Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2545013

Wyrok
Sądu Rejonowego w Giżycku
z dnia 13 lipca 2018 r.
II K 507/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Elżbieta Domagalska.

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.Macieja Prokopa, Asesora Prokuratury Rejonowej w G.Andrzeja Zagraby, Asesora Prokuratury Rejonowej w G.Sebastiana Pilcha, Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.Mileny Markowskiej.

oskarżyciela publicznego z W. M.Urzędu Celno - Skarbowego w O. Beaty Mogielnickiej

Sentencja

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 16 listopada 2016 r., 5 kwietnia 2017 r., 20 września 2017 r., 30 października 2017 r., 27 listopada 2017 r., 20 grudnia 2017 r., 24 stycznia 2018 r., 28 lutego 2018 r., 4 kwietnia 2018 r., 6 czerwca 2018 r., 28 czerwca 2018 r., 6 lipca 2018 r. sprawy

1. W. Z. (1) z d. S. c. J. i C. z d. P., ur. (...) w B. oskarżonej o to, że:

I. W okresie od 25.02 do 27 września 2010 r. w G., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą R. W. S., działając wspólnie i w porozumieniu z W. Z. (2) - pełnomocnikiem wymienionego przedsiębiorstwa, posiadającym umocowania prawne do wszelkich działań w imieniu firmy, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru, w złożonych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. deklaracjach VAT-7 dla podatku od towarów i usług za miesiące: od stycznia do marca, oraz lipiec i sierpień 2010 r., odpowiednio w dniach: 25.02, 25.03, 26.04, 25.08, 27 września 2010 r., na podstawie nierzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych z naruszeniem art. 19 ust. 11, art. 86 ust. 1 i ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), kierowała podaniem nieprawdy za okres od stycznia do marca 2010 r. oraz podała nieprawdę za miesiąc lipiec i sierpień 2010 r., w ten sposób, że przekazała z W. Z. (2) do Biura (...) z siedzibą w G., odpowiedzialnego za prawidłowe, rzetelne rozliczanie i deklarowanie jej zobowiązań podatkowych dokumenty w postaci: faktur VAT o nr: (...) dotyczące rat kapitałowych i odsetkowych od leasingu 12 jachtów (...), w rzeczywistości niewyprodukowanych dla (...) Sp.z.o.o. przez jej firmę, fakturę VAT nr (...) za prace remontowe na posesji przy ul. (...) w G. faktycznie niewykonane, nierzetelnie sporządzony na dzień zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych spis remanentowy towarów, w którym nie wykazano środków trwałych w postaci: 4 sztuk jachtów (...), kotła H. z osprzętem, samochodu osobowego S., kotła H. (...), namiotu halowego, silnika przenośnego do łodzi oraz instalacji elektrycznej (inwestycja w obcym obiekcie), wiedząc, że są sporządzone w sposób nierzetelny, a także nie wystawiła i nie przekazała do wymienionego biura rachunkowego faktur VAT na otrzymane zaliczki od: J. C. w łącznej kwocie 66 000 zł na poczet jachtu żaglowego (...), P. M. (1) - w łącznej kwocie 36 514,35 zł (8 700 EUR) na zamontowanie elektrycznych toalet, wymiany szyb i zasłonek na zleconym do budowy jachcie motorowym (...), k.c. - w łącznej kwocie 60 000 zł na budowę jachtu N. (...), w wyniku czego zawyżyła podatek naliczony do odliczenia za: styczeń o 50 451 zł i lipiec o 42 603 zł oraz zaniżyła podatek należny za: luty o 3066 zł, marzec o 1 984 zł i sierpień 2010 r. o 90 738 zł, uszczuplając podatek od towarów i usług za wymienione miesiące 2010 r. ogółem o 188 842 zł,

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 9 § 1 k.k.s.

