II K 416/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2668397

Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 1 kwietnia 2019 r. II K 416/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Bartłomiej Niedzielski.

Przy udziale Prokuratora: -Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 16 i 30 stycznia, 11 lutego oraz 4 i 18 marca 2019 r. sprawy:

1. A. D. z d. D. ur. (...) w B. c. J. i K. z d. K. oskarżonej o to, że:

I. w dniach od 5 do 6 kwietnia 2017 r. w K., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. M., P. K. i B. S. bez upoważnienia wpływała na automatyczne przetwarzanie danych informatycznych, zmieniając zapisy raportu historii receptur w dziale gastronomii (...) Sp. z o.o., wprowadzając nowe zapisy danych informatycznych w systemie (...) w celu ukrycia strat w wysokości 36.000 zł, wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. w dziale gastronomii tejże Spółki, działając na szkodę (...) Sp. z o.o., tj. o czyn z art. 287 § 1 k.k.

2. D. M. z d. W. ur. (...) w P. c. H. i T. z d. S. oskarżonej o to, że:

II. w dniach od 5 do 6 kwietnia 2017 r. w K., woj. (...), będąc kierownikiem działu gastronomii (...) Sp. z o.o., kierowała wydając polecenie, działającymi wspólnie i w porozumieniu: A. D., P. K. i B. S. którzy bez upoważnienia wpływali na automatyczne przetwarzanie danych informatycznych, zmieniając zapisy raportu historii receptur w dziale gastronomii (...) Sp. z o.o., wprowadzając nowe zapisy danych informatycznych w systemie (...) w celu ukrycia strat w wysokości 36.000 zł, wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. w dziale gastronomii tejże Spółki, działając na szkodę (...) Sp. z o.o., tj. o czyn z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 287 § 1 k.k.

3. P. K. ur. (...) w P. s. M. i E. z d. K., oskarżonego o to, że:

III. w dniach od 5 do 6 kwietnia 2017 r. w K., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z D. M., A. D. i B. S. bez upoważnienia wpływał na automatyczne przetwarzanie danych informatycznych, zmieniając zapisy raportu historii receptur w dziale gastronomii (...) Sp. z o.o., wprowadzając nowe zapisy danych informatycznych w systemie (...) w celu ukrycia strat w wysokości 36.000 zł, wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. w dziale gastronomii tejże Spółki, działając na szkodę (...) Sp. z o.o., tj. o czyn z art. 287 § 1 k.k.

1. uniewinnia A. D. od popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w punkcie I;

2. uniewinnia D. M. od popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w punkcie II;

3. uniewinnia P. K. od popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie III;

4. kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

W pierwszym kwartale 2017 r. w dziale gastronomii (...) Sp. z o.o. w K. zatrudnieni byli między innymi: D. M. (kierownik), P. K. (menedżer), A. D. (specjalista), A. M. (1) (specjalista - przebywająca na zwolnieniu), B. S. (szefowa kuchni), A. Ś. (pomoc kuchenna), M. S. (kucharz), A. M. (2) (pomoc kuchenna), A. Z. (kucharz), A. B. (pomoc kuchenna) i H. R. (kucharz).

(wyjaśnienia D. M. k. 231, 323-326, 328, 332 i 351, wyjaśnienia P. K. k. 237, 327-328, 329, 332, 333, 366, 367, 368, 384, 406, 448 i 449, wyjaśnienia A. D. k. 227 i 328, zeznania B. S. k. 145-147, 221-223, 354-357 i 366 - 367, zeznania A. M. (1) k. 149-150, 357-359, zeznania A. Ś. k. 153-154 i 360-361, zeznania M. S. k. 156-157 i 361-362, zeznania A. M. (2) k. 159-160 i 362-363, zeznania A. Z. k. 162-163 i 363-364, zeznania A. B. k. 165-166 i 365, zeznania H. R. k. 171-172 i 365-366, schemat organizacyjny k. 349)

W powyższym czasie w (...) Sp. z o.o. w K. do ewidencjonowania gospodarki magazynowej surowców zużywanych na potrzeby działu gastronomii wykorzystywany był program komputerowy Manager firmy (...) SA.

