Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723305

Wyrok
Sądu Rejonowego w Kaliszu
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
II K 502/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Urbańska - Czarnasiak.

w obecności (-).

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział II Karny po rozpoznaniu w dniach 29 marca 2018 r., 26 lipca 2018 r., 20 listopada 2018 r., 19 marca 2019 r. i 11 kwietnia 2019 r. sprawy karnej:

Ł. W. (1) syna R. i A. zd. G. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 2 października 2015 r. w K., będąc pełnomocnikiem spółki (...) Sp. z o.o. wprowadził do obrotu handlowego towar z podrobionym znakiem towarowym "akuku" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP a którego nie miał prawa używać w ten sposób, że po uprzednim wyprodukowaniu 20 sztuk okryć kąpielowych z zastrzeżonym znakiem towarowym "akuku" przesłał do firmy (...) S.A. z siedzibą w A. celem dalszego jego obrotu czym spowodował straty w wysokości 265,68 złotych na szkodę A. M. (1)

- tj. o czyn z art. 305 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

1. oskarżonego Ł. W. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego wyżej wypełniającego znamiona przestępstwa z art. 305 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i za to na podstawie wyżej powołanego przepisu wymierza mu karę grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10,00 (dziesięć) złotych, 2. na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę (...),82 (jeden tysiąc pięćset czterdzieści osiem 82/100) złotych tytułem kosztów sądowych.

Sygn. akt K 502/17

Uzasadnienie faktyczne

Od 2013 r. oskarżony Ł. W. (1) świadczył usługi na rzecz firmy (...) należącej do A. M. (1) oraz (...) sp. z o.o. z/s. w K. Od 2014 r. robił to na podstawie podpisanych przez siebie umów o świadczenie usług marketingowych, jako handlowiec - przedstawiciel firmy (...). A. M. (1) jest właścicielem znaku towarowego "akuku", który od wielu lat znany był już na rynku, związanym z produktami dla dzieci. Produkty firmy (...) były sprzedawane z etykietą, na której widniało: logo "akuku", informacje dotyczące produktu oraz nazwa producenta tj. A. ul. (...) (...)- (...) K. Wszystkie etykiety wykonywał P. W. prowadzący firmę w O. Sprzedaż dokonywana była min. do (...) S.A. z/s. w A. Wraz z oskarżonym usługi w tym samym zakresie świadczył na rzecz firm (...) również K. K. (1), jednak ten zajmował się sprzedażą do hurtowni na terenie południowej Polski, a Ł. W. (1) do marketów na terenie całej Polski.

(dowód: zeznania świadka A. M. (1) k. 106 - 107, 426 - 428, 439 - 442, 473- 475,

617v- 618v,

zeznania świadka G. M. (1) k. 30 - 31, 97 - 99, 535, 662-663, 674v,

podanie do urzędu patentowego k. 6-7

pismo Urzędu Patentowego w W. k. 22,

informacje o znaku k. 23- 26,

umowa o świadczenie usług marketingowych k. 136 - 139,411 - 412,

rozliczenia z tytuły wykonywanej pracy k. 140 - 153)

K. K. (1) współpracował z firmą (...) od połowy 2012 r. na mocy podpisanej umowy dystrybucyjnej, prowadząc własną działalność gospodarczą S. (...) K. K. (1), a potem w imieniu firmy prowadzonej przez jego żonę A. K.

(dowód: zeznania K. K. (1) k. 120-121, 660-661,

umowa o świadczenie usług marketingowych k. 132 - 135, 409 - 410)

Współpraca oskarżonego Ł. W. (1) i K. K. (1) z A. M. (1) trwała do listopada 2015 r. tj. do momenty zakupienia okryć kąpielowych z logo "akuku" gdzie jako Dystrybutor wskazana była firma (...) sp. z o.o. z/s. w W. Przed jej zakończeniem obaj mężczyźni działali czynnie w dwóch firmach (...) z siedzibą w B., której formalnym właścicielem była A. C. (W.) - prywatnie ówczesna narzeczona Ł. W. (1) oraz w firmie (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. Jej wspólnikami byli K. K. (1) i A. C. (...) produkowała produkty dla dzieci, w tym okrycia kąpielowe i sprzedawała je za pośrednictwem Internetu lub przez firmę (...) sp. z o.o z/s. w W.