II. Dnia 29 kwietnia 2011 r. w G., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą R. W. S., działając wspólnie i w porozumieniu z W. Z. (2) - pełnomocnikiem wymienionego przedsiębiorstwa, posiadającym umocowania prawne do wszelkich działań w imieniu firmy, w złożonym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. zeznaniu PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2010 r., na podstawie nierzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, z naruszeniem art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zaniżyła dochód do opodatkowania o 239 220 zł z prowadzonej działalności gospodarczej wynikający z zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o 239 220 zł, w tym: 44 485 zł - wartość odpisów amortyzacyjnych od 12 jachtów (...) w rzeczywistości niewyprodukowanych przez R.-Y., 193 650 zł - wydatki według faktury VAT nr (...) za prace remontowe na posesji przy ul. (...) w G. faktycznie niewykonane, uszczuplając podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. o 17 916 zł,

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s.,

przy czym czyny wymienione w pkt I i II popełniła w warunkach określonych w art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s.

2. W. Z. (2) s. Z. i J. zd. J., ur. (...) w O. oskarżonego o to, że:

I. W okresie od 25.02 do 27 września 2010 r. w G., działając wspólnie i w porozumieniu w W. Z. (3), właścicielką firmy (...), jako pełnomocnik wymienionego przedsiębiorstwa, posiadający umocowania prawne do wszelkich działań w imieniu firmy, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru, w złożonych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. deklaracjach VAT-7 dla podatku od towarów i usług za miesiące: od stycznia do marca oraz lipiec i sierpień 2010 r., odpowiednio w dniach: 25.02, 25.03, 26.04, 25.08., 27 września 2010 r. W. Z. (3) (poprzednio: S.) na podstawie nierzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, z naruszeniem art. 19 ust. 11, art. 86 ust. 1 i ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) kierował podaniem nieprawdy za okres od stycznia do marca 2010 r. oraz podał nieprawdę za miesiąc lipiec i sierpień 2010 r., w ten sposób, że przekazał do Biura (...) z siedzibą w G., odpowiedzialnego za prawidłowe, rzetelne rozliczanie i deklarowanie zobowiązań podatkowych W. Z. (3) (poprzednio: S.) dokumenty w postaci: faktur VAT o nr (...) dotyczące rat kapitałowych i odsetkowych od leasingu 12 jachtów (...), w rzeczywistości niewyprodukowanych dla S. E. (...). Zo.o. przez firmę (...), fakturę VAT nr (...) za prace remontowe na posesji przy ul. (...) w G. faktycznie niewykonane, nierzetelnie sporządzony na dzień zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych spis remanentowy towarów, w którym nie wykazano środków trwałych w postaci: 4 sztuk jachtów (...), kotła H. z osprzętem, samochodu osobowego S., kotła H. (...), namiotu halowego, silnika przenośnego do łodzi oraz instalacji elektrycznej (inwestycja w obcym obiekcie), wiedząc, że są sporządzone w sposób nierzetelny, a także nie wystawił i nie przekazał do wymienionego biura rachunkowego faktur VAT na otrzymane zaliczki od: J. C. w łącznej kwocie 66 000 na budowę jachtu żaglowego (...), P. M. (1) - w łącznej kwocie 36 514,35 zł (8 700 EUR) na zamontowanie elektrycznych toalet, wymiany szyb i zasłonek na zleconym do budowy jachcie motorowym (...), k.c. - w łącznej kwocie 60 000 zł na budowę jachtu N. (...), w wyniku czego zawyżył podatek naliczony do odliczenia za: styczeń o 50 451 zł i lipiec o 42 603 zł oraz zaniżył podatek należny za: luty o 3066 zł, marzec o 1 984 zł i sierpień 2010 r. o 90 738 zł, uszczuplając podatek od towarów i usług za wymienione miesiące 2010 r. ogółem o 188 842 zł,

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 9 § 1 k.k.s.