Program ten został zakupiony we wcześniejszym okresie, ale z uwagi na błędne dane które generował zdecydowano, aby z początkiem 2017 r. funkcjonował on w oparciu o stworzoną od początku nową bazę danych.

Produkty potrzebne do potraw najpierw były pobierane za pokwitowaniem przez upoważnione osoby z magazynu głównego (MG). Wówczas następowało ich przesunięcie w ww. programie na jeden z trzech podmagazynów ((...) Bistro, (...) Pizzeria, (...) Jedynka). Następnie natomiast pobrane składniki wykorzystywane były do sprzedawanych dań. Rozchód zaś produktów z podmagazynów następował albo "automatycznie" albo "ręcznie".

Automatycznie ze stanów poszczególnych podmagazynów "schodziły" produkty wykorzystane do potraw sprzedawanych indywidualnie z karty dań - według zapisanej w systemie receptury określającej rodzaj składników potrzebnych do danej pozycji w menu i ich ilość.

(wyjaśnienia D. M. k. 231, 323-326, 328, 332, 351 i 449, wyjaśnienia P. K. k. 237, 327-328, 329, 332, 333, 366, 367, 368, 384, 406, 448 i 449, wyjaśnienia A. D. k. 227 i 328, zeznania B. S. k. 145-147, 221-223, 354-357 i 366 - 367, zeznania A. C. k. 184-185 i 329-333, zeznania J. P. k. 368-371)

W przypadku z kolei klientów grupowych, których ilość w okresie ferii zimowych jest znaczna rodzaje oraz ilości poszczególnych składników zużytych na przygotowanie wydanych w tym trybie posiłków pracownice kuchni zapisywały na tzw. agendach, które przekazywały do działu gastronomii. Następnie natomiast specjaliści z działu gastronomii na podstawie informacji otrzymanych z kuchni "ręcznie zdejmowali" z podmagazynów wykorzystane na posiłki produkty.

(wyjaśnienia D. M. k. 231, 323-326, 328, 332 i 351, wyjaśnienia P. K. k. 237, 327-328, 329, 332, 333, 366, 367, 368, 384, 406, 448 i 449, wyjaśnienia A. D. k. 227, 328, zeznania B. S. k. 145-147, 221-223, 354-357 i 366 - 367, zeznania J. P. k. 368-371, zeznania A. Ś. k. 153-154 i 360-361, zeznania M. S. k. 156-157 i 361-362, zeznania A. M. (2) k. 159-160 i 362-363, zeznania A. Z. k. 162-163 i 363-364, zeznania A. B. k. 165-166 i 365, zeznania H. R. k. 171-172 i 365-366)

W dniu 31 marca 2017 r. przeprowadzono spis z natury w magazynie głównym (MG) oraz podmagazynach ((...) Bistro, (...) Pizzeria, (...) Jedynka).

W dalszej kolejności arkusze spisów z natury przekazano do działu gastronomii celem wprowadzenia ich do systemu i wygenerowania raportu z inwentaryzacji pokazującego ilościowo oraz wartościowo efekty inwentaryzacji. / arkusze spisów z natury k. 189 - 216, zeznania M. M. (2) k. 187-188, 352-353, 447-448 i 449 / Po wprowadzeniu danych ze spisów z natury okazało się, że w świetle programu komputerowego Manager firmy (...) SA różnica inwentaryzacyjna wykazywała niedobór przekraczający kwotę 50.000 zł. W związku z tym, D. M. oraz P. K. poinformowali o tym szefową kuchni B. S., a na drugi dzień odbyło się zebranie z pozostałymi pracownicami kuchni, na którym przedstawiono rezultaty inwentaryzacji. Pracownice kuchni były zdziwione takimi wynikami inwentaryzacji, gdyż bardzo starały się nie marnować składników oraz rzetelnie zapisywać informacje o zużytych produktach na przekazywanych specjalistom agendach.