(dowód: zeznania świadka A. M. (1) k. 106 - 107, 426 - 428, 439 - 442, 473- 475,

617v- 618v,

zeznania świadka G. M. (1) k. 30 - 31, 97 - 99, 535, 662-663, 674v,

zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa k. 1,

etykieta nr 2 załącznika do protokołu k. 33)

A. C. (W.) rozpoczęła prowadzenie swojej działalności po nazwą (...) w dniu 19 marca 2014 r., natomiast (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. rozpoczęła swoją działalność od 25 czerwca 2015 r. (data rejestracji). Prezesem tej ostatniej był K. K. (1), a członkiem zarządu A. C. Adres siedziby spółki był adresem wynajętym do korespondencji na mocy umowy najmu z (...) sp. z o.o. Zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego Ł. W. (1) nie pełnił w spółce żadnej roli.

(dowód: wydruk z KRS k. 8-12

(...) k. 12,

notatka urzędowa k. 79,

umowa najmu k. 84 - 89)

W miejscu prowadzenia firmy przez A. C. (W.) tj. ul. (...), (...)- (...) B. mieszkali jej rodzice. Dom należał do nich, a A. C. była u nich jedynie zameldowana. Nie prowadziła de facto żadnej działalności w tym miejscu związanej z zarejestrowaną na siebie firmą. Mieszkała wtedy w K., gdzie pracowała jako nauczyciel gry na flecie.

(dowód: zeznania świadka J. B. k. 92-93)

W ramach świadczonych usług dla firmy (...) sp. z o.o. Ł. W. (1) zaczął sprzedawać towary spółce (...) sp. z o.o. z/s. w W. Pomiędzy spółkami doszło do kilkunastu transakcji, mimo tego, że firma (...) nigdy nie podpisywał umowy współpracy z firmą (...) oraz mimo tego, że w firmie (...) obowiązywał zakaz dokonywania jakichkolwiek transakcji zakupu i sprzedaży z firmami powiązanym i z członkami rodziny i osób najbliższych. Faktury były wystawiane z odroczonym terminem płatności tj. min. na 14, 60, 75 dni płatności. W dniu 9 listopada 2015 r. została wystawiona Faktura na sprzedaż firmie (...) towaru o wartości 146. 576,94 zł z odroczonym terminem płatności na 365 dni. Towar został odebrany przez właściciela firmy transportowej i przewieziony na osiedle (...) ul. (...) w K. W związku z tą transakcją A. M. (1) złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i nakazał dokonać korekty wystawionej Faktury na 7 dniowy termin płatności. Po dokonaniu przeszukania domu w K. osiedle (...) ul (...) dokonano zatrzymania towaru o wartości 42.000,00 zł. W związku z ww. Fakturą do Sądu Rejonowego w Kaliszu został skierowany przeciwko K. K. (1) i Ł. W. (1) akt oskarżenia.

(dowód: zeznania świadka A. M. (1) k. 106 - 107, 426 - 428, 439 - 442, 473- 475,

617v- 618v,

zeznania świadka G. M. (1) k. 30 - 31, 97 - 99, 535, 662-663, 674v,

zestawienie sprzedaży k. 476,

Faktury k. 154 - 167, 413 - 425,

korekta Faktury k. 444- 446,

zawiadomienie k. 403- 408,

protokół oględzin k. 447-448, 462-463

protokół przeszukania k. 449-451, 454-455

protokół oddania rzeczy k. 452-453, 460-461

protokół zatrzymania rzeczy k. 457-459

oświadczenie k. 477, 500,

potwierdzenia wykonania przelewu k. 487 - 486, 490, 492, 494, 496

oświadczenie k. 497

rozliczenie finansowe k. 499,

odpis aktu oskarżenia k. 271 - 272)

W tym czasie firma (...) reprezentowana przez Ł. W. (1) sprzedawała swoje produkty za pośrednictwem Internetu, w tym za pośrednictwem (...) sp. z o.o. sprzedawała również produkty np. firmie (...) S.A. ul. (...) (...)- (...) A., z którą współpracował A. M. (1). Współpracę z tą firmą nawiązał oskarżony Ł. W. (1), który przyjeżdżał osobiście do (...) S.A. na spotkania w sprawie nawiązania współpracy i doprowadził do podpisania umowy handlowej nr (...) z dnia 27 lipca 2015 r. Umowę podpisał K. K. (1) ale jako osoba reprezentująca spółkę i osoba, z którą należy się kontaktować w zakresie dostarczonego towaru został wskazany Ł. W. (1). Był on zatem osobą odpowiedzialną za współpracę z (...) S.A.

(dowód: zeznania świadka K. T. k. 252- 253, 273-274,

zeznania świadka M. B. k. 294- 295,

zeznania świadka J. M. (1) k. 327 - 328,

umowa handlowa k. 275 - 281,

wydruki e-mailowe k. 306 - 313, 339 - 382,

Faktury k. 335- 336)

W tym czasie firma (...) posługujący się znakiem towarowym "akuku" nie sprzedawała do (...) S.A okryć kąpielowych, ponieważ skład ich ręczników nie odpowiadał wymaganiom w zakresie jakości towaru. Mieli w swojej ofercie okrycia o składzie 82% bawełny i 18% poliestru, a (...) sp. z o.o. zaproponowała (...) S.A. okrycia kąpielowe o składzie 100% bawełny.

