądził od oskarżonego W. R. na rzecz pokrzywdzonego J. C., właściciela firmy (...) z siedzibą we W. przy ul. (...) kwotę 4500 złotych tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

W stosunku do pokrzywdzonego A. S. nakładanie obowiązku naprawienia szkody stało się bezprzedmiotowe, albowiem pokrzywdzony odzyskał utracone mienie.

Na podstawie art. 44 § 1 k.k. Sąd orzekł przepadek i nakazał pozostawienie w aktach sprawy dowodu rzeczowego szczegółowo opisanego w wykazie dowodów rzeczowych Drz 425/19 na karcie 38 akt w postaci przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 26 lipca 2018 r.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 616 § 2 pkt 1 i 2 k.p.k., art. 618 § 1 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) i zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 380 złotych tytułem opłaty oraz kwotę 110 złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków, na którą to kwotę składają się koszty uzyskania opinii z KRK o oskarżonym, ryczałt za przechowanie przedmiotów zajętych w postępowaniu karnym oraz ryczałt z tytułu doręczeń.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.