Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722027

Wyrok
Sądu Rejonowego w Piszu
z dnia 13 sierpnia 2019 r.
II K 50/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Mariusz Popławski.

Przy udziale oskarżyciela D. G. z (...) (...) w E. bez udziału Prokuratury Rejonowej w Piszu

Sentencja

Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2019 r. sprawy:

1. K. B. s. J. i B. z domu C., ur. (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 11 grudnia 2017 r. w lokalu bez nazwy przy ul. (...) O. wspólnie i w porozumieniu z M. G., urządzał na trzech zestawach komputerowych H. nr (...), (...) i (...) gry o charakterze losowym w celach komercyjnych bez wymaganego zezwolenia i w miejscu do tego nieprzeznaczonym naruszając przepisy art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471t.j.) tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 1 k.k.s.

2. M. G. s. H. i Z. z domu K., ur. (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 11 grudnia 2017 r. w lokalu bez nazwy przy ul. (...) O. wspólnie i w porozumieniu z K. B., urządzał na trzech zestawach komputerowych H. nr (...), (...) i (...) gry o charakterze losowym w celach komercyjnych bez wymaganego zezwolenia i w miejscu do tego nieprzeznaczonym naruszając przepisy art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1 i art. 23a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471t.j.) tj. o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 1 k.k.s. orzeka:

I. Oskarżonego K. B. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu aktem oskarżenia, który kwalifikuje jako przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s. i za to na tej podstawie skazuje go na karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 70 (siedemdziesięciu) złotych.

II. Oskarżonych M. G. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu aktem oskarżenia, który kwalifikuje jako przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s. i za to na tej podstawie skazuje go na karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 70 (siedemdziesięciu) złotych.

III. Na podstawie art. 30 § 5 k.k.s. orzeka wobec oskarżonych K. B. i M. G. przepadek na rzecz Skarbu Państwa urządzeń w postaci trzech zestawów komputerowych H. o numerach: (...), (...) i (...) wraz z myszkami, laptopa L. (...) nr (...) i modemu H. (...), przechowywanych w magazynie depozytowym Oddziału Celnego w E.

IV. Na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. i art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego K. B. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty sądowej oraz kwotę 515,79 (pięćset piętnaście 79/100) złotych tytułem połowy pozostałych kosztów sądowych w sprawie.

V. Na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. i art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego M. G. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 560 (pięćset sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty sądowej oraz kwotę 515,79 (pięćset piętnaście 79/100) złotych tytułem połowy pozostałych kosztów sądowych w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.