Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2544993

Wyrok
Sądu Rejonowego w Chorzowie
z dnia 7 lutego 2018 r.
II K 476/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Anna Przeszło.

Przy udziale Prokuratora Agaty Bronowskiej - Garncarz.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Chorzowie, Wydział II Karny, po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. sprawy:

A. K. (1) (K.), syna B. i J., ur. (...) w C., oskarżonego o to, że o to, że:

I.

w dniu 12 kwietnia 2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. H., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, przez co doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia kredytem wartości 2.181 zł w postaci telewizora (...), magnetowidu (...) i radiomagnetofonu (...) na szkodę (...) SA, tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

II.

w dniu 5 maja 2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. H., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, w celu uzyskania kredy-tu w wysokości 1470 zł na zakup (...), czajnika (...) i suszarki (...), tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

III.

w dniu 12 kwietnia 2000 r. w C., nabył od A. H. sprzęt RTV marki (...) i (...) o wartości 1.073 zł wiedząc, że pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił on sobie źródło stałego dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

IV.

w dniu 1 marca 2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. S., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, w celu uzyskania kredy-tu w wysokości 3.198 zł na zakup radia (...) i zmie-niacza (...) na szkodę (...) Banku (...) SA w L., tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

V.

w dniu 13 marca 2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. S., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, w celu uzyskania kredy-tu w wysokości 2.140,20 zł na zakup aparatu fotograficznego marki (...) i torby (...) na szkodę (...) Banku SA Oddział w Z., tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

VI.

w dniu 13 września 2000 r. w C., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z M. K. (1)-skim i J. G., udzielił pomocy do przedłożenia sfał-szowanego zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków J.-sława G. w firmie (...), w celu uzyskania kredytu w wysokoś-ci 2.841,02 zł na zakup radia (...) i wzmacniacza (...) na szkodę (...) Banku (...) SA w L., tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

VII.

w dniu 13 kwietnia 2000 r. w C., wystawił stwierdzający nie-prawdę dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wyso-kości zarobków w firmie (...) na nazwisko A. A., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci świadczenia usług telefonicznych i podżegał ją do posłu-żenia się tym dokumentem przy zawieraniu przez nią umowy o świad-czenie usług telekomunikacyjnych, tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

VIII.

w okresie od 13 kwietnia 2000 r. do 17 czerwca 2000 r. w C., działa-jąc wspólnie i w porozumieniu z A. A. wyłudził od (...) świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącz-nej wartości 1050,48 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

IX.

w dniu 26 lutego 2000 r. w C., udzielił D. K. pomocy do przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez dostarczenie mu podrobionego zaświad-czenia o zatrudnieniu w firmie (...), tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k.,

X.

w okresie 26 lutego 2000 r. do 8 kwietnia 2000 r. w C., działając wspólnie i w porozumieniu z D. K., wyłudził od (...) świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej wartości 585,16 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

XI.

w dniu 2 marca 2000 r. w C., wystawił stwierdzający niepraw-dę dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) na nazwisko Z. K., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci świad-czenia usług telefonicznych i podżegał go do posłużenia się tym dokumentem, tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

XII.

w okresie od 2 marca 2000 r. do 20 marca 2000 r. w C., działa-jąc wspólnie i w porozumieniu z Z. K., wyłudził od (...) świadczenie usług telekomunikacyjnych o war-tości łącznej 1.148,74 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

XIII.

w dniu 31 czerwca 2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrudnieniu i wysokoś-ci zarobków wystawionym na nazwisko M. S., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, w celu uzyskania kredytu w wysokości 500 zł powodując w ten sposób powstanie strat w wysokości 725 zł na szkodę Spółki (...), tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

XIV.

w dniu 31 czerwca 2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrudnieniu wystawio-nym na nazwisko M. S., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, w celu uzyskania kredy-tu w wysokości 1.648,90 zł na zakup DVD marki (...) na szkodę (...) Bank (...) SA Oddział w K., tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

XV.

w tym samym miejscu i czasie przyjął od M. S. DVD marki (...) o wartości 1.499 zł wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

XVI.

w dniu 15 maja 2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko M. S., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, w celu uzyskania kredy-tu w wysokości 2.130 zł na zakup lodówki marki (...) na szkodę (...) Bank, tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 We w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

XVII.

w tym samym miejscu i czasie przyjął od M. S. lodówkę (...) o wartości 1.910 zł wiedząc, iż pochodzi ona z czynu zabro-nionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

XVIII.

w dniu 28 kwietnia 2000 r. w C., podżegał E. K. do przedłożenia podrobionego zaświadczenia w celu uzyskania kredytu w wysokości 1540,98 zł na zakup telewizora (...) i wieży CD (...) na szkodę (...) Oddział w J., tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

XIX.

w tym samym miejscu i czasie przyjął od E. K. sprzęt RTV o wartości 1410 zł wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

XX.

w dniu 12 kwietnia 2000 r. w C. podżegał E. K. do przedłożenia podrobionego zaświadczenia i udzielił mu pomocy poprzez dostarczenie go w celu uzyskania kredytu w wysokości 1.498,98 zł na zakup chłodziarko-zamrażarki marki (...) na szkodę (...) Oddział w R., tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

XXI.

w dniu 3 kwietnia 2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko K. K. (1), udzielając w ten sposób po-mocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, w celu uzyskania kredytu w wysokości 2.729,55 zł na zakup sprzętu RTV na szko-dę (...) Banku (...) Oddział w K., tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

XXII.

w tym samym miejscu i czasie, nabył od K. K. (1) sprzęt RTV o wartości 2.402 zł wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło do-chodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

XXIII.

w dniu 27 marca 2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrudnieniu wystawio-nym na nazwisko K. K. (1), udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, w celu uzyskania kredytu w wysokości 1.965,23 zł na zakup wieży (...) na szkodę (...) Banku SA III Oddział we W., tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

XXIV.