(dowód: wyjaśnienia oskarżonego k. 676)

Odbiorcą towarów A. C. tj. (...) była również (...) sp. z o.o. z/s. w R., która zajmowała się detaliczną sprzedażą internetową towarów asortymentu dziecięcego, w tym towarów opatrzonych zastrzeżonym znakiem towarowym "akuku", które sprzedawała od ok. 3 lat po nawiązaniu współpracy z A. M. (1). Współpracę z tą firmą również nawiązał Ł. W. (1). Firma (...) sp. z o.o. zakupywała od TOP SALE towar z logo "akuku" w korzystniejszej cenie niż bezpośrednio z firmy (...). Towar ten zaproponował M. H. - prezesowi spółki, Ł. W. (1), a faktury były wystawiane przez (...) sp. z o.o. (...) S. sprzedawał również (...) Sp. z o.o. towar z logo "bocioland".

(dowód: zeznania świadka M. H. k. 74-75,)

W tym czasie firma (...) (W.) (...) produkowała okrycia kąpielowe dla dzieci załączając do nich etykiety, na których widniało logo "bocioland".

(dowód: wyjaśnienia oskarżonego k. 675v-676)

Fakturą z dnia 2 października 2015 r. (...) sp. z o.o. z/s. w W. sprzedała (...) S.A. z/s. w A. towar za łączną kwotę 2.927,40 zł, w tym 20 sztuk okryć kąpielowych za kwotę 265,68 zł, które zostały sprzedane za pośrednictwem sklepu internetowego.

(dowód: zeznania świadka K. T. k. 252- 253,

Faktura k. 255 - 256)

W dniach 12 i 14 listopada 2015 r. G. M. (1) odpowiadająca za produkcję w firmie (...) zakupiła dwa na stronie internetowej należącej do (...) S.A. ręczniki kąpielowe dziecięce (z tych 20 sztuk zakupionych od TOP SALE sp. z o.o), zapakowane w zabezpieczony worek, w którym znajdowała się etykieta z logo "akuku", na której wskazany był jako dystrybutor (...) sp. z o.o. z/s. w W. tj. " "akuku" okrycia kąpielowe rozmiar 80x80 cm", w prawym dolnym narożniku " 100% BAWEŁNA", a w lewym dolnym narożniku napis "Dystrybutor: (...) Sp. z o.o. ul. (...) (...)- (...) W.". Podobną ofertę sprzedaży G. M. (1) znalazła w firmie (...) sp. z o.o. z/s. w R. Po zakupieniu produktu okazało się, że był to identyczny ręcznik kąpielowy dziecięcy, różniący się jedynie treścią etykiety. Ten zakupiony w (...) Sp. z o.o. na etykiecie, wyglądającej niemalże identycznie jak etykiety z (...) S.A, posiadał napis z logo "bocioland" tj. (...) okrycia kąpielowe rozmiar 80x80 cm", w prawym dolnym narożniku "100% BAWEŁNA", a w lewym dolnym narożniku napis (...). ANTENOWA 3, (...)- (...) B. NIP: 547-203-01-52".

(dowód: zeznania świadka K. T. k. 252- 253,

zeznania G. M. (1) k. 30 - 31, 97 - 99, 535, 662-663, 674v,

wydruki sprzedaży przez Internet k. 14- 19,

etykieta k. 3

Faktury k. 4, 100, 101,

paragon k. 102,

etykiety nr 1, 2 i 3 załącznika do protokołu k. 33)

Wygląd tych etykiet w zasadzie był taki sam jak etykiet załączonych do tych 20 okryć kąpielowych - sprzedanych (...) S.A. z logo "akuku", gdzie jako Dystrybutor była wskazana firma (...) sp. z o.o. Na etykiecie podano następujące informacje (...) okrycia kąpielowe rozmiar 80x80 cm", w prawym dolnym narożniku " 100% BAWEŁNA", a w lewym dolnym narożniku napis (...). ANTENOWA 3, (...)- (...) B. NIP: 547-203-01-52". W bazach znaków towarowych nie odnaleziono zarejestrowanego znaku (...) ani (...), jak również (...).