II. Dnia 29 kwietnia 2011 r. w G., działając wspólnie i w porozumieniu z W. Z. (3), właścicielką firmy (...), jako pełnomocnik wymienionego przedsiębiorstwa, posiadający umocowania prawne do wszelkich działań w imieniu firmy w złożonym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. zeznaniu PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2010 W. Z. (3) (poprzednio: S.), na podstawie nierzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, z naruszeniem art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zaniżył dochód do opodatkowania o 239 220 zł z prowadzonej działalności gospodarczej, wynikający z zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o 239 220 zł w tym: 44 485 zł - wartość odpisów amortyzacyjnych od 12 jachtów (...) w rzeczywistości niewyprodukowanych przez R.- Y., 193 650 zł - wydatki według faktury VAT nr (...) za prace remontowe na posesji przy ul. (...) w G. faktycznie niewykonane, uszczuplając podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. o 17 916 zł,

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zw. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s.,

przy czym czyny wymienione w pkt I i II popełnił w warunkach określonych w art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s.

1. Oskarżoną W. Z. (3) uznaje za winną popełnienia obu zarzucanych jej czynów z tym, że zarzucany czyn I aktu oskarżenia kwalifikuje z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 1 k.k.s., a zarzucany czyn II aktu oskarżenia kwalifikuje z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i przyjmując, że czyny te stanowią ciąg przestępstw skarbowych z art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s., przy zastosowaniu art. 2 § 2 k.k.s. na podstawie art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. skazuje ją, zaś na podstawie art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 3 i § 4 k.k.s. w zw. z art. 38 § 1 pkt 2 k.k.s. w zw. z art. 23 § 1 i 3 k.k.s. wymierza jej karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 300 (trzysta) stawek dziennych przyjmując, że wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 100 (sto) złotych.

2. Na podstawie art. 34 § 2 i 4 k.k.s. orzeka wobec oskarżonej W. Z. (3) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji, budowie i sprzedaży jachtów i łodzi na okres 4 (cztery) lat.

3. Oskarżonego W. Z. (2) uznaje za winnego popełnienia obu zarzucanych mu czynów z tym, że zarzucany czyn I aktu oskarżenia kwalifikuje z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 1 k.k.s., a zarzucany czyn II aktu oskarżenia kwalifikuje z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i przyjmując, że czyny te stanowią ciąg przestępstw skarbowych z art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s., przy zastosowaniu art. 2 § 2 k.k.s. na podstawie art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. skazuje go, zaś na podstawie art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 3 i § 4 k.k.s. w zw. z art. 38 § 1 pkt 2 k.k.s. w zw. z art. 23 § 1 i 3 k.k.s. wymierza mu karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 400 (czterysta) stawek dziennych przyjmując, że wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 90 (dziewięćdziesiąt) złotych.

4. Na podstawie art. 34 § 2 i 4 k.k.s. orzeka wobec oskarżonego W. Z. (2) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji, budowie i sprzedaży jachtów i łodzi na okres 5 (pięć) lat.

5. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. S. tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonej W. Z. (3) wykonywaną z urzędu kwotę 1.446,48 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć 48/100) złotych, w tym kwotę 270,48 (dwieście siedemdziesiąt 48/100) złotych podatku VAT oraz na rzecz adw. I. S. za obronę oskarżonego W. Z. (2) wykonywaną z urzędu kwotę 1.446,48 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć 48/100) złotych, w tym kwotę 270,48 (dwieście siedemdziesiąt 48/100) złotych podatku VAT.

6. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zwalnia oskarżonych od obowiązku uiszczenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W. Z. (1), obecnie Z., prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą R. W. S. polegającą na budowie i sprzedaży jachtów, a także czarterowaniu jachtów. Jej pełnomocnikiem posiadającym umocowanie do wszelkich działań w imieniu firmy, w tym w sprawach gospodarczych i finansowych, był W. Z. (2). Działalność prowadzona była w wynajmowanych pomieszczeniach w G. przy ul. (...), następnie przy ul. (...) w G. oraz w miejscowości K. Od 14 listopada 2007 r. do dnia zakończenia tej działalności 23 sierpnia 2010 r. rachunkowość tej firmy prowadziło Biuro (...) z siedzibą w G. W. Z. działając z W. Z. (2) w złożonych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. deklaracjach VAT-7 dla podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do marca oraz lipiec i sierpień 2010 r. podała nieprawdę w ten sposób, że przekazała z W. Z. (2) do Biura (...) odpowiedzialnego za prawidłowe i rzetelne rozliczanie oraz deklarowanie jej zobowiązań podatkowych, dokumenty w postaci faktur VAT o numerach (...) dotyczące rat kapitałowych i odsetkowych od leasingu 12 jachtów (...) w rzeczywistości niewyprodukowanych dla S. E. (...) z o.o. przez jej firmę, fakturę VAT nr (...) za prace remontowe na posesji przy ul. (...) w G. faktycznie niewykonane oraz sporządzony na dzień zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych spis remanentowy towarów, w którym nie wykazano środków trwałych w postaci 4 sztuk jachtów (...), kotła H. z osprzętem, samochodu osobowego S., kotła H. (...), namiotu halowego, silnika przenośnego do łodzi oraz instalacji elektrycznej, a także nie wystawiła i nie przekazała do Biura (...) faktur VAT na otrzymane zaliczki od: J. C. w łącznej kwocie 66.000 zł na poczet jachtu żaglowego (...), P. M. (1) - w łącznej kwocie 36.514,35 zł (8.700 EUR) na zamontowanie elektrycznych toalet, wymiany szyb i zasłonek na zleconym do budowy jachcie motorowym S. (...), k.c. - w łącznej kwocie 60.000 zł na budowę jachtu N. (...), w wyniku czego zawyżyła podatek naliczony do odliczenia za styczeń 2010 r. o 50.451 zł i za lipiec 2010 r. o 42.603 zł oraz zaniżyła podatek należny za luty 2010 r. o 3.066 zł, za marzec 2010 r. o 1.984 zł i za sierpień 2010 r. o 90.738 zł, uszczuplając podatek od towarów i usług za te miesiące ogółem o 188.842 zł.

W. Z. działając z W. Z. (2) w dniu 29 kwietnia 2011 r. w złożonym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. zeznaniu PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2010 W. Z. zaniżyła dochód do opodatkowania o kwotę 239.220 zł z prowadzonej działalności gospodarczej wynikający z zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o 239.220 zł, w tym 44.485 zł z tytułu odpisów amortyzacyjnych od 12 jachtów (...) w rzeczywistości niewyprodukowanych przez R.-Y., 193.650 zł tytułem wydatków według faktury VAT nr (...) za prace remontowe na posesji przy ul. (...) w G. faktycznie niewykonane, uszczuplając podatek od osób fizycznych za 2010 r. o 17.916 zł.