w tym samym miejscu i czasie nabył od K. K. (1) sprzęt RTV o wartości 1.799 zł wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

XXV.

w dniu 13 marca 2000 r. w C. podżegał K. K. (1) do posłużenia się sfałszowanym, stwierdzającym nieprawdę dokumen-tem w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...), wystawionym na nazwisko K. K. (1)-pońskiej-K., wręczając je ww. w celu przedłożenia przy zawie-raniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k.,

XXVI.

w dniu 13 marca 2000 r. w C., działając wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) wyłudził od (...) SA świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej wartości 1.080,13 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

XXVII.

w dniu 23 lutego 2000 r. w C., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wystawił sfałszowany, stwierdzający nie-prawdę dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wyso-kości zarobków w firmie (...) na nazwisko G. G., wręczając je ww. w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k.,

XXVIII. w dniu 23 lutego 2000 r. w C. działając wspólnie i w porozumieniu z G. G. wyłu-dził od (...) świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej wartości 590,96 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

XXIX.

w dniu 27 lutego 2000 r. w C., podżegał G. G. do posłużenia się przy zawieraniu umowy o świadczenia usług telekomunikacyjnych podrobionego dokumentu w postaci dos-tarczonego jej przez siebie zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...), tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k.,

XXX.

w dniu 23 lutego 2000 r. w C., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wystawił podrobiony, stwierdzający niepraw-dę dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) na nazwisko T. P., pod-żegając go do przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

XXXI.

w okresie od 24 lutego 2000 r. do 8 kwietnia 2000 r. w C., działa-jąc wspólnie i w porozumieniu z T. P., wyłudził od (...) świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej war-tości 589,02 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

XXXII.

w dniu 10 lipca 2000 r. w Ś., poprzez dowiezienie Mi-chała K. do siedziby Urzędu Miejskiego w Ś.-wicach i doręczenie kwoty pieniężnej na pokrycie opłat skarbowych udzielił M. K. (2) pomocy do popełnienia czynu zabronionego w postaci wyłudzenia poświadczenia nieprawdy od urzędników Urzędu Miasta Ś. co do faktu rzekomego prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w postaci fir-my (...), tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 272 k.k.,

XXXIII. w dniu 23 maja 2000 r. w C., działając w celu nakłonienia A. P. do popełnienia czynu zabronionego, podżegał go do wystawienia stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) na nazwisko M. D. obiecując mu osiągnięcie korzyści majątkowej, tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k.,

XXXIV.

w dniu 23 maja 2000 r. w Ś. podżegał M. D. do posłużenia się przy zawieraniu umowy kredytowej podrobionym zaświadczeniem o zatrudnieniu i wysokości zarobków przez co doprowadzono (...) Bank (...) SA Oddział w S. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci kredytu w wysokości 2.907,45 zł na zakup sprzętu RTV marki (...), tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

XXXV.

w tym samym miejscu i czasie nabył od M. D. wskazany wyżej sprzęt RTV wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

XXXVI.

w dniu 7 czerwca 2000 r. w C. działając w celu nakłonienia A. P. do popełnienia czynu zabronionego, podżegał go do wystawienia stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) na nazwisko P. L. obiecując mu osiągniecie korzyści majątkowej, tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k.,

XXXVII. w dniu 7 czerwca 2000 r. w Ś., udzielił pomocy do przed-łożenia przez P. L. podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...), poprzez dostarcze-nie mu go, wskutek czego doszło do wyłudzenia kredytu w wysokoś-ci 3.403,20 zł na zakup telewizora T., tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

XXXVIII. w tym samym miejscu i czasie nabył od P. L. ww. sprzęt RTV wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego tytułu stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

XXXIX.

w dniu 1 marca 2000 r. w C., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wystawił podrobiony, stwierdzający nieprawdę dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości za-robków w firmie (...) na nazwisko K. K. (1), podżegając ją i udzielając jej pomocy do przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

XL. w okresie od 1 marca 2000 r. do 13 marca 2000 r. w C., działa-jąc wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) wyłudził od Era GSM świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej wartości 447,31 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

XLI. w dniu 13 marca 2000 r. w C., podżegał K. K. (1) do posłużenia się sfałszowanym, stwierdzającym nieprawdę dokumen-tem w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...), wystawionym na nazwisko K. K. (1), wręczają je ww. w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k.,

XLII. w okresie od 13 marca 2000 r. do 15 marca 2000 r. w C., działa-jąc wspólnie i w porozumieniu z K. K. (1) wyłudził od PIK Centertel świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej wartości 943,24 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

XLIII. w dniu 7 kwietnia 2000 r. w C. kierował wyłudzeniem przez A. D. kredytu w wysokości 2684,91 zł na zakup video marki P., telewizora i radia samochodowego na szkodę (...) Oddział III w K., poprzez wskazanie sprzętu, który ten miał zakupić, tj. o przestępstwo z art. 18 § 1 k.k. w z w. z art. 286 § 1 k.k.,

XLIV. w tym samym miejscu i czasie nabył od A. D. ww. sprzęt RTV wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

XLV. w dniu 19 kwietnia 2000 r. w B., kierował wyłudzeniem przez A. D. kredytu w wysokości 2.827 zł na zakup kolumn głośnikowych ty-pu BW 603 na szkodę (...) Bank Oddział w S., poprzez wska-zanie towaru, który miał zakupić, tj. o przestępstwo z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.,

XLVI. w tym samym miejscu w dniu 20 kwietnia 2000 r. nabył od A. D. wskazane wyżej kolumny głośnikowe wiedząc, iż pochodzą one z czy-nu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło do-chodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

XLVII. w dniu 8 lipca 2000 r. w C., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dostarczył zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione na nazwisko A. D., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia w celu uzyskania po-życzki gotówkowej w wysokości 1015 zł na szkodę P. Polska, tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

XLVIII. w tym samym miejscu i czasie przyjął od A. D. pieniądze w kwocie 350 zł wiedząc, iż pochodzą one z czynu zabronionego, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

