II K 490/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2603213

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 30 listopada 2018 r. II K 490/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Bogdan Wałachowski.

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.- Elżbiety Dunaj- Wałach.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2018 r. sprawy

D. H. ur. (...) w m. C. syna K. i R. z d. M. oskarżonego o to, że:

W dniu 11 września 2018 r. o godz. 00:35, na ul. (...) w G. prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym marki D. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym o godz. 01:23-0,48mg/I, godz. 01:27-0,48mg/I i o godz. 01:57-0,42mg/I

tj. o czyn z art. 178a § 1kk

1. Oskarżonego D. H. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za na podstawie art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 34 § 1 § 1a pkt 4 k.k., art. 35 § 1 k.k. w zw. z art. 323 § 1 i 3 k.k. skazuje go na karę 8 (osiem) miesięcy ograniczenia wolności poprzez potrącanie 10% wynagrodzenia na rzecz Stowarzyszenia (...) w G.

2. Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzy) lat, na poczet, którego zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 11 września 2018 r.

3. Na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych.

4. Zwalnia oskarżonego od opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

w zakresie rozstrzygnięcia o karze

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 30 listopada 2018 r. D. H. został uznanym winnym tego, że w dniu 11 września 2018 r. godz. 00:35 na ul. (...) w G. prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym marki D. (...) w stanie nietrzeźwości (0,48mg/I, 0,42mg/l) tj. czynu z art. 178a § 1kk.

Wymierzając oskarżonemu D. H. karę w wysokości 8 miesięcy ograniczenia wolności poprzez potrącanie 10% wynagrodzenia (10% miesięcznego zasadniczego uposażenia) na rzecz Stowarzyszenia (...) w G. Sąd miał na uwadze znaczny stopień społecznej szkodliwości jego czynu, o czym świadczą okoliczności podmiotowe i przedmiotowe czynu, a więc motywy i pobudki działania oskarżonego, czas i miejsce popełnienia czynu w szczególności znaczny stopień jego nietrzeźwości oraz znaczne zagrożenie w ruchu drogowym, jakie stworzył on konkretnie w dacie czynu.

Jako okoliczność łagodzącą Sąd uwzględnił jego dotychczasową niekaralność (k. 27), a także niewiele obciążających zapisów w systemie teleinformatycznym policji (k. 28).Sąd miał na uwadze również sytuację osobistą i majątkową oskarżonego udokumentowaną stosownymi dokumentami. Oskarżony jest zawodowym żołnierzem w stopniu st. szeregowego, posiada bardzo dobrą opinię w miejscu pracy (k.21-26). Nie mogły jednak one mieć wpływu na orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres krótszy niż 3 lata. Swoim zachowaniem opisanym wyżej oskarżony dowiódł, bowiem że w stanie nietrzeźwości stwarza realne zagrożenie w ruchu drogowym i dlatego też orzeczony środek karny w wymiarze 3 lat (z zaliczeniem okresu zatrzymania prawa jazdy od 11 września 2018 r.) ma na celu kompletne wyeliminowanie go z ruchu drogowego jako jego uczestnika. Orzeczona kara ograniczenia wolności wymiarze 8 miesięcy poprzez potrącanie 10% miesięcznego zasadniczego uposażenia na Stowarzyszenie (...) wobec oskarżonego D. H. nie przekracza jego możliwości majątkowych i zarobkowych. Orzeczono również stosowne świadczenie pieniężne (art. 43a § 2 k.k.), a także zwolniono go od opłaty i pozostałych sądowych. Z dochodów bowiem jakie otrzymuje istotna część jest przeznaczana na spłatę kredytu, a ponadto pewna kwota będzie jeszcze potrącana z tytułu kary ograniczenia wolności (art. 624 § 1kpk).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.