II K 474/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3162977

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 24 marca 2021 r. II K 474/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Lidia Merska.

W obecności Prokuratora -Prokuratury Rejonowej w G.-

Sentencja

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2021 r. na rozprawie sprawy A. K. urodz. (...) w R. syna R. i M. z d. D. oskarżonego o to, że: w dniu 27 lipca 2008 r. o godz. 22:20 w miejscowości G. na ul. (...) jechał i kierował samochodem marki O. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości 0,49 mg/I i 0,46 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu i jednocześnie nie stosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Giżycku wyrokiem sygn. akt II K 338/07 i Sąd Rejonowy w Giżycku Zamiejscowy Wydział Grodzki w Węgorzewie wyrokiem sygn. akt VIII W 58/08 zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k. w zb. z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

1. Oskarżonego A. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 1kk w zb. z art. 244kk w zw. z art. 11 § 2kk skazuje go, zaś na podstawie art. 178a § 1kk w zw. z art. 11 § 3kk w zw. z art. 33 § 1 i § 3kk i art. 4 § 1kk skazuje go na karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej wynosi 40 (czterdzieści) złotych.

2. Na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 (jeden) rok.

3. Na podstawie art. 49 § 2kk-w brzmieniu obowiązującym w dniu 27 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2426) w zw. z art. 4 § 1kk orzeka wobec oskarżonegoświadczenie pieniężne na rzecz Fundacji (...) w I. w kwocie 3000,00 (trzy tysiące) złotych.

4. Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200,00 (dwieście) złotych tytułem opłaty i pozostałe koszty sądowe w kwocie 820,00 (osiemset dwadzieścia) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 474/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art.343, art.343a lub art.387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

1. A. K.

w dniu 27 lipca 2008 r. o godz. 22:20 w miejscowości G. na ul. (...) jechał i kierował samochodem marki O. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości 0,49 mg/I i 0,46 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu i jednocześnie nie stosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Giżycku wyrokiem sygn. akt II K 338/07 i Sąd Rejonowy w Giżycku Zamiejscowy Wydział Grodzki w Węgorzewie wyrokiem sygn. akt VIII W 58/08 zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych tj. popełnienia czynu kwalifikowanego z art. 178a § 1 k.k. w zb. z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

- stan nietrzeźwości oskarżonego

- prowadzenie przez niego pojazdu mechanicznego

- nie stosowanie się do orzeczonego zakazu

- notatka urzędowa

- protokół badania stanu trzeźwości

- wyjaśnienia oskarżonego Wyroki

k. 1

k. 2

k. 294

k. 16, 17

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCENA DOWODÓW

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

- notatka urzędowa

- protokół badania stanu trzeźwości

- wyjaśnienia oskarżonego Wyroki

- dane przekazane przez funkcjonariuszy policji bezpośrednio po zatrzymaniu oskarżonego

- badanie stanu trzeźwości przeprowadzone urządzeniem stacjonarnym na terenie KPP w G.

- przyznał się do winy, wyjaśnił w jakich okolicznościach doszło do jego popełnienia.

- prawomocne orzeczenia, w których orzeczono o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec oskarżonego

- wszystkie powyżej przedstawione dowody są bezsporne, wzajemnie się uzupełniają.

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa kwalifikowanego z art. 178a § 1kk podlega ten m.in., kto znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym. Z treści art. 115 § 16 pkt 1kk wynika, że stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,25 mg. Z protokołu badania krwi wynika, że oskarżony miał zawartość alkoholu we krwi o godzinie 22.54 - 0,49 mg. zaś dziewięć minut później - 0,46 mg. Będąc w tym stanie nietrzeźwości prowadził samochód w G. na ul, (...).

Artykuł 244kk stanowi o odpowiedzialności karnej tego, kto nie stosuje się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który wobec oskarżonego zaczął obowiązywać od dnia 16.11.2007 do 16 listopada 2009 r. - wyrok IIK 338/07 - k. 16 i od dnia 12 kwietnia 2008 r. do 12 kwietnia 2009 r. - wyrok IIW 58/08 k. 17

Zgodnie z art. 4 § 1kk jeżeli w czasie orzekania obowiązuje inna ustawa niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

Oskarżony popełnił przestępstwo dnia 27 lipca 2008 r., a wówczas obowiązywała ustawa kodeks karny po zmianach - w Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2426.

Artykuł 42 § 2kk stanowił, iż sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177. Okres trwania zakazu określał art. 43 § 1 k.k. - od roku do lat 10.

Artykuł 49 § 2kk stanowił, że w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, o których mowa w art. 47 § 3, z przeznaczeniem na cel bezpośrednio związany z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; świadczenie to nie może przekroczyć 60.000 złotych.

Obowiązek stosowania przepisów tylko jednej ustawy oznacza, że w zakresie właściwego zastosowania art. 4 § 1 k.k. sąd musi dokonać wyboru między konkurującymi ustawami i zastosować całościowo jedną z nich, czyli tę, która in concreto jest względniejsza dla sprawcy - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 2018 r. sygn. akt II AKa 160/18 - LEX 2606445.

Poza wyraźnie określonymi w ustawie wyjątkami nie jest możliwe orzekanie częściowo w oparciu o przepisy ustawy obowiązującej poprzednio, a częściowo o przepisy ustawy nowej. Sąd musi dokonać wyboru między konkurującymi ustawami i zastosować całościowo tylko jedną z nich, tj. tę, która jest dla sprawcy względniejsza - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2016 r. sygn. akt IV KK 139/16 - LEX 2124049.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. K.

1.

1.

2.

3.

- stopień społecznej szkodliwości czynu jest znaczny, a do tego wówczas oskarżony w ogóle nie miał prawa jazdy;

- przestępstwo popełnione z winy umyślnej w zamiarze ewentualnym,

- oskarżony nie miał żadnej konkretnej potrzeby aby jechać samochodem, przewoził pasażera; stanowił realne zagrożenie dla innych uczestników ruch lądowego

- kara grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki wynosi 40 zł jest karą adekwatną do wagi czynu, stopnia winy i społecznej szkodliwości. Oskarżony utrzymuje się z pracy w (...), zatem będzie w stanie uiścić karę grzywny, a kara ta będzie dla niego najbardziej dolegliwa.

- Sąd zgodnie z art. 42 § 2kk orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruch lądowym na okres 1 rok biorąc pod uwagę stopień nietrzeźwości oskarżonego w chwili zatrzymania; należy mieć na względzie również to, iż od popełnienia przestępstwa upłynęło 13 lat, a orzeczony zakaz obowiązuje na terytorium Polski.

Sąd orzekł o obowiązku uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz (...) w I. w kwocie 3000 zł.

Orzeczona kara oraz środki karne stanowią dolegliwą reakcję na zachowanie oskarżonego,

INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Oskarżony osiąga dochód, który pozwala mu na poniesienie stosownych kosztów postępowania - opłaty oraz wydatków. Wymiar opłaty określono na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r. (Dz. U. tj. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.). Wysokość wydatków określono na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 663) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 861, z późn. zm.)

PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.