Powyższy stan faktyczny ustalono w oparciu o zeznania świadków: A. C. k.55-56, 45-46, D. W. k.56-56v, 47-49, k.c.k.56v-57, 50-51, R. G. k.57-57v, 52-54, K. J. k.174-175, P. M. (1) k.176-179, D. S. (1) k.186v, M. B. k.187-187v, M. W. (1) k.187v, M. W. (2) k.188-188v, A. N. k.188v, R. P. k.188v-189, D. S. (2) k.189, R. R. k.192v, M. Ś. k.217v-218, 207-216, R. S. k.218v oraz dokumenty: zeznanie PIT-36L k.14-16, deklaracje VAT-7 za miesiące styczeń, luty, marzec, lipiec, sierpień 2010 r.k.17-21, umowa z Biurem (...) k.43-45, umowa najmu zawarta z (...) Sp. komandytowa k.66-68, umowa kupna - sprzedaży wraz z aneksem zawarta pomiędzy R.-Y. a J. C. na wykonanie jachtu żaglowego k.72-74, pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. wraz z oświadczeniem W. Z. o dokonanym remanencie towarów k.101-102, zamówienie złożone Grupie- (...) Sp. z o.o.k.103, faktura VAT nr (...) wystawiona przez Grupę- (...) Sp. z o.o.k.104, wezwanie do zapłaty faktury VAT nr (...) i pozew o zapłatę k.106, 108, pisma (...) Sp. komandytowa k.109-111, faktury VAT wystawione przez R.-Y. dla (...) Sp. z o.o.k.122-133, faktury VAT wystawione przez (...) Sp. z o.o.k.134, 147, 151, 160, umowa leasingu nr (...) jachtu żaglowego (...) - 2 sztuki k.135-137, warunki zamówienia nr (...) k.148-150, warunki zamówienia nr (...) wraz z aneksem i zamówieniem k.154-155, 156-158, umowa leasingu nr (...) jachtu żaglowego (...) - 4 sztuki k.161-166, umowa kupna - sprzedaży nr (...) jachtu S. (...) zawarta pomiędzy R.-Y. a P. M. (2) z porozumieniem i fakturą k.183-187, faktura VAT z kartą przyjęcia środka trwałego k.188-189, 190-191, 193-194, 201-203, faktura VAT nr (...) na zakup towarów elektrycznych k.195-200, faktura VAT nr (...) na montaż instalacji elektrycznej k.204, decyzja Dyrektora (...) w O. k.205-214, 220-224.

Oskarżona W. Z. nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień (k.248-249).

Oskarżony W. Z. (2) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień (k.252-253).

Twierdzeniom tym oskarżonych Sąd nie dał wiary, przeczy im bowiem zebrany w sprawie materiał dowodowy.

Za wiarygodne uznano zeznania wszystkich przesłuchanych świadków, tj. A. C. k.55-56, 45-46, D. W. k.56-56v, 47-49, k.c.k.56v-57, 50-51, R. G. k.57-57v, 52-54, K. J. k.174-175, P. M. (1) k.176-179, D. S. (1) k.186v, M. B. k.187-187v, M. W. (1) k.187v, M. W. (2) k.188-188v, A. N. k.188v, R. P. k.188v-189, D. S. (2) k.189, R. R. k.192v, M. Ś. k.217v-218, 207-216, R. S. k.218v. Relacje tych świadków były spójne, logiczne, korespondowały ze sobą i nie zawierały żadnych treści wskazujących na ich nieszczerość. Z zeznań tych wynika, że w ramach prowadzonej przez W. Z. działalności gospodarczej pod nazwą R.-Y. W. Z. (1) W. Z. (2) miał od niej umocowanie do wszelkich działań w imieniu tej firmy, w tym działań o charakterze gospodarczym i finansowym i to on w większym stopniu zajmował się prowadzeniem tej działalności.

Zebrane w sprawie dokumenty zostały sporządzone przez uprawnione podmioty i nie budzą zastrzeżeń.

Zgodnie z treścią art. 56 § 2 k.k.s. odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe podlega podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, a kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości. W myśl art. 61 § 1 k.k.s. popełnia przestępstwo skarbowe ten, kto nierzetelnie prowadzi księgę, zaś w myśl art. 62 § 2 k.k.s. popełnia przestępstwo ten, kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje.