XLIX. w dniu 24 lutego 2000 r. w C., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wystawił sfałszowany, stwierdzający niepraw-dę dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) na nazwisko A. S., wręczając je ww. w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k.,

L. w okresie od 25 lutego 2000 r. do 29 lutego 2000 r. w C., działa-jąc wspólnie i w porozumieniu z A. S., wyłudził od (...) Centertel świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej war-tości 720,10 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

LI. w dniu 23 lutego 2000 r. w C., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wystawił podrobiony, stwierdzający nieprawdę dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) na nazwisko D. G. udzielając w ten sposób pomocy i podżegając go do przedłożenia przy zawiera-niu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

LII. w okresie od 23 lutego 2000 r. do 12 maja 2000 r. w C., działa-jąc wspólnie i w porozumieniu z D. G., wyłudził od (...) Centertel świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej wartości 1695,16 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k., objęte zarzutem LIV

LIII. w dniu 28 kwietnia 2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrudnieniu i wysokoś-ci zarobków wystawionym na nazwisko A. H., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, w celu uzyskania kredytu w wysokości 2009,70 zł na zakup 2 rowerów na szkodę (...) Banku (...) w L. Oddział w K., tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

LIV. w tym samym miejscu i czasie nabył od A. H. jeden rower wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. i art. 65 k.k.,

LV. w dniu 31 maja 2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrudnieniu i wysokoś-ci zarobków wystawionym na nazwisko A. H., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia w celu uzyskania pożyczki gotówkowej w wysokości 1.497 zł na szko-dę P. Polska, tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

LVI. w dniu 27 kwietnia 2000 r. w C., będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrud-nieniu i wysokości zarobków wystawionym na nazwisko A. H., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowa-nego zaświadczenia w celu uzyskania kredytu o wartości 4.030,88 zł na zakup telewizora (...) o wartości 3.599 zł na szkodę (...) Oddział I Z., tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

LVII. w dniu 11 kwietnia 2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrudnieniu i wysokości zarobków wystawionym na nazwisko A. H., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, w celu uzyskania kredytu w wysokości 2.871 zł na zakup wieży T.-nics (...) 301, kuchenki mikrofalowej marki M. na szkodę L. Bank, tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

LVIII. w tym samym miejscu i czasie nabył od A. H. ww. sprzęt RTV i AGD wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

LIX. w dniu 2 maja 2000 r. w C., dostarczył zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków wystawione na nazwisko B. G., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia podro-bionego dokumentu, w celu uzyskania kredytu w wysokości 1.821,11 zł na zakup pralko-suszarki marki A. na szkodę (...) Oddział I w Z., tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

LX. w dniu 28 sierpnia 2000 r. działając w ramach realizacji z góry powzię-tego zamiaru w C. podżegał M. K. (2) do popeł-nienia czynu zabronionego poprzez nakłanianie go do wystawienia dwóch zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) wystawionych na nazwisko E. S., tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k.,

LXI. w okresie od 1 września 2000 r. do 30 października 2000 r. w C., działając wspólnie i w porozumieniu z E. S., wyłudził od (...) Centertel świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej wartości 291,59 zł oraz sprzedaż telefonu w warunkach promocyjnych o wartości 750 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

LXII. w dniu 4 maja 2000 r. w C., dostarczył zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków wystawione przez firmę (...) na nazwisko A. G., udzielając w ten sposób pomocy do przedło-żenia sfałszowanego zaświadczenia w celu uzyskania kredytu w wyso-kości 2.009,70 zł na zakup 2 rowerów na szkodę (...) Banku (...) w L. Oddział w K., tj. o przestępstwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

LXIII. w tym samym miejscu i czasie nabył od A. G._ dwa ww. rowery wiedząc, iż pochodzą one z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

LXIV. w dniu 11 października 2000 r. w C., działając wspólnie i w porozumieniu z P. L. i A. G. doprowadził Bank (...)-dytowy w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 5.663 zł na zakup samochodu marki P., tj. o przestępstwo z art. 286 k.k.,

LXV. w dniu 12 stycznia 2001 r. w C., podżegał A. G. do popełnie-nia czynu zabronionego poprzez nakłanianie go do dokonywania wy-płat z bankomatów należących do (...) wiedząc, iż ww. nie posia-da na koncie środków wystarczających do pokrycia debetu i udzielił pomocy do tego czynu dostarczając zaświadczenie o jego zatrudnie-niu w firmie (...), tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.,

LXVI. w dniu 14 lipca 2000 r. w B., udzielił D. S. pomocy do doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia kredytem w wysokoś-ci 2.450 zł na zakup kamery marki P. (...), poprzez dostar-czenie mu zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie (...), tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

LXVII. w tym samym miejscu i czasie nabył od D. S. ww. sprzęt wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego i uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

LXVIII. w dniu 4 kwietnia 2000 r. w C. będąc właścicielem Sp. z o.o. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczył nieprawdę na zaświadczeniu o zatrudnieniu i wysokości zarobków wystawionym na nazwisko P. L., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, w celu uzyskania kredytu w wysokości 1.607,70 zł na zakup pralki A. i kuchenki mikrofalowej D. na szkodę (...) Banku (...)-dział w K., tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

LXIX. w dniu 8 czerwca 2000 r. w B. działając wspólnie i w porozumieniu z P. L. i A. P. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) Bank w S. do nieko-rzystnego rozporządzenia kredytem w wysokości 3.403,20 zł na zakup telewizora marki T., tj. o przestępstwo z art. 286 k.k.,

LXX. w okresie od maja do czerwca 2000 r. w C., działając w ra-mach realizacji z góry powziętego zamiaru wielokrotnie podżegał K. K. (1) do wyłudzeń kredytów przy użyciu sfałszowa-nych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków, tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

LXXI. w okresie od 17 lutego 2000 r. do 30 marca 2000 r. w C., działając wspólnie i w porozumieniu z I. P., wyłudził od ERA GSM świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej wartości 163,07 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

