II K 472/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2705385

Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 6 listopada 2018 r. II K 472/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Piotr Gensikowski.

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G. M. S.

Sentencja

Sąd Rejonowy w G. II Wydział Karny w składzie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2018 r. oraz 6 listopada 2018 r. sprawy karnej P. G., syna E. i I. z domu D., urodzonemu (...) w G., zam. (...)- (...) G., ul. (...), nr PESEL: (...), nie karanemu sądownie oskarżonemu o to, że:

1. w dniu 22 lutego 2018 r. w miejscowości B., działając wspólnie i w porozumieniu z A. W., z terenu firmy (...) S.A. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 600 sztuk palet Euro, powodując tym samym stratę w kwocie 12.000 zł na szkodę (...) S.A. z siedzibą w K. tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

2. w dniu 7 marca 2018 r. w miejscowości B., działając wspólnie i w porozumieniu z A. W., z terenu firmy (...) S.A. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 600 sztuk palet Euro powodując tym samym stratę w kwocie 12.000 zł na szkodę (...) S.A. z siedzibą w K. tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

3. w dniu 30 marca 2018 r. w miejscowości B., działając wspólnie i w porozumieniu z A. W., z terenu firmy (...) S.A. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 600 sztuk palet Euro powodując tym samym stratę w kwocie 12.000 zł na szkodę (...) S.A. z siedzibą w K. tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. orzeka:

I. Oskarżonego P. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w punkcie od 1 do 3 aktu oskarżenia czynów z tym ustaleniem, że popełnił je w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności, tj. ciągu występków z art. 278 § 1 k.k. i za to na mocy art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. Na mocy art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby;

III. Na mocy art. 33 § 2 k.k. wymierza oskarżonemu grzywnę w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując jedną stawkę za równoważną kwocie 50 zł (pięćdziesięciu złotych);

IV. Na mocy art. 72 § 1 pkt 4 k.k. zobowiązuje oskarżonego w okresie próby do wykonywania pracy zarobkowej;

V. Na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. z siedzibą w K. obowiązek naprawienia części szkody poprzez zapłatę kwot:

a) 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 lutego 2018 r. do dnia zapłaty,

b) 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

c) 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

VI. Zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. z siedzibą w K. kwotę 200 zł (dwieście) złotych zwrotu wydatków poniesionych w sprawie,

VII. Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 620 zł (sześćset dwadzieścia złotych) tytułem opłaty oraz obciąża go wydatkami postępowania w kwocie 50 zł (pięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 22 lutego 2018 r. w miejscowości B., P. G., działając wspólnie i w porozumieniu z A. W., z terenu firmy (...) S.A. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 600 sztuk palet Euro, powodując tym samym stratę w kwocie 12.000 zł na szkodę (...) S.A. z siedzibą w K.

W dniu 7 marca 2018 r. w miejscowości B., P. G. działając wspólnie i w porozumieniu z A. W., z terenu firmy (...) S.A. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 600 sztuk palet Euro powodując tym samym stratę w kwocie 12.000 zł na szkodę (...) S.A. z siedzibą w K.

W dniu 30 marca 2018 r. w miejscowości B., P. G., działając wspólnie i w porozumieniu z A. W., z terenu firmy (...) S.A. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 600 sztuk palet Euro powodując tym samym stratę w kwocie 12.000 zł na szkodę (...) S.A. z siedzibą w K. dowód: wyjaśnienia oskarżonego P. G. (k. 84v.), wyjaśnienia oskarżonego A. W. (k. 39v.-40)

P. G. nie był do tej pory karany za przestępstwa.

dowód: zapytanie o karalność (k. 141)

Oskarżony P. G. w toku postępowania przygotowawczego w swych drugich wyjaśnieniach przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów zabronionych. Składając wyjaśnienia oskarżony podał, że czynów tych dokonał wspólnie i w porozumieniu z A. W., z którym pieniędzmi podzielił się po połowie (k. 84-85). Sąd dał wiarę tym wyjaśnieniom oskarżonego, gdyż były zgodne z wyjaśnieniami współoskarżonego A. W. (k. 39-40, k. 81-82), zeznaniami świadka M. B. (k. 2). Sąd dał wiarę tym dowodom. Zeznania świadka B. były wszakże zgodne z dokumentami (k. 6-14). Sąd dał wiarę tym dowodom z dokumentów, a także innym dokumentom zgromadzonym w sprawie, gdyż żadna ze stron oraz Sąd z urzędu nie zakwestionowali ich autentyczności, czy prawdziwości.