(wyjaśnienia D. M. k. 231, 323-326, 328, 332 i 351, wyjaśnienia P. K. k. 237, 327-328, 329, 332, 333, 366, 367, 368, 384, 406, 448 i 449, zeznania B. S. k. 145-147, 221-223, 354-357 i 366 - 367, zeznania A. Ś. k. 153-154 i 360-361, zeznania M. S. k. 156-157 i 361-362, zeznania A. M. (2) k. 159-160 i 362-363, zeznania A. Z. k. 162-163 i 363-364, zeznania A. B. k. 165-166 i 365, zeznania H. R. k. 171-172 i 365-366)

W dniu 5 kwietnia 2017 r. w celu zniwelowania powyższej różnicy inwentaryzacyjnej w godzinach wieczornych na polecenie D. M. podlegli jej P. K., A. D. i B. S. dokonali zmian w recepturach na podmagazynie Bistro w zakresie produktów, które wykazywały niedobory w ten sposób, że dodawano je do poszczególnych receptur, albo zwiększano ich ilość.

(raporty historii receptur k. 16 - 132, zeznania B. S. k. 145-147, 221-223, 354-357 i 366 - 367, wyjaśnienia A. D. k. 227 i 328)

W dalszej kolejności wykorzystano w programie komputerowym Manager firmy (...) SA funkcję przeliczenia stanów magazynowych, która obliczyła zużycie produktów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. według zmienionych receptur.

(wyjaśnienia D. M. k. 231, 323-326, 328, 332 i 351, wyjaśnienia P. K. k. 237, 327-328, 329, 332, 333, 366, 367, 368, 384, 406, 448 i 449, zeznania B. S. k. 145-147, 221-223, 354-357 i 366 - 367, zrzut ekranu k. 151)

W efekcie powyższej operacji wykazywana przez przedmiotowy program różnica inwentaryzacyjna wynosiła łącznie 2.117,57 zł (23.714,14 zł nadwyżek oraz 21.596,57 zł niedoborów) i takie dane D. M. lub P. K. przedstawiła do działu księgowości w celu uwzględnienia ich w księgach rachunkowych. /zeznania M. M. (2) k. 187-188, 352-353, 447-448 i 449, wydruki zestawień magazynowych z programu (...) SA k. 412-425, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych k. 409, wyjaśnienia D. M. k. 231, 323-326, 328, 332 i 351, wyjaśnienia P. K. k. 237, 327-328, 329, 332, 333, 366, 367, 368, 384, 406, 448 i 449 / W dniu 6 kwietnia 2017 r. B. S. na sygnał P. K. rozpoczęła odwracanie zmian w recepturach przeprowadzonych dzień wcześniej. Nie wszystkie jednak zmiany udało się jej odwrócić, gdyż A. M. (1) po powrocie do pracy ze zwolnienia (po 18 kwietnia 2017 r.) ujawniała rażące błędy w recepturach odnośnie ilości poszczególnych składników np. fileta z kurczaka czy mizerii.

(zeznania B. S. k. 145-147, 221-223, 354-357 i 366 - 367, zeznania A. M. (1) k. 149-150, 357-359, raporty historii receptur k. 16 - 132)

W dniu 6 listopada 2017 r. B. S. i A. M. (1) skierowały do Rady Nadzorczej (...) Sp. z o.o. pismo w którym opisały dokonywanie zmian w recepturach.