LXXII. w kwietniu 2000 r. w C. działając w ramach realizacji z góry powziętego zamiaru wielokrotnie podżegał E. K. do wyłudzeń kredytów przy użyciu sfałszowanych zaświadczeń o zatrud-nieniu i wysokości zarobków, tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

LXXIII. w dniu 21 lipca 2000 r. w C., dostarczył podrobione zaświadcze-nie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w Firmie (...) własności A. K. (2), wystawione na nazwisko A. D., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia podrobionego dokumentu, w celu uzyskania kredytu w wysokości 2.930,41 zł na zakup płytek i baterii łazienkowych na szkodę (...) Bank (...)/K., tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

LXXIV. w tym samym miejscu i czasie nabył od A. D. ww. towary o war-tości 2.754,44 zł wiedząc, iż pochodzą one z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

LXXV. w dniu 9 czerwca 2000 r. w C. dostarczył A. D. zaświad-czenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków wystawione przez firmę (...) na nazwisko A. D. udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, w celu uzyskania kre-dytu gotówkowego w wysokości 3.000 zł na szkodę Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (...) O/R., tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

LXXVI. w tym samym miejscu i czasie, przyjął od A. D. pieniądze w kwocie 2.000 zł wiedząc, iż pochodzą one z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego tytułu stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

LXXVII. w dniu 11 kwietnia 2000 r. w C., kierował w wyłudzeniu przez A. D. kredytu w wysokości 4.030,86 zł na zakup telewizora S. (...) na szkodę (...) Oddział I w Z., poprzez wskazanie towaru, który miał zakupić, tj. o przestępstwo z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.,

LXXVIII. w tym samym miejscu i czasie, nabył od A. D. ww. sprzęt RTV wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

LXXIX. w dniu 13 kwietnia 2000 r. w C. kierował wyłudzeniem przez A. D. kredytu w wysokości 4.919,91 zł na zakup telewizora LG, magnetowidu S., odkurzacza P., radia i grzejnika na szkodę (...) Bank SA Oddział III we W., poprzez wskazanie sprzę-tu, który miał zakupić, tj. o przestępstwo z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.,

LXXX. w tym samym miejscu i czasie nabył od A. D. ww. sprzęt RTV o wartości 4.916 zł wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

LXXXI. w dniu 14 kwietnia 2000 r. w C. kierował wyłudzeniem przez A. D. kredytu w wysokości 3.702,55 zł na zakup telewizora S., video S., roweru S., czajnika Tango, żelazka M. na szkodę (...) Oddział I w S., poprzez wskazanie sprzętu, który miał zakupić, tj. o przestępstwo z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.,

LXXXII. w tym samym miejscu i czasie nabył od A. D. ww. sprzęt RTV wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o przest. z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

LXXXIII. w okresie od września do listopada 2000 r. w C., wspólnie i w porozumieniu z P. L., wyłudził od Canal+ Spółka z o.o. świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na umożliwieniu odbioru programów satelitarnych, przy czym wartość usługi wyniosła 337,70 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

LXXXIV. w okresie od września do października 2000 r. w C., wspól-nie i w porozumieniu z P. L., wyłudził od (...) Spółka z o.o. świadczenie usług telekomunikacyjnych polegają-cych na umożliwieniu odbioru programów satelitarnych, przy czym wartość usługi wyniosła 469,49 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

LXXXV. w dniu 3 kwietnia 2000 r. w C., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i doprowadzenia S. K. do popełnienia czynu zabronionego, wystawił podrobiony, stwierdzający nieprawdę dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości za-robków w firmie (...) na nazwisko S. K., udzie-lając pomocy do przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. o przestępstwo z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

LXXXVI. w okresie od 9 maja 2000 r. do 8 czerwca 2000 r. w C. działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą, wyłudził od (...) SA świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej war-tości 85,40 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

LXXXVII. w okresie od 25 stycznia 2000 r. do 24 lutego 2000 r. w C., działając wspólnie i w porozumieniu z P. L., wyłudził od ERA GSM świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej wartości 118,70 zł, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.,

LXXXVIII. w okresie od 1 maja 2000 r. do 10 lipca 2000 r. w C., w ramach realizacji z góry powziętego zamiaru, wielokrotnie podżegał Mi-chała K. do popełnienia czynów zabronionych, poprzez nakłanianie go do wystawiania stwierdzających nieprawdę dokumen-tów w postaci deklaracji rozliczeniowych dla ZUS O/C., wys-tawianych na nazwiska J. G., T. S., A. G., P. L., tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 271 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k.,

LXXXIX. w dniu 6 września 2000 r. w C. podżegał E. S. do wyłudzenia kredytu gotówkowego w wysokości 1472,50 zł na szkodę P. Polska, tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.,

XC. w dniu 22 lipca 2000 r. w C., podżegał R. Ś. i udzie-lił mu pomocy do wyłudzenia kredytu w wysokości 2.010,72 zł na za-kup telewizora marki (...) poprzez dostarczenie mu podrobio-nego zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) własności A. K. (2), tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

XCI. w tym samym miejscu i czasie nabył od R. Ś. telewizor (...) o wartości 1.899 zł wiedząc, iż pochodzi on z czynu zabronionego, przy czym uczynił sobie z tego stałe źródło docho-du, tj. o przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 k.k.,

XCII. w dniu 30 sierpnia 2000 r. w C. dostarczył E. S. podrobione zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) udzielając jej w ten sposób pomocy do przedłożenia tego dokumentu i uzyska-nia w ten sposób kredytu w kwocie 1566,96 zł na zakup kamery J. o wartości 1499 zł czym doprowadził L. Bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

XCIII. w dniu 13 września 2000 r. w B. działając wspólnie i w porozumieniu z W. K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez przedłożenie podrobionego przez siebie zaświadczenia o za-trudnieniu i wysokości zarobków M. B. w firmie (...) doprowadził (...) Bank do niekorzystnego rozporządze-nia kredytem w wysokości 4928 zł na zakup sprzętu AGD o wartości 4400 zł, tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. i 297 § 1 k.k., 286 § 1kk przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

XCIV. w dniu 12 maja 2000 r. w Ś. nakłonił A. P. do popełnienia czynu zabronionego polegającego na wystawieniu przez A. P. stwierdzającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...). O. i Gaz Sprzedaż Bezpośrednia A. P." na nazwisko P. B. w zamian za obiecane korzyści majątkowe, tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 271 § 3 k.k.

XCV. w dniu 16 maja 2000 r. w K. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w sklepie (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do posłużenia się przez P. B. fałszywym dokumentem o zatrudnieniu i zarobkach wymienionego w firmie (...). O. i Gaz Sprzedaż Bezpośrednia A. P.", na podstawie którego dokumentu P. B. otrzymał kredyt na zakup w systemie ratalnym sprzętu AGD w postaci pralki (...), powodując straty w kwocie 2.766.05 zł na szkodę (...) BANK S. A. Oddział (...) w K., tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

J. K., zd. W., córki S. i T., ur. (...) w S., oskarżonej o to, że:

XCVI. w dniu 5 września 2000 r. w C. podrobiła dokument zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków A. H. w firmie (...) udzielając w ten sposób pomocy do jego przedło-żenia w celu wyłudzenia kredytu w wysokości 1470 zł na zakup pralki W., czajnika M. i suszarki P. przez A. K. (1) i A. H., tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

XCVII. w dniu 28 kwietnia 2000 r. w C. działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1) i A. H. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podrobiła dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. H., udzielając w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia, w celu uzyskania kredytu w wysokości 2009,70 zł na zakup dwóch rowerów marki S. na szkodę (...) Banku (...) w L., tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

XCVIII. w dniu 11 kwietnia 2000 r. w C. działając wspólnie i w porozu-mieniu z A. K. (1) i A. H. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podrobiła dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. H., udziela-jąc w ten sposób pomocy do przedłożenia sfałszowanego zaświad-czenia, w celu uzyskania kredytu w wysokości 2871,72 zł na zakup wieży T., kuchenki mikrofalowej M. (...) i kolumny J. o łącznej wartości 2945 zł, tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.,

1.

uznaje oskarżonego A. K. (1) za winnego tego, że czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, działając w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, dopuścił się ciągu przestępstw:

a)

w dniu 12 kwietnia 2000 r. w C., będąc właścicielem firmy (...) w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. H., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. H., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2181 zł na zakup sprzętu RTV, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Bank (...) SA w S., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

b)

w dniu 5 maja 2000 r. i w czerwcu 2000 r. w C. będąc właścicielem firmy (...) w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, wspólnie i w porozumieniu z J. K., kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. H., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. H., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i wyłudzenia kredytu nieustalonej wysokości i sprzętu AGD w postaci pralki marki (...), czajnika i lodówki na szkodę nieustalonego podmiotu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę przyznania kredytu, tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k;

c)

w dniu 28 kwietnia 2000 r. w C. będąc właścicielem firmy (...) w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, działając wspólnie i w porozumieniu z J. K., kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. H., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. H., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2009,70 zł na zakup dwóch rowerów, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Banku (...) SA w L., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

d)

w okresie od 25 kwietnia 2000 r. do 27 kwietnia 2000 r. w C., będąc właścicielem firmy (...) w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. H., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. H., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu, w wysokości 4.030,88 zł na zakup telewizora, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Oddział I Z., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz art. 65 § 1 k.k.;

e)

w dniu 11 kwietnia 2000 r. w C. i w B. będąc właścicielem firmy (...) w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, działając wspólnie i w porozumieniu z J. K., kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. H., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. H., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu, w wysokości 2.871,72 zł na zakup sprzętu RTV i AGD, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Bank SA we W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

f)

w dniu 1 marca 2000 r. w C., będąc właścicielem firmy (...) w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. S., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. S., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 3.198 zł na zakup sprzętu RTV, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Banku (...) SA w L., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

g)

w dniu 13 marca 2000 r. w C., będąc właścicielem firmy (...) w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. S., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. S., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2.140,20 zł na zakup aparatu fotograficznego i torby, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Banku SA Oddział w Z., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

h)

w dniu 31 marca 2000 r. w C., będąc właścicielem firmy (...) w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez M. S., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko M. S., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 1648,90 zł na zakup DVD marki (...), przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szkodę (...) Banku (...) SA Oddział w K., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

i)

w dniu 15 maja 2000 r. w C., będąc właścicielem firmy (...) w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez M. S., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko M. S., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2.130 zł na zakup lodówki marki (...), przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szkodę (...) Bank (...) SA w S., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

j)

w dniu 28 kwietnia 2000 r. w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez E. K., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko E. K., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 1.540,98 zł na zakup sprzętu RTV, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szkodę (...) SA Oddział w J., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

k)

w dniu 12 kwietnia 2000 r. w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez E. K., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko E. K., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 1.498,89 zł na zakup chłodziarko-zamrażarki, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szkodę (...) SA Oddział w R., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

l)

w dniu 3 kwietnia 2000 r. w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez K. K. (1), w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko K. K. (1), a następnie polecił jej użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2729,55 zł na zakup sprzętu RTV, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szkodę (...) Banku (...) SA w L., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

m)

w dniu 27 marca 2000 r. w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez K. K. (1), w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko K. K. (1), a następnie polecił jej użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 1965,23 zł na zakup wieży (...), przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szkodę (...) Banku SA III Oddział we W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

n)

w okresie od 23 maja 2000 r. do 1 czerwca 2000 r. w Ś. i B., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez M. D., w ten sposób, że uprzednio nakłonił A. P. do wystawienia stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach M. D., a następnie polecił M. D. użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2.907,45 zł na zakup sprzętu RTV, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Bank (...) SA w S., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz art. 65 § 1 k.k.;

o)

w okresie od 7 czerwca 2000 r. do 8 czerwca 2000 r. w Ś. i B., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez P. L., w ten sposób, że uprzednio nakłonił A. P. do wystawienia stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach P. L., a następnie polecił P. L. użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 3403,20 zł na zakup telewizora T., przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Bank (...) SA w S., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz art. 65 § 1 k.k.;

p)

w dniu 2 maja 2000 r. w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez B. G., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko B. G., a następnie polecił jej użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 1.821,11 zł na zakup pralko-suszarki marki A., przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szkodę (...) Oddział I w R., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

q)

w dniu 4 maja 2000 r. w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. G., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) wystawione na nazwisko A. G., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2009,70 zł na zakup dwóch rowerów i wioślarza wielofunkcyjnego, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szkodę (...) Banku (...) SA w L., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

r)

w okresie od 4 października 2000 r. do 12 października 2000 r. w C. będąc właścicielem firmy (...) w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez P. L., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko P. L., a następnie polecił P. L. użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 5.663 zł na zakup samochodu marki P., przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę Banku Spółdzielczego w P., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz art. 65 § 1 k.k.;

s)

w okresie od 3 kwietnia 2000 r. do 4 kwietnia 2000 r. w C., będąc właścicielem firmy (...) w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez P. L., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko P. L., a następnie polecił P. L. użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 1607,70 zł na zakup sprzętu AGD, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Banku (...) SA Oddział w K., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz art. 65 § 1 k.k.;

t)

w okresie od 23 czerwca 2000 r. do 14 lipca 2000 r. w C. i w B., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez D. S., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko D. S., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2.450,85 zł na zakup kamery marki P. (...), przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szkodę (...) - Banku (...) Oddział w J., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz art. 65 § 1 k.k.;

u)

w okresie od 20 lipca 2000 r. do 22 lipca 2000 r. w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez R. Ś., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko R. Ś., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2.010,72 zł na zakup telewizora marki (...), przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szkodę (...) Bank SA we W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz art. 65 § 1 k.k.;

v)

w okresie od 7 września 2000 r. do 13 września 2000 r. w C. i w B., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, wspólnie i w porozumieniu z W. K., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez M. B., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko M. B., a następnie polecił jej użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 4.928 zł na zakup elementów wyposażenia łazienkowego, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szkodę (...) Bank SA II Oddział w K., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz art. 65 § 1 k.k.;

w)

w okresie od 12 maja 2000 r. do 16 maja 2000 r. w Ś. i K., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez P. B., w ten sposób, że uprzednio nakłonił A. P. do wystawienia stwierdzającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach P. B., a następnie polecił P. B. użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2.766,05 zł na zakup pralki (...), przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Bank SA Oddział (...) w K., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz art. 65 § 1 k.k.;

x)

w dniu 7 kwietnia 2000 r. w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. D., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko A. D., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2.684,91 zł na zakup sprzętu RTV, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Banku (...) SA w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

y)

w dniu 19 kwietnia 2000 r. w B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. D., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko A. D., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2.821 zł na zakup kolumn głośnikowych BW 603, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Bank (...) SA w S., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

z)

w dniu 21 lipca 2000 r. w K., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. D., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko A. D., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2.930,41 zł na zakup elementów wyposażenia łazienki, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Banku (...) oddział w K., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

aa) w dniu 9 czerwca 2000 r. w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania pożyczki, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. D., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko A. D., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu gotówkowego w wysokości 3.000 zł, przez co, wprowadzając w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (...) Oddział w R., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

bb) w dniu 11 kwietnia 2000 r. w R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. D., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko A. D., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 4030,86 zł na zakup telewizora S., przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Oddział I. w Z., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

cc) w dniu 13 kwietnia 2000 r. w R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. D., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko A. D., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 4.919,91 zł na zakup sprzętu RTV i AGD, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Banku Oddział III we W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

dd) w dniu 14 kwietnia 2000 r. w R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. D., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko A. D., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 3.702,55 zł na zakup sprzętu RTV i AGD, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Oddział I w S., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

ee) w okresie od dnia 10 lipca 2000 r. do dnia 30 października 2000 r. w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez M. K. (2), w ten sposób, że namówił go i udzielił pomocy przy rejestracji firmy (...), dowożąc M. K. (2) do Urzędu Miejskiego w Ś. i przekazując pieniądze potrzebne na pokrycie opłat oraz pieczątki firmowe, wyłudzając w ten sposób poświadczenie nieprawdy od urzędników tego urzędu co do rzekomego prowadzenia działalności gospodarczej, po czym podżegał M. K. (2) do wystawiania stwierdzających nieprawdę dokumentów w postaci deklaracji rozliczeniowych dla ZUS O/C., na nazwiska J. G., T. S., E. S., a nadto:

i.

w dniu 30 sierpnia 2000 r. w C. polecił M. K. (2) poświadczyć nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko E. S., a następnie polecił jej użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 1566,96 zł na zakup sprzętu RTV, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Bank SA Filia we W.;

ii. w okresie od 28 sierpnia 2000 r. do 30 października 2000 r. w C., polecił M. K. (2) poświadczyć nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko E. S., a następnie polecił jej użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez co wprowadzając w błąd pracowników pokrzywdzonej, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 1041,59 zł na szkodę (...) sp. z o.o. w W.,