(dowód: zeznania G. M. (1) k. 30 - 31, 97 - 99, 535, 662-663, 674v,

etykieta nr 1 załącznika do protokołu k. 33

etykieta nr 3 załącznika do protokołu k. 33

pismo Urzędu Patentowego w W. k. 42)

O zakupieniu w dniu 12 listopada 2015 r. okrycia kąpielowego z etykietom z logo "akuku" na której jako Dystrybutor wskazana była firma (...) sp. z o.o. G. M. (1) poinformowała A. M. (1) oświadczając mu, że zakupiony towar i etykieta nie są produktem firmy (...).

(dowód: zeznania G. M. (1) k. 30 - 31, 97 - 99, 535, 662-663, 674v,

zeznania A. M. (1) k. 106 - 107, 426 - 428, 439 - 442, 473- 475,

617v- 618v,

oświadczenie k. 5)

G. M. (1) po tym zakupie rozmawiała z J. S., który współpracował z firmą (...) w zakresie krojenia i szycia towarów dla dzieci. Powiedział jej, że takie same usługi w postaci krojenia ręczników kąpielowych świadczył dla Ł. W. (1).

(dowód: zeznania świadka G. M. (1) k. 30 - 31, 97 -99, 535,

zeznania świadka J. S. k. 104,

etykieta nr 1 załącznika do protokołu k. 33)

Jak się okazało usługę szycia okryć kąpielowych dla firmy (...) świadczyła Pani A. M. (2), która wcześniej współpracowała w tym zakresie z firmą (...). Szycie okryć zlecił Ł. W. (2). Po ich uszyciu, pakowała je w worki do których wkładała zostawione jej etykiety z logo "bocioland" i "sensillo".

(dowód: zeznania świadka G. M. (1) k. 30 - 31, 97 - 99, 535, 662-663, 674v,

zeznania świadka A. M. (2) I. 183-184, 663,

Faktury k. 185 - 191)

(...) reprezentowana przez Ł. W. (1) zakupywała w roku 2015 towar w postaci materiału skóropodobnego z firmy (...) w Ł. Towar był dostarczany do miejscowości K. S. W tym czasie firma ta współpracowała już od pewnego czasu z firmą (...), której dostarczała taką samą ekoskórę. Ł. W. (1) zamawiał dla (...) dokładnie taki sam towar jak zamawiała firma (...). I. P. nie uiściła należności za towar w wysokości ok. 14 tyś., którą miała zapłacić do 23 listopada 2015 r. W związku z wezwaniem do zapłaty Ł. W. (1) poinformował firmę (...), iż z uwagi na zwolnienie go z pracy w firmie (...) jego sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu i w związku z tym będzie spłacał zadłużenie w ratach po 1000,- zł miesięcznie. Jednocześnie Ł. W. (1) wskazał, iż do sytuacji tej przyczyniła się firma (...), z uwagi na nie zachowanie tajemnicy handlowej.

(dowód: zeznania świadka A. B. (1) k. 194-195, 659-660,

Faktury i potwierdzenie przesłania towaru k. 198 - 211, 653-658,

skład surowcowy k. 212,

wydruk z e-maila k. 220)

Właściciel firmy (...) w O. P. W. potwierdził, że produkował etykiety zarówno dla firmy (...), jak i etykiety dla firmy (...) sp. z o.o. i (...). Osobą, która w imieniu tych dwóch ostatnich firm zamawiała u niego etykiety był oskarżony Ł. W. (1). Zamawiał różne wzory tych etykiet i odbierał je osobiście. Nie pamiętał jednak jak dokładnie wyglądały zamówione i zrobione przez niego etykiety. Pamiętał, że robił "tego typu etykiety" jak etykieta z logo "akuku" gdzie jako Dystrybutor wskazana została (...) sp. z o.o. Nie mógł jednak odnaleźć matrycy związanej z tego typu etykietą i nie mógł jednoznacznie potwierdzić, czy była to etykieta okazana mu przez G. M. (1).

(dowód: zeznania świadka G. M. (1) k. 30 - 31, 97-99, 535, 662-663, 674v,

zeznania świadka J. M. (2) k. 674- 674v,

zeznania świadka P. L. k. 110 - 111, 224-226, 663-663v, 674v

Faktury k. 168 - 173)

W listopadzie 2015 r. A. M. (1) zerwał współpracę z Ł. W. (1) i K. K. (1).

(dowód: zeznania świadka A. M. (1) k. 106 - 107, 426 - 428, 439 - 442, 473- 475,

617v- 618v,

zeznania G. M. (1) k. 30 -31, 97 - 99, 535, 662-663, 674v)

Zdaniem biegłego - rzecznika patentowego mgr inż. J. Ł. zastosowany na etykiecie na której jak dystrybutor jest firma (...) sp. z o.o. z/s. w W. znak "akuku" jest naruszeniem praw autorskich firmy (...) A. M. (1), a sam znak należy uznać za podrobiony.