Jak wykazało postępowanie dowodowe, W. Z. w okresie od 25.02 do 27 września 2010 r. w G., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą R. W. S., działając wspólnie i w porozumieniu z W. Z. (2) - pełnomocnikiem wymienionego przedsiębiorstwa, posiadającym umocowania prawne do wszelkich działań w imieniu firmy, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru, w złożonych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. deklaracjach VAT-7 dla podatku od towarów i usług za miesiące: od stycznia do marca oraz lipiec i sierpień 2010 r., odpowiednio w dniach: 25.02, 25.03, 26.04, 25.08, 27 września 2010 r., na podstawie nierzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych z naruszeniem art. 19 ust. 11, art. 86 ust. 1 i ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), kierowała podaniem nieprawdy za okres od stycznia do marca 2010 r. oraz podała nieprawdę za miesiąc lipiec i sierpień 2010 r. w ten sposób, że przekazała z W. Z. (2) do Biura (...) z siedzibą w G., odpowiedzialnego za prawidłowe, rzetelne rozliczanie i deklarowanie jej zobowiązań podatkowych dokumenty w postaci: faktur VAT o nr: (...) dotyczące rat kapitałowych i odsetkowych od leasingu 12 jachtów (...), w rzeczywistości niewyprodukowanych dla (...) Sp.z.o.o. przez jej firmę, fakturę VAT nr (...) za prace remontowe na posesji przy ul. (...) w G. faktycznie niewykonane, nierzetelnie sporządzony na dzień zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych spis remanentowy towarów, w którym nie wykazano środków trwałych w postaci: 4 sztuk jachtów (...), kotła H. z osprzętem, samochodu osobowego S., kotła H. (...), namiotu halowego, silnika przenośnego do łodzi oraz instalacji elektrycznej (inwestycja w obcym obiekcie), wiedząc, że są sporządzone w sposób nierzetelny, a także nie wystawiła i nie przekazała do wymienionego biura rachunkowego faktur VAT na otrzymane zaliczki od: J. C. w łącznej kwocie 66 000 zł na poczet jachtu żaglowego (...), P. M. (1) - w łącznej kwocie 36 514,35 zł (8 700 EUR) na zamontowanie elektrycznych toalet, wymiany szyb i zasłonek na zleconym do budowy jachcie motorowym S. (...), k.c. - w łącznej kwocie 60 000 zł na budowę jachtu N. 29, w wyniku czego zawyżyła podatek naliczony do odliczenia za: styczeń o 50 451 zł i lipiec o 42 603 zł oraz zaniżyła podatek należny za: luty o 3066 zł, marzec o 1 984 zł i sierpień 2010 r. o 90 738 zł, uszczuplając podatek od towarów i usług za wymienione miesiące 2010 r. ogółem o 188 842 zł. Czynem tym wyczerpała ona znamiona przestępstwa skarbowego z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 9 § 1 k.k.s.

Ponadto W. Z. dnia 29 kwietnia 2011 r. w G., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą R. W. S., działając wspólnie i w porozumieniu z W. Z. (2) - pełnomocnikiem wymienionego przedsiębiorstwa, posiadającym umocowania prawne do wszelkich działań w imieniu firmy, w złożonym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. zeznaniu PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2010 r., na podstawie nierzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, z naruszeniem art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zaniżyła dochód do opodatkowania o 239 220 zł z prowadzonej działalności gospodarczej wynikający z zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o 239 220 zł, w tym: 44 485 zł - wartość odpisów amortyzacyjnych od 12 jachtów (...) w rzeczywistości niewyprodukowanych przez R.-Y., 193 650 zł - wydatki według faktury VAT nr (...) za prace remontowe na posesji przy ul. (...) w G. faktycznie niewykonane, uszczuplając podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. o 17 916 zł. Zachowaniem tym wyczerpała ona znamiona przestępstwa skarbowego z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s.

Jak wykazały zebrane dowody W. Z. (2) w okresie od 25.02 do 27 września 2010 r. w G., działając wspólnie i w porozumieniu w W. Z. (3), właścicielką firmy (...), jako pełnomocnik wymienionego przedsiębiorstwa, posiadający umocowania prawne do wszelkich działań w imieniu firmy, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru, w złożonych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. deklaracjach VAT-7 dla podatku od towarów i usług za miesiące: od stycznia do marca oraz lipiec i sierpień 2010 r., odpowiednio w dniach: 25.02, 25.03, 26.04, 25.08., 27 września 2010 r. W. Z. (3) (poprzednio: S.) na podstawie nierzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, z naruszeniem art. 19 ust. 11, art. 86 ust. 1 i ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) kierował podaniem nieprawdy za okres od stycznia do marca 2010 r. oraz podał nieprawdę za miesiąc lipiec i sierpień 2010 r. w ten sposób, że przekazał do Biura (...) z siedzibą w G., odpowiedzialnego za prawidłowe, rzetelne rozliczanie i deklarowanie zobowiązań podatkowych W. Z. (3) (poprzednio: S.) dokumenty w postaci: faktur VAT o nr (...) dotyczące rat kapitałowych i odsetkowych od leasingu 12 jachtów (...), w rzeczywistości niewyprodukowanych dla (...) Sp. z o.o. przez firmę (...), fakturę VAT nr (...) za prace remontowe na posesji przy ul. (...) w G. faktycznie niewykonane, nierzetelnie sporządzony na dzień zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych spis remanentowy towarów, w którym nie wykazano środków trwałych w postaci: 4 sztuk jachtów (...), kotła H. z osprzętem, samochodu osobowego S., kotła H. (...), namiotu halowego, silnika przenośnego do łodzi oraz instalacji elektrycznej (inwestycja w obcym obiekcie), wiedząc, że są sporządzone w sposób nierzetelny, a także nie wystawił i nie przekazał do wymienionego biura rachunkowego faktur VAT na otrzymane zaliczki od: J. C. w łącznej kwocie 66 000 na budowę jachtu żaglowego (...), P. M. (1) - w łącznej kwocie 36 514,35 zł (8 700 EUR) na zamontowanie elektrycznych toalet, wymiany szyb i zasłonek na zleconym do budowy jachcie motorowym S. (...), k.c. - w łącznej kwocie 60 000 zł na budowę jachtu N. 29, w wyniku czego zawyżył podatek naliczony do odliczenia za: styczeń o 50 451 zł i lipiec o 42 603 zł oraz zaniżył podatek należny za: luty o 3066 zł, marzec o 1 984 zł i sierpień 2010 r. o 90 738 zł, uszczuplając podatek od towarów i usług za wymienione miesiące 2010 r. ogółem o 188 842 zł. Czynem tym wyczerpał znamiona przestępstwa skarbowego z art. z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 9 § 1 k.k.s.

Ponadto W. Z. (2) dnia 29 kwietnia 2011 r. w G., działając wspólnie i w porozumieniu z W. Z. (3), właścicielką firmy (...), jako pełnomocnik wymienionego przedsiębiorstwa, posiadający umocowania prawne do wszelkich działań w imieniu firmy, w złożonym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. zeznaniu PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2010 W. Z. (3) (poprzednio: S.), na podstawie nierzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, z naruszeniem art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zaniżył dochód do opodatkowania o 239 220 zł z prowadzonej działalności gospodarczej, wynikający z zawyżenia kosztów uzyskania przychodów o 239 220 zł w tym: 44 485 zł - wartość odpisów amortyzacyjnych od 12 jachtów (...) w rzeczywistości niewyprodukowanych przez R.- Y., 193 650 zł - wydatki według faktury VAT nr (...) za prace remontowe na posesji przy ul. (...) w G. faktycznie niewykonane, uszczuplając podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r. o 17 916 zł. Zachowaniem tym wyczerpał on znamiona przestępstwa z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s.

Wina umyślna oskarżonych nie budzi żadnych wątpliwości o czym świadczą okoliczności tych zdarzeń. Oskarżona W. Z. i oskarżony (...) sa osobami dorosłymi, poczytalnymi, więc w pełni zdawali sobie sprawę ze swego zachowania.