(...). w dniu 13 września 2000 r. w C. polecił M. K. (2) poświadczyć nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko J. G. i użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania kredytu w wysokości 2.841,02 zł na zakup sprzętu RTV, przez co, wprowadzając w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę (...) Banku (...) SA w L., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 1 i 3 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k., art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

ff) w dniu 30 maja 2000 r. w C. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. H., w ten sposób, że poprzez wprowadzenie w błąd pracownika pokrzywdzonej co do zamiaru wywiązania się z umowy pożyczki gotówkowej, polecił A. H. zawarcie takiej umowy na kwotę 1000 zł, doprowadzając go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę firmy (...) SA w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

gg) w dniu 6 września 2000 r. w C. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez E. S., w ten sposób, że poprzez wprowadzenie w błąd pracownika pokrzywdzonej co do zamiaru wywiązania się z umowy pożyczki gotówkowej polecił E. S. zawarcie takiej umowy na kwotę 1000 zł, doprowadzając go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę firmy (...) SA w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

hh) w dniu 1 czerwca 2000 r. w C. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez M. S., w ten sposób, że poprzez wprowadzenie w błąd pracownika pokrzywdzonej co do zamiaru wywiązania się z umowy pożyczki gotówkowej polecił M. S. zawarcie takiej umowy na kwotę 500 zł, doprowadzając go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę firmy (...) SA w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

ii) w okresie od 1 marca 2000 r. do 13 marca 2000 r. w C. działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez K. K. (1), w ten sposób, że poprzez wprowadzenie w błąd pracownika pokrzywdzonej co do zamiaru wywiązania się z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych polecił K. K. (1) zawarcie takiej umowy, przez co doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 996,31 zł, na szko-dę firmy (...) Sp. z o.o. w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. zw. z art. 65 § 1 k.k.;

jj) w okresie od 10 października 2000 r. do 14 stycznia 2001 r. w S., w C. i w Ś., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. G., w ten sposób, że polecił mu założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w (...) o/ S., wprowadzając pracowników tego banku w błąd co do zamiaru korzystania z tego rachunku, a następnie kilkakrotnie polecił A. G. dokonywanie przy użyciu karty bankomatowej wypłat, powodując saldo debetowe i doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę 919,08 zł, na szkodę ww. Banku, tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

k.k.) w okresie od 26 czerwca 2000 r. do 15 stycznia 2001 r. w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez P. L., w ten sposób, że poprzez wprowadzenie w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru wywiązania się z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na umożliwieniu odbioru programów telewizji satelitarnej, polecił P. L. zawarcie takich umów, przez co doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 1.225,60 zł na szko-dę firmy (...) + (...) sp. z o.o. w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

ll) w okresie od 22 lutego 2000 r. do 29 marca 2000 r. w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez P. L., w ten sposób, że poprzez wprowadzenie w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru wywiązania się z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, polecił P. L. zawarcie takiej umowy, przez co doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 1.389,51 zł na szko-dę firmy (...) Sp. z o.o. w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

mm) w okresie od 16 lutego 2000 r. do 20 kwietnia 2000 r. w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez I. P., w ten sposób, że poprzez wprowadzenie w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru wywiązania się z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, polecił I. P. zawarcie takiej umowy, przez co doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 895,07 zł na szko-dę firmy (...) Sp. z o.o. w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

nn) w dniu 8 lipca 2000 r. w Ś. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. D., w ten sposób, że poprzez wprowadzenie w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru wywiązania się z umowy pożyczki gotówkowej polecił A. D. zawarcie takiej umowy na kwotę 700 zł, przez co doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ww. kwocie na szko-dę firmy (...) SA w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

oo) w okresie od 13 marca 2000 r. do 18 lipca 2000 r. w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez K. K. (1), w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko K. K. (1), a następnie polecił jej użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez co wprowadzając w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 2.793,83 zł na szko-dę (...) SA w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

pp) w okresie od 13 marca 2000 r. do 15 marca 2000 r. w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez K. K. (1), w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko K. K. (1), a następnie polecił jej użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez co wprowadzając w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 943,24 zł na szko-dę (...) Sp. z o.o. w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

qq) w okresie od 24 lutego 2000 r. do 29 lutego 2000 r. w C., będąc właścicielem firmy (...) w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. S., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko A. S., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez co wprowadzając w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 720,10 zł na szkodę (...) sp. z o.o. w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

rr) w okresie od 23 lutego 2000 r. do 12 marca 2000 r. w R. i C., będąc właścicielem firmy (...) w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez D. G., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę co do okresu zatrudnienia i wysokości zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym na nazwisko D. G., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez co wprowadzając w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 1695,16 zł na szkodę (...) sp. z o.o. w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

ss) w okresie od 13 kwietnia 2000 r. do 17 czerwca 2000 r. w C., będąc właścicielem firmy (...) w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez A. A., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę w treści zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wystawionym na nazwisko A. A., a następnie polecił jej użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez co wprowadzając w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 1050,48 zł na szkodę (...) sp. z o.o. w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

tt) w okresie od 26 lutego 2000 r. do 8 kwietnia 2000 r. w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez D. K., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko D. K., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez co wprowadzając w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 585,16 zł na szkodę (...) sp. z o.o. w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

uu) w okresie od 23 lutego 2000 r. do 27 lutego 2000 r. w C. i w K., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez G. G., w ten sposób, że dostarczył poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione na nazwisko G. G., a następnie polecił jej użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez co wprowadzając w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 1098 zł na szkodę (...) sp. z o.o. w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

vv) w okresie od 23 lutego 2000 r. do 8 kwietnia 2000 r. w C., będąc właścicielem firmy (...) w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez G. G., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę w treści zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wystawionym na nazwisko G. G., a następnie polecił jej użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez co wprowadzając w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 590,96 zł na szkodę (...) sp. z o.o. w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

ww) w okresie od 24 lutego 2000 r. do 8 kwietnia 2000 r. w C., będąc właścicielem firmy (...) w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez T. P., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę w treści zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wystawionym na nazwisko T. P., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez co wprowadzając w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 589,02 zł na szkodę (...) sp. z o.o. w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

xx) w okresie od 2 marca 2000 r. do 20 marca 2000 r. w C., będąc właścicielem firmy (...) w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez Z. K., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę w treści zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wystawionym na nazwisko Z. K., a następnie polecił mu użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez co wprowadzając w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 1148,74 zł na szkodę (...) sp. z o.o. w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.;

yy) w okresie od 31 marca 2000 r. do 29 lipca 2000 r. w C., będąc właścicielem firmy (...) w C., działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierował wykonaniem czynu zabronionego przez S. K., w ten sposób, że poświadczył nieprawdę w treści zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wystawionym na nazwisko S. K., a następnie polecił jej użyć tego nierzetelnego dokumentu w celu przedłożenia przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez co wprowadzając w błąd pracowników pokrzywdzonej co do zamiaru spłaty zobowiązania, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 1502,22 zł na szkodę (...) SA w W., tj. popełnienia występku z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.; i za to na mocy art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. oraz przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu jedną karę 1 (jeden) roku i 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności oraz na mocy art. 33 § 2 i 3 k.k. jedną karę 350 (trzysta pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 100 (sto) złotych;

2.

na mocy art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu A. K. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od 15 stycznia 2001 r. (godz. 16.00) do 5 października 2001 r.,

3.

uznaje oskarżoną J. K. za winną tego, że działając w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, dopuściła się ciągu przestępstw:

a)

w dniu 5 maja 2000 r. w C., działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1) i A. H., w celu uzyskania korzyści majątkowej i uzyskania kredytu poprzez usiłowanie wprowadzenia w błąd i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci kwoty kredytu nieustalonej wysokości na zakup sprzętu AGD w postaci pralki marki (...), czajnika i lodówki na szkodę nieustalonego podmiotu, wpisała nieprawdziwe dane dotyczące okresu zatrudnienia i zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu na nazwisko A. H., lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na odmowę przyznania kredytu, tj. popełnienia występku z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.;

b)

w dniu 28 kwietnia 2000 r. w C., działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1) i A. H., w celu uzyskania korzyści majątkowej i uzyskania kredytu poprzez wprowadzenie w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania i doprowadzenie ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci kredytu w wysokości 2009,70 zł na zakup dwóch rowerów na szkodę (...) Banku (...) SA w L., wpisała nieprawdziwe dane dotyczące okresu zatrudnienia i zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu na nazwisko A. H., tj. popełnienia występku z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k.;

c)

w dniu 11 kwietnia 2000 r. w C., działając wspólnie i w porozumieniu z A. K. (1), w celu uzyskania korzyści majątkowej i uzyskania kredytu, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników banku co do zamiaru spłaty zobowiązania i doprowadzenie ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci kredytu w wysokości 2.871,72 zł na zakup sprzętu RTV i AGD na szkodę (...) Bank SA we W., wpisała nieprawdziwe dane dotyczące okresu zatrudnienia i zarobków w treści zaświadczenia o zatrudnieniu na nazwisko A. H., tj. popełnienia występku z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k.; i za to na mocy art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. i art. 91 § 1 k.k. wymierza oskarżonej jedną karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności;

4.

na mocy art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 k.k. warunkowo zawiesza oskarżonej J. K. wykonanie kary pozbawienia wolności na okres próby 2 (dwa) lat;

5.

na mocy art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżoną J. K. w okresie próby do comiesięcznego informowania sądu o przebiegu okresu próby;

6.

na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz Banku Spółdzielczego w P. kwoty 5440,24 (pięć tysięcy czterysta czterdzieści 24/100) złotych solidarnie z P. L. wobec którego orzeczono obowiązek naprawienia szkody wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 23 grudnia 2004 r., sygn. akt II K 491/04;

7.

na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz (...) Bank (...) SA w S. kwoty (...),20 (trzy tysiące czterysta trzy 20/100) złotych solidarnie z P. L. wobec którego orzeczono obowiązek naprawienia szkody wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 23 grudnia 2004 r., sygn. akt II K 491/04;

8.

na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz (...) Bank (...) SA w S. kwoty (...),45 (dwa tysiące dziewięćset siedem 45/100) złotych solidarnie z M. D. i A. P. wobec których orzeczono obowiązek naprawienia szkody wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 5 kwietnia 2005 r., sygn. akt II K 273/05;

9.

na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz (...) Bank (...) SA w S. kwoty 2130 (dwa tysiące sto trzydzieści) złotych solidarnie z M. S. wobec którego orzeczono obowiązek naprawienia szkody wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 6 lipca 2005 r., sygn. akt II K 414/05;

10.

na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz (...) SA w W. kwoty 1000 (jeden tysiąc) złotych;

11.

na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz (...) SA w W. kwoty 700 (siedemset) złotych solidarnie z A. D. wobec którego orzeczono obowiązek naprawienia szkody wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26 maja 2017 r., sygn. akt XXIII Ka 171/17;

12.

na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz (...) SA w W. kwoty 1000 (jeden tysiąc) złotych solidarnie z A. H. wobec którego orzeczono obowiązek naprawienia szkody wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 25 maja 2005 r., sygn. akt II K 324/02;

13.

na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego A. K. (1) obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz (...) SA w W. kwoty 500 (pięćset) złotych solidarnie z M. S. wobec którego orzeczono obowiązek naprawienia szkody wyrokiem Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 6 lipca 2005 r., sygn. akt II K 414/05;

14.

na mocy art. 44 § 1 k.k. orzeka przepadek przedmiotu opisanego w wykazie dowodów rzeczowych nr 2 poz. 28 (karta 513 akt);

15.

na mocy art. 627 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k. ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza:

a)

od oskarżonego A. K. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe obejmujące opłatę w kwocie 3800 (trzy tysiące osiemset) złotych oraz częściowo wydatki w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych;

b)

od oskarżonej J. K. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe obejmujące opłatę w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt) złotych oraz częściowo wydatki w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.