II K 500/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3158313

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 10 marca 2021 r. II K 500/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Lidia Merska.

W obecności Prokuratora -Prokuratury Rejonowej w G.-

Sentencja

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2021 r. na rozprawie sprawy M. B. urodz. (...) w G. córki H. i A. z d. K. oskarżonej o to, że:

W dniu 15 sierpnia 2020 r. na drodze krajowej numer (...), na trasie R.- S. kierując samochodem osobowym marki T. (...) o nr rej. (...) naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 3 i 24 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) w ten sposób, że nie zachowując szczególnej ostrożności na prostym odcinku drogi rozpoczęła manewr wyprzedzania pojazdu poprzedzającego nie upewniając się czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchu, doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka pojazdem marki V. (...) o nr rej. (...) kierowanym przez J. W., w następstwie czego pasażerka pojazdu E. W. doznała obrażeń ciała w postaci złamania górnej części trzonu mostka, powodując naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej dni 7 tj. o czyn z art. 177 § 1 k.k.

1. Na podstawie art. 66 § 1 i § 2kk, art. 67 § 1 i § 3 k.k. postępowanie karne wobec oskarżonej M. B. warunkowo umarza na okres próby 2 (dwa) lat i orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 2000,00 (dwa tysiące) złotych.

2. Zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60,00 (sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty i pozostałe koszty sądowe w kwocie 829,61 (osiemset dwadzieścia dziewięć 61/100) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 500/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art.343, art.343a lub art.387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

1. M. B.

W dniu 15 sierpnia 2020 r. na drodze krajowej numer (...), na trasie R.- S. kierując samochodem osobowym marki T. (...) o nr rej. (...) naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 3 i 24 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) w ten sposób, że nie zachowując szczególnej ostrożności na prostym odcinku drogi rozpoczęła manewr wyprzedzania pojazdu poprzedzającego nie upewniając się czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchu, doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka pojazdem marki V. (...) o nr rej. (...) kierowanym przez J. W., w następstwie czego pasażerka pojazdu E. W. doznała obrażeń ciała w postaci złamania górnej części trzonu mostka, powodując naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej dni 7 kwalifikowany z art. 177 § 1kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

- spowodowanie wypadku drogowego

- doznane obrażenia przez pokrzywdzoną

- wyjaśnienia oskarżonej

- zeznania świadków: E. W., J. W., L. H. i M. H.

- opinia biegłego

k.132v - 133

k. 133 - 133v.

k. 47-48

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

- wyjaśnienia oskarżonej

- zeznania świadków:

E. W.,

J. W.,

L. H. i M. H.

- opinia biegłego

- przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, przedstawiła przebieg zdarzeń z dnia 15 sierpnia 2020 r.,

- jej wersję w części potwierdzają zeznania pozostałych świadków

- opisała doznane obrażenia, które są potwierdzone dokumentacją medyczną i opinią biegłego;

- szczegółowo opisał manewry wykonywane przez oskarżoną, podjęcie przez niego manewrów obronnych celem uniknięcia zderzenia,

- opisali przebieg zdarzenia, manewry wykonywane przez oskarżoną, jej sposób jazdy;

- wszyscy świadkowie są osobami obcymi dla oskarżonej; ich relacja jest spójna i obiektywna.

- wskazał na rodzaj odniesionych obrażeń przez pokrzywdzoną oraz ocenił je zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Odpowiedzialności karnej za czyn kwalifikowany z art. 177 § 1kk podlega ten, kto naruszając, choćby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1kk - takie, które powodowały naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni.

Rodzaj odniesionych obrażeń przez pokrzywdzoną został szczegółowo opisany w opinii biegłego, a wnioski tam zawarte Sąd w pełnym zakresie podziela.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania, w myśl art. 66 § 1 k.k. możliwe jest, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Wymienione przesłanki, w świetle wyżej poczynionych spostrzeżeń, zwłaszcza, co do nieznacznej winy i społecznej szkodliwości czynu a nadto uprzedniej niekaralności oskarżonej, zostały spełnione.

Oskarżona bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa wyraziła skruchę, interesowała się zdrowiem pokrzywdzonej, proponowała udzielnie pomocy bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Oskarżona jest winna popełnienia zarzucanego jej czynu, którego dopuściła się z winy nieumyślnej. Oskarżona niewątpliwie nie miała zamiaru popełnienia przestępstwa, ale na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach popełniła go, choć możliwość tego czynu mogła przewidzieć. Reguły ostrożności dotyczące ruchu drogowego zawarte są w ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.). Zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określają porządek poruszania się na szlakach komunikacyjnych i zachowanie się w typowych dla ruchu sytuacjach, a wyrażone są przez przyjęte oznakowanie, oświetlenie i sygnalizację. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są zobowiązani zachować ostrożność albo, gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę; przez działanie rozumie się również zaniechanie. Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. B.

1

1

wystarczającą reakcją prawno - karną na zachowanie oskarżonej, stopień jej zawinienia oraz stopień społecznej szkodliwości czynu będzie warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres 2 lat próby oraz orzeczenie świadczenia pieniężnego w wysokości 2 tysiące złotych.

Oskarżona nie była dotychczas karana, próbuje ułożyć sobie życie zawodowe, tak aby zapewnić sobie stałe dochody i rozwój zawodowy. Wyznaczony okres próby pozwoli Sądowi na weryfikację tego poglądu.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Oskarżona osiąga dochód, który pozwala jej na poniesienie stosownych kosztów postępowania - opłaty oraz wydatków. Wymiar opłaty określono na podstawie art. 7 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r. (Dz. U. tj. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.). Wysokość wydatków określono na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 663) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 861, z późn. zm.)

7. PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.