Oskarżeni zarzucanych im przestępstw skarbowych dopuścili się w warunkach ciągu przestępstw określonych w art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s. Popełnili je bowiem zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z nich i każdy z tych czynów wyczerpał znamiona przestępstwa skarbowego określonego w tym samym przepisie, a odstępy czasu pomiędzy nimi nie były długie.

W związku z tym, że w czasie orzekania obowiązywała ustawa inna niż w czasie popełnienia przez oskarżonych przypisanych im przestępstw skarbowych, Sąd uznając za względniejszą ustawę z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy w brzmieniu obowiązującym w datach czynów oskarżonych, przy zastosowaniu art. 2 § 2 k.k.s. w brzmieniu obowiązującym wówczas zastosował ustawę obowiązującą poprzednio. Dokonując tej oceny Sąd miał na uwadze w szczególności zmiany dotyczące kary za czyn z art. 62 § 2 k.k.s., który to czyn obecnie na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającej z dniem 1 stycznia 2017 r.m.in. kodeks karny skarbowy zagrożony jest karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo sprawca podlega obu tym karom łącznie, podczas gdy wcześniej czyn ten zagrożony był karą grzywny do 240 stawek dziennych. Mając na uwadze powyższe i przyjmując, że czyny zarzucane każdemu z oskarżonych stanowią ciąg przestępstw skarbowych z art. 37 § 1 pkt 3 k.k.s., przy zastosowaniu art. 2 § 2 k.k.s. na podstawie art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. skazano każdego z oskarżonych, zaś na podstawie art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 3 i § 4 k.k.s. w zw. z art. 38 § 1 pkt 2 k.k.s. w zw. z art. 23 § 1 i 3 k.k.s. wymierzono oskarżonej W. Z. karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 300 stawek dziennych przyjmując, iż wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 100 zł, zaś oskarżonemu W. Z. (2) wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 400 stawek dziennych przyjmując, że wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 90 zł. Ponadto na podstawie art. 34 § 2 i 4 k.k.s. orzeczono wobec oskarżonych zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji, budowie i sprzedaży jachtów i łodzi - na okres 4 lat wobec W. Z., zaś wobec W. Z. (2) na okres 5 lat. Wymierzając kary i środki karne Sąd miał na uwadze rodzaj i rozmiar ujemnych następstw czynów oskarżonych, rodzaj i stopień naruszenia ciążącego obowiązku finansowego, motywację i sposób zachowania się oskarżonych, ich właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem tych przestępstw i zachowanie się po ich popełnieniu. Oskarżeni uszczuplając należne podatki zmierzali do zaniechania zapłaty danin publicznoprawnych kierując się chęcią większego zysku z prowadzonej działalności gospodarczej. Czynami swymi naruszyli podstawowe obowiązki ciążące na podatniku. Sąd miał też na uwadze kwoty uszczuplenia należnych podatków. Oskarżeni nie czynili starań o późniejsze wyrównanie uszczuplonych należności publicznoprawnych (pismo Naczelnika US w G. k.264). Sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonych. Ustalając wysokość stawki dziennej w przypadku każdego z oskarżonych uwzględniono jego dochody, warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. W ocenie Sądu wymierzona każdemu z oskarżonych kara i środek karny są adekwatne do stopnia winy sprawcy i spełnią swe cele zapobiegawczy i wychowawczy.

Mając na uwadze sytuację rodzinną, majątkową i wysokość osiąganych dochodów Sąd uznał, że uiszczenie przez oskarżonych opłaty i pozostałych kosztów sądowych byłoby dla nich zbyt uciążliwe i na podstawie art. 624 § 1kpk w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zwolnił ich od tego obowiązku.

O wynagrodzeniu adw. T. S. - obrońcy z urzędu oskarżonej W. Z. oraz adw. I. S. - obrońcy z urzędu oskarżonego W. Z. (2) rozstrzygnięto w oparciu o art. 618 § 1 pkt 11kpk w związku z art. 113 § 1 k.k.s. i przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. poz. 1801).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.