(pismo B. S. i A. M. (1) k. 8-12)

W związku z powyższymi informacjami zwrócono się do producenta programu Manager, który w odpowiedzi przekazał wydruki zestawień magazynowych po odwróceniu zmian w recepturach dokonanych w okresie 3-7 kwietnia 2017 r. W świetle tych danych wykazywana przez przedmiotowy program różnica inwentaryzacyjna wynosiła łącznie -36.324,24 zł (50.634,52 zł niedoborów oraz 14.310,28 zł nadwyżek). /zeznania M. M. (2) k. 187-188, 352-353, 447-448 i 449, wydruki zestawień magazynowych z programu (...) SA k. 426-440, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych k. 409 / W dniach 3-7 kwietnia 2017 r. uprawnienia do zmian receptur w programie komputerowym Manager firmy (...) SA przysługiwały: D. M., P. K., A. D. i B. S. Wszyscy oni w przedmiotowej aplikacji mieli status użytkowników, którym nadano uprawnienia do modyfikacji receptur oraz dokonywali ich logując się do systemu poprzez swoje loginy i hasła dostępowe.

(wyjaśnienia D. M. k. 231, 323-326, 328, 332 i 351, wyjaśnienia P. K. k. 237, 327-328, 329, 332, 333, 366, 367, 368, 384, 406, 448 i 449, wyjaśnienia A. D. k. 227, 328, zeznania B. S. k. 145-147, 221-223, 354-357 i 366 - 367, zeznania J. S. k. 333-335)

W praktyce było dużo zastrzeżeń do efektów funkcjonowania programu komputerowego Manager firmy (...) SA i był on zawodny w wielu obszarach.

(zeznania A. C. k. 184-185 i 329-333, zeznania J. P. k. 368-371)

Od maja 2017 r. ograniczono krąg osób uprawnionych do dokonywania zmian w recepturach i przyznano je nowozatrudnionej osobie - D. P., która miała za zadanie "dostroić" program Manager firmy (...) SA.

(zeznania A. C. k. 184-185 i 329-333)

Odpowiedzialnością materialną za produkty przesunięte na podmagazyny nie były obciążone żadne osoby, a w szczególności nie spoczywała ona na oskarżonych ani na B. S.

(wyjaśnienia D. M. k. 231, 323-326, 328, 332 i 351, wyjaśnienia P. K. k. 237, 327-328, 329, 332, 333, 366, 367, 368, 384, 406, 448 i 449, wyjaśnienia A. D. k. 227, 328, zeznania B. S. k. 145-147, 221-223, 354-357 i 366 - 367)

Oskarżeni nie przyznali się do winy. D. M. oraz P. K. na etapie postępowania przygotowawczego odmówili składania wyjaśnień. A. D. natomiast wyjaśniała, iż była przekonana, że wprowadzała zmiany w recepturach w tym celu aby sprostować błędy pracowników kuchni, którzy mieli nierzetelnie przekazywać informacje o produktach zużytych na potrawy dla klientów grupowych. Na etapie postępowania sądowego natomiast D. M. oraz P. K. podnieśli przede wszystkim, że osoby wprowadzające zmiany w recepturach były do tego umocowane, gdyż nadano im w programie tego typu uprawnienia. Ponadto zaś, szczegółowo opisali sposób prowadzenia ewidencji gospodarki magazynowej działu, w którym pracowali i zasady funkcjonowania wykorzystywanego do celu programu (por. wyjaśnienia D. M. k. 231, 323-326, 328, 332 i 351, wyjaśnienia P. K. k. 237, 327-328, 329, 332, 333, 366, 367, 368, 384, 406, 448 i 449, wyjaśnienia A. D. k. 227 i 328).