(dowód: opinia k. 232- 236)

Oskarżony Ł. W. (1) jest synem R. i A. zd. S., ma 34 lata. Posiada żonę i pozostaje na jej utrzymaniu. Oskarżony ma wykształcenie wyższe ale nie ma wyuczonego zawodu. Nie posiada żadnego majątku. Nie był uprzednio karany.

(dowód: wyjaśnienia oskarżonego k. 617,

informacja z K. k. 679)

Oskarżony zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed Sądem nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Na końcu toczącego się postępowania sądowego wyjaśnił, że niniejsza sprawa jest wynikiem prześladowania jego osoby, osoby jego wspólnika i jego małżonki przez Pana M., który oskarża ich o wyimaginowane rzeczy. Dąży bowiem za wszelką cenę do ograniczenia działalności ich firmy. Chce ich oczernić w branży, ponieważ nie może się pogodzić z tym, że po 3 latach współpracy on i K. K. (1) zakończyli z nim współpracę. To oni bowiem znacznie zwiększyli obroty firmy (...) i przyczynili się znacznie do rozwoju firmy (...), który przez 3 lata nie zaproponował im formalnie umowy o pracę. Cała ta sytuacja z etykietą - jego zdaniem - wywiązała się z chęci odegrania się na nim przez G. M. (1), z powodu dosyć ciężkich relacji, które między nimi istniały. Jednocześnie oskarżony podał, że w tym okresie firma (...) posługująca się znakiem towarowym "akuku" nie sprzedawała do (...) S.A okryć kąpielowych, ponieważ skład ich ręczników nie odpowiadał wymaganiom w zakresie jakości towaru. Mieli w swojej ofercie okrycia o składzie 82% bawełny i 18% poliestru, a (...) sp. z o.o. zaproponowała (...) S.A. okrycia kąpielowe o składzie 100% bawełny. W ten sposób rozpoczęła się ich współpraca z (...) S.A., która zakończyła się przez Pana A. M. (1). Ponadto oskarżony wyjaśnił, że ani on, ani TOP SALE nie mieliby żadnego interesu w tym, żeby wyprodukować 20 sztuk okryć o wartości 200 zł i oznaczyć logo "akuku", tym bardziej, że to nie była wtedy marka bardzo popularna. Od samego początku działalności TOP SALE mocno pracowali nad wprowadzeniem na rynek i wypromowaniem marki (...) w czym usilnie przeszkadzał A. M. (1). Według niego ludzie potrafią być kreatywni, dlatego mogli specjalnie wysłać do (...) okrycia z logo "akuku" i wpisując TOP SALE.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego tylko w części dotyczącej faktów związanych z jego współpracą z A. M. (1) przez okres 3 lat i jego wkładem w rozwój firmy. Prawdziwe są również - w ocenie Sądu - jego wyjaśnienia dotyczące tego, że w roku 2015 firma (...) posługująca się znakiem towarowym "akuku" nie sprzedawała do (...) S.A okryć kąpielowych, ponieważ skład ich ręczników nie odpowiadał wymaganiom w zakresie jakości towaru. Mieli bowiem w swojej ofercie okrycia o składzie 82% bawełny i 18% poliestru, a (...) sp. z o.o. zaproponowała (...) S.A. okrycia kąpielowe o składzie 100% bawełny, co spowodowało, że mogli oni rozpocząć współpracę z (...) S.A. Zeznania w tym zakresie znajdują odzwierciedlenie w dołączonych do akt sprawy etykietach (k. 33). Bardzo wiarygodne - w kontekście ustaleń poczynionych przez Sąd - są przy tym wszystkie twierdzenia oskarżonego, z których jednoznacznie wynika, że K. K. (1) był de facto jego wspólnikiem, choć formalnie oskarżony nie prowadził firmy (...), ani nie pełnił żadnej roli w (...) sp. z o.o. Na fakt ten wskazują następujące słowa oskarżonego: "niniejsza sprawa jest wynikiem prześladowania mojej osoby i osoby mojego wspólnika", " jeden z największych naszych klientów zawiesił z nami współpracę", "Pan M. dążył za wszelką cenę żeby ograniczyć działania naszej firmy oraz oczernić nas w branży w której działamy", "nie jesteśmy dobrze postrzegani przez tego klienta stąd ta współpraca z (...) powoli wygasła", "od początku działalności TOP SALE mocno pracujemy nad wprowadzeniem na rynek i wypromowaniem marki B.". Wskazać w tym miejscu należy, że toczy się obecnie również postępowanie wszczęte na skutek zawiadomienia A. M. (1) przeciwko K. K. i Ł. W. (1).

W pozostałym zakresie Sąd odmówił wyjaśnieniom oskarżonego waloru wiarygodności, albowiem są on sprzeczne ze stanem faktycznym ustalonym w niniejszej sprawie przez Sąd, który został oparty w głównej mierze na - wiarygodnych dla Sądu - zeznaniach złożonych przez świadków: A. M. (1), G. M. (1), K. T., J. M. (1), M. B., a nadto M. H., A. B. (2), A. M. (2), J. T., J. S., P. W., J. B. czy J. M. (3) oraz dokumentach dołączonych do akt sprawy. Sąd uznał je za polegające na prawdzie, bowiem wraz z dowodami z dokumentów zebranymi w niniejszej sprawie oraz opinią biegłego tworzą spójny stan faktyczny.

Przede wszystkim najcenniejszą moc dowodową w zakresie postawionego oskarżonemu zarzutu posiadają dokumenty z Faktury wystawionej przez (...) Sp. z o.o. firmie (...) S.A. i wydruki korespondencji e-mailowej prowadzonej przez oskarżonego z (...) S.A. Te dokumenty w połączeniu z zeznaniami K. T. oraz pracownikami (...) S.A tj. J. M. (1), M. B. oraz J. T. świadczą niezaprzeczalnie o tym, że to oskarżony Ł. W. (1) działając w imieniu spółki (...) Sp. z o.o. sprzedał (...) S.A. na podstawie Faktury nr (...) z dnia 2 października 2015 r. różne akcesoria dziecięce o wartości łącznej 2.927,40 zł, w tym 20 sztuk okryć kąpielowych za kwotę 265,68 zł, które zostały sprzedane za pośrednictwem sklepu internetowego. Z umowy handlowej jednoznacznie wynika, że to on jest odpowiedzialny za tą współpracę, a tym samym za sprzedawane produkty. Dwa ręcznik z tej właśnie partii zakupiła G. M. (1) i oba posiadały włożoną do zamkniętego worka foliowego etykietę na której widniało logo "akuku" i napis, że Dystrybutorem jest (...) sp. z o.o. z/s. w W. Zdaniem biegłego - rzecznika patentowego mgr inż. J. Ł. zastosowany na etykiecie na której jak dystrybutor jest firma (...) sp. z o.o. z/s. w W. znak "akuku" jest naruszeniem praw autorskich firmy (...) A. M. (1), a sam znak należy uznać za podrobiony.

Biorąc pod uwagę powyższe nie budzi wątpliwości Sądu fakt, że cała partia 20 sztuk ręczników kąpielowych, która została sprzedana (...) S.A przez (...) sp. z o.o., w imieniu której działał Ł. W. (1) posiadała tego typu etykiety. Jak wynika z zeznań Prezesa spółki (...) S.A i Faktury ręczniki na pewno pochodziły od TOP SALE. Sam oskarżony również wskazał, że w tym czasie (...) nie sprzedawała do (...) S.A okryć kąpielowych z uwagi na skład. Na etykiecie załączonej przez TOP SALE z logo "akuku" skład ręczników to 100% bawełny, a więc taki jaki był wymagany przez (...) S.A. Wskazać również należy, że firma (...) sp. z o.o. sprzedawała również różne produkty z logo "akuku" do firmy (...) sp. z o.o. taniej niż towary dostarczane bezpośrednio przez samą firmę (...), co wynika z zeznań samego Prezesa tej właśnie firmy. Oskarżony wyjaśnił jednak, że ani on, ani TOP SALE nie mieliby żadnego interesu w tym, żeby wyprodukować 20 sztuk okryć o wartości 200 zł i oznaczyć logo "akuku", tym bardziej, że to nie była wtedy marka bardzo popularna. Twierdził bowiem, że od samego początku działalności TOP SALE mocno pracowali nad wprowadzeniem na rynek i wypromowaniem marki (...). Pytanie brzmi: dlaczego sprzedawali firmie (...) sp.z.o.o. towary z logo "akuku" jeśli chcieli wypromować własną firmę. Dlaczego mimo zakazu obowiązującego w firmie (...) sprzedawali towar z logo "akuku" swojej firmie (...) Sp.z.o.o. bez wiedzy A. M. (1) i z tak odległymi terminami płatności. Zastanawiającym jest również, dlaczego ich ceny produktów z logo "akuku" - jak podaje właściciel firmy (...) sp. z o.o.- były niższe od cen samego producenta. Podnieść w tym miejscu należy, że zakupione przez G. M. (1) w Internecie okrycie kąpielowe w firmie (...) sp. z o.o. wyglądało identycznie, jak okrycie kąpielowe zakupione w (...) S.A., tylko posiadało etykietę z logo "bocioland", która de facto wyglądała identycznie jak etykieta z logo "akuku" dołączona do 20 sztuk okryć kąpielowych sprzedanych (...) SA. Nie bez zaznaczenia dla oceny materiału dowodowego jest również fakt, że oskarżony działając w imieniu (...), jak i w imieniu (...) sp. z o.o. współpracował z tymi samymi osobami, z którymi współpracowała firma (...). Kupował taki sam materiał od firmy (...) w Ł., zlecała ich krojenie J. S., który wykonywał tą samą usługę dla (...), szył u A. M. (2), która wcześniej wykonywała ta sama usługę dla (...) i zamawiał dla tych dwóch firm w imieniu których działał etykiety w tym samym zakładzie, w którym wykonywał etykiety (...). Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że pracując dla (...) oskarżony Ł. W. (3) wraz z K. K. (1) zaczął sam prowadzić działalność gospodarczą, formalnie zarejestrowaną na inne osoby, wykorzystując doświadczenie i kontakty, które pozyskał pracując dla (...). Nie ulega tym samym wątpliwości, że skorzystał również z zastrzeżonego znaku towarowego "akuku", który już istniał od kilku lat na rynku i był rozpoznawalny, w celu szybszego rozwinięcia swojej działalności. Zauważyć w tym miejscu należy, że niebagatelne znaczenie dla szybkiego rozwoju firmy (...), w imieniu której działał Ł. W. (3) były faktury sprzedaży, które sam wystawiał dla TOP SALE z odległymi terminami płatności. W niniejszym postępowaniu udało się ustalić jednie 20 sztuk okryć kąpielowych z etykietą "akuku" i wpisanym Dystrybutorem: (...) sp. z o.o., co nie wyklucza, że tych etykiet mogło być więcej, tym bardziej, że współpracowali z (...) S.A., która prężnie działała na rynku. Zupełnie nieprzekonujące są dla Sądu twierdzenia oskarżonego wskazującego, że mógł to zrobić A. M. (1) lub G. M. (1), która miała konflikt z oskarżonym. Po pierwsze jak sam wyjaśnił (...) nie dostarczała wtedy okryć kąpielowych do (...) S.A., a poza tym trudno jest uwierzyć, że A. M. (1) do produktów nie wyprodukowanych przez jego firmę dołączył etykiety z własnym logo, wskazując, że dystrybutorem tych produktów jest inna firma. Po drugie G. M. (1) nie miała możliwości bez zawarcia umowy handlowej z (...) S.A. sprzedania im 20 sztuk okryć kąpielowych, co wynika z zeznań pracowników (...) S.A. Po trzecie istnieje faktura, z której jednoznacznie wyka, że 20 sztuk okryć kąpielowych, które następnie zostały sprzedane na stronie (...) S.A. zostały sprzedane tej firmie przez (...) sp. z o.o. Na marginesie wskazać należy, iż oskarżony Ł. W. (1) podnosił, że A. M. (1) chce ich oczernić w branży, ponieważ nie może się pogodzić z tym, że po 3 latach współpracy on i K. K. (1) zakończyli z nim współpracę. Jak wynika z zeznań świadka A. B. (1) i dołączonych przez niego wydruków z e-maila oraz zeznań innych świadków to A. M. (1) zakończył natychmiast współpracę z Ł. W. (1) i K. K. (1). Po tym fakcie (...) sp. z o.o. miała problemy z uregulowaniem zobowiązania wobec firmy (...), a w e-mailu do właściciela firmy (...) podał, że z uwagi na zwolnienie go z pracy w firmie (...) jego sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu i w związku z tym będzie spłacał zadłużenie w ratach po 1000,- zł miesięcznie. Jednocześnie Ł. W. (1) wskazał, iż do sytuacji tej przyczyniła się firma (...), z uwagi na nie zachowanie tajemnicy handlowej.

Uznając wyjaśnienia oskarżonego za niewiarygodne Sąd nie dał również wiary zeznaniom świadka K. K. (1), który próbował wesprzeć wersje oskarżonego o spisku przeciwko nim i dużego prawdopodobieństwa podrobienia tych etykiet przez G. M. (2) i jej córkę P. Zauważyć należy, iż świadek ten podał, że mogła to być prowokacja ze strony (...) od której to firmy kupowali również okrycia kąpielowe. Podał, że w 2015 r. kupowali je zarówno od (...), jak i od (...), a następnie sprzedawali do (...) S.A. Oskarżony Ł. W. (1) odmiennie wyjaśnił, że firma (...) w tym czasie nie mogła sprzedawać okryć do (...) S.A. z uwagi na skład produktu. (...) tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego i zeznania jego wspólnika są rozbieżne, a tym samym powodują, że są one dla Sądu tym bardziej niewiarygodne.

Sąd uznał za wiarygodne zaliczone w poczet materiału dowodowego dokumenty, albowiem brak było podstaw, by kwestionować rzetelność ich sporządzenia. Za w pełni wiarygodną należy również uznać opinię sporządzoną przez biegłego - rzecznika patentowego mgr inż. J. Ł.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zachowanie karalne opisane w znamionach przestępstwa z art. 305 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej polega na tym, że przestępstwa dopuszcza się osoba która w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami. Podlega ona karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W myśl natomiast ust. 2 ww. przepisu w wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.

Zebrany w toku przewodu sądowego materiał dowodowy pozwala w sposób nie budzący wątpliwości przyjąć, że oskarżony Ł. W. (1) dopuścił się zarzucanego mu czynu, a zatem pozwala na przypisanie oskarżonemu winy. W czasie swego bezprawnego i karalnego czynu - mając możliwość podjęcia decyzji zgodnej z prawem - nie dał posłuchu normie prawnej.

W dniu 2 października 2015 r. w K., będąc pełnomocnikiem spółki (...) Sp. z o.o. wprowadził do obrotu handlowego towar z podrobionym znakiem towarowym "akuku" zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP a którego nie miał prawa używać w ten sposób, że po uprzednim wyprodukowaniu 20 sztuk okryć kąpielowych z zastrzeżonym znakiem towarowym "akuku" przesłał do firmy (...) S.A. z siedzibą w A. celem dalszego jego obrotu czym spowodował straty w wysokości 265,68 złotych na szkodę A. M. (1). Swoim zachowaniem oskarżony Ł. W. (1) wypełnił znamiona czynu z art. 305 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, bowiem wprowadził do obrotu towary oznaczając je podrobionym znakiem towarowym "akuku" - zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie miał prawa używać.

Podmiotową stronę popełnionego występku stanowi umyślność. Oskarżony działał umyślnie i to z zamiarem bezpośrednim. Oskarżony Ł. W. (1) miał świadomość tego co robi, biorąc pod uwagę doświadczenie jakie miał w związku z wykonywaną przez siebie pracą w firmie (...). Całość zachowania oskarżonego wskazuje w sposób nie budzący wątpliwości, iż w sposób świadomy doprowadził do wyprodukowania towaru, a następnie wprowadził go w obrotu używając podrobionego, zarejestrowanego znaku towarowego. Wskazać w tym miejscu należy, iż (...) sp. z o.o. wprowadzała do obrotu również inne takie same ręczniki, co oznacza, że nie wyprodukowano tylko 20 szt. ręczników. Takimi ręcznikami handlowała również (...) sp. z o.o. Posiadały one wręcz identyczne wizualnie etykiety lecz z innym logo (...).

Stopień społecznej szkodliwości zarzucanego oskarżonemu czynu, mając na względzie sposób działania sprawcy, który w sposób świadomy popełnił przestępny czyn, oraz fakt, iż jego działanie godziło w mienie innego podmiotu, należało ocenić jako znaczny.

Elementy rzutujące na wymiar stopnia społecznej szkodliwości czynu Sąd uwzględnił również jako okoliczności obciążające mając na względzie nadto to, że Ł. W. (1) działał w celu uzyskania korzyści majątkowej i to wydaje się, że szerszych rozmiarach, niż zostało to wykazane w niniejszym postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe, wespół ze znacznym stopniem społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu oraz znacznym stopniem winy i w korelacji z określonymi w art. 53 k.k. dyrektywami wymiaru kary a z drugiej strony niewielką wartością mienia i uprzednią niekaralnością oskarżonego, Sąd wymierzył oskarżonemu na podstawie art. 305 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10,00 złotych. W ocenie Sądu zastosowanie wobec oskarżonego - który dotychczas nie by karany - jednej z najłagodniejszych kar jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Zdaniem Sądu, orzeczona wobec oskarżonego kara jest karą odpowiednią do społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu, sprawiedliwą, dającą możliwość skutecznej resocjalizacji oskarżonego, a jednocześnie nie będzie też naruszała społecznego poczucia sprawiedliwości.

O kosztach sądowych i opłacie Sąd orzekł na podstawie art. 627 k.p.k. uznając, że z uwagi na sytuację materialną oskarżonego tj. w szczególności jego możliwości zarobkowe oraz sytuację osobistą i rodzinną, jest on w stanie uiścić koszty sądowe w niniejszej sprawie. Sąd zasądził zatem od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę (...),82,- złotych, na które to koszty składają się opłata od wymierzonej kary oraz inne koszty postępowania, w tym koszty stawiennictwa świadków (1028,52 zł.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.