P. G. został oskarżony o to, że:

1. w dniu 22 lutego 2018 r. w miejscowości B., działając wspólnie i w porozumieniu z A. W., z terenu firmy (...) S.A. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 600 sztuk palet Euro, powodując tym samym stratę w kwocie 12.000 zł na szkodę (...) S.A. z siedzibą w K. tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

2. w dniu 7 marca 2018 r. w miejscowości B., działając wspólnie i w porozumieniu z A. W., z terenu firmy (...) S.A. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 600 sztuk palet Euro powodując tym samym stratę w kwocie 12.000 zł na szkodę (...) S.A. z siedzibą w K. tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

3. w dniu 30 marca 2018 r. w miejscowości B., działając wspólnie i w porozumieniu z A. W., z terenu firmy (...) S.A. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 600 sztuk palet Euro powodując tym samym stratę w kwocie 12.000 zł na szkodę (...) S.A. z siedzibą w K. tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

Oceniając zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy należało uznać oskarżonego P. G. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów przestępnych. Sprawstwo i wina oskarżonego wynikały z jego wyjaśnień, wyjaśnień współoskarżonego A. W., a także zeznań świadka M. B. Na podstawie tych dowodów należało przyjąć, że oskarżony P. G. wspólnie i w porozumieniu z A. W. dokonał trzech czynów zabronionych określonych w art. 278 § 1 k.k. Oskarżony popełnił te czyny w krótkich odstępach czasu od 22 lutego 2018 r. do 30 marca 2018 r., z wykorzystaniem takiej samej sposobności, co uzasadniało ich ocenę prawną jako ciągu występków z art. 91 § 1 k.k.

Przestępstwo określone w art. 278 § 1 k.k. jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Rozważając wymiar kary wobec oskarżonego P. G. w tych granicach Sąd miał na względzie następujące okoliczności. W ramach dyrektywy odwołującej się do stopnia społecznej szkodliwości Sąd uwzględnił jako obciążającą wartość zabranych rzeczy, która łącznie w przypadku trzech czynów wyniosła kwotę 36000 złotych. Nadto na niekorzyść oskarżonego Sąd uwzględnił, że czyny te zostały popełnione z jego inicjatywy. Na korzyść oskarżonego Sąd uwzględnił uprzednią niekaralność oskarżonego. Mając na względzie powyższe okoliczności Sąd wymierzył oskarżonemu P. G. za przestępstwa określone w art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zdaniem Sądu kara wymierzona oskarżonemu stanowi zadośćuczynienie wynikające z dyrektyw przewidzianych w art. 53 § 1 k.k. Przede wszystkim jest ona, z uwagi na jej rodzaj, odpowiednia do dość znacznego stopnia społecznej szkodliwości każdego z popełnionych przez oskarżonego czynów przestępnych. Zdaniem Sądu wymierzenie oskarżonemu innej rodzajowo kary, np. sugerowanej przez obrońcę kary grzywny, byłoby niezasadne z uwagi na wysokość wyrządzonej szkody, a także rolę oskarżonego w popełnieniu przypisanych mu czynów. Zdaniem Sądu kara pozbawienia wolności nie przekracza stopnia winy oskarżonego. Należy wyrazić przekonanie, że wymierzona kara spełni cele zapobiegawcze oraz wychowawcze w stosunku do oskarżonego i powinna powstrzymać go przed popełnieniem kolejnego przestępstwa. Wysokość kary wymierzonej oskarżonemu odpowiada z kolei dyrektywie prewencji indywidualnej, a konkretnie uprzedniej niekaralności oskarżonego. Z tych względów orzeczono jak w punkcie I-szym wyroku.

Oskarżony nie był do pory karany, co uzasadniało warunkowe zawieszenie orzeczonej kary na okres próby, a nadto nałożenie na niego w tym okresie obowiązku probacyjnego, o czym orzeczono jak w punkcie II-gim i IV-tym wyroku.

Z uwagi na to, że oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, którą osiągnął z popełnienia czynów, sąd jak w punkcie III-cim wyroku orzekł wobec niego karę grzywny.

Z ustaleń faktycznych niniejszej sprawy wynikało, że oskarżony swym zachowaniem wyrządził szkodę, a szkoda ta nie została naprawiona. Dlatego też na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeczono wobec oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego obowiązek naprawienia 1/2 wyrządzonej szkody wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Z tych względów orzeczono jak w punkcie V-tym wyroku.

O zwrocie kosztów poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego, uwzględniając wniosek (k. 107), orzeczono na podstawie art. 627 k.p.k. jak w punkcie VI-tym wyroku.

Na podstawie art. 627 k.p.k. oraz art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. z 1983 r. Dz. U. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) w zw. z art. 627 k.p.k. Sąd w punkcie VII-mym wyroku zasądził od oskarżonego opłatę oraz obciążające go wydatki postępowania. Podejmując takie rozstrzygnięcie Sąd miał na względzie stan majątkowy oskarżonego w postaci samochodu osobowego wartego ok. 110.000 zł (k. 29), co przemawia za tym, że oskarżonego stać na uiszczenie kosztów powstałych w toku procesu i poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.