Uzasadnienie prawne

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Dokonując ustaleń w niniejszej sprawie Sąd oparł się w pierwszej kolejności na wyjaśnieniach D. M., P. K. i A. D. odnośnie tego, że osoby dokonujące zmian w recepturach działały w ramach przyznanych im w programie komputerowym Manager firmy (...) SA uprawnień. Okoliczność ta nie została zakwestionowana przez (...) Spółka z o.o. w K., a wręcz została przyznana przez jej Prezesa J. S., który stwierdził, że "oskarżeni mieli w czasie czynu zbyt duże uprawnienia w funkcjonującym w Spółce systemie" (por.k. 334). Ponadto zaś, wyjaśnienia oskarżonych w powyższym zakresie zostały poparte zeznaniami głównego świadka oskarżenia w osobie B. S. (por.k. 355).

Brak było także podstaw do tego, aby zakwestionować wyjaśnienia D. M. i P. K. odnośnie wskazywanych przez nich powodów dla których wykazywana przez program komputerowy Manager różnica inwentaryzacja na koniec marca 2017 r. wykazała niedobór na poziomie 50.000 zł. Nie dało się bowiem wykluczyć, że istotnie z powodu dużej ilości pracy (wielości grup) lub zwykłej ludzkiej ułomności do "ręcznego ściągnięcia" przez specjalistów z działu gastronomii trafiały z kuchni na tzw. agendach niepełne informacje o ilości produktów wykorzystanych na posiłki dla danej grupy. Ponadto braki mogły też wynikać z nawet niewielkich odstępstw od zapisanych w programie receptur przez osobę przygotowującą określone danie, które sprzedawane było wielokrotnie na przestrzeni trzech miesięcy. Podobny skutek mogła także nieść za sobą zamiana składników rzeczywiście wykorzystanych do danej potrawy względem przewidzianych w systemie receptur.

W odniesieniu natomiast do zagadnienia samych zmian wprowadzonych do receptur, Sąd opierał się na zeznaniach i wyjaśnieniach B. S., która stanowczo i konsekwentnie przedstawiała przebieg tego procederu oraz opisała go w liście do rady nadzorczej. Poza tym relacja wymienionego świadka znalazła potwierdzenie w raportach historii receptur, w których "widoczne" są dokonywane wówczas zmiany. Przy czym sam fakt ich dokonania nie był kwestionowany przez zarówno przez A. D. jak i P. K. Rola jednakże oskarżonej D. M. była zdaniem Sądu taka jak to opisywała B. S. obciążając przy tym do samego końca także i samą siebie.

Sąd przypisał walor wiarygodności zeznaniom A. M. (1), A. Ś., M. S., A. M. (2), A. Z., A. B., H. R. oraz M. M. (2), A. C. i J. P. Z uwagi na to, że były one spójne, logiczne, wzajemnie ze sobą korespondowały oraz nie zawierały sprzeczności stanowiły podstawę do ustaleń w niniejszej sprawie.

W pozostałym zakresie dokonując ustaleń faktycznych Sąd opierał się na treści listu B. S. i A. M. (1), raportach historii receptur, spisach z natury i wydrukach inwentaryzacyjnych z programu komputerowego Manager. Wymienione dowody nieosobowe posiadały znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz nie były przy tym kwestionowane. Z tych też powodów, Sąd przyznał im moc dowodową.

Stosownie do treści art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, a więc w sytuacji gdy w przypisanym sprawcy zachowaniu brak jest wszystkich znamion wymaganych przez naruszony rzekomo przepis ustawy. W myśl natomiast art. 414 § 1 k.p.k., jeżeli okoliczności wymienione w art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. zostaną stwierdzone po rozpoczęciu przewodu sądowego Sąd wydaje wyrok uniewinniający.

Zgodnie z art. 287 § 1 k.k. odpowiedzialności karnej na jego gruncie podlega ten kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych.

Sformułowanie "bez upoważnienia" oznacza, że czynności polegające na wpływaniu na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub czynności polegające na zmienianiu, usuwaniu albo wprowadzaniu nowego zapisu danych informatycznych muszą być realizowane przez osobę, która nie ma prawa do ingerowania w zapisy danych informatycznych lub w proces automatycznego gromadzenia, przetwarzania lub przekazywania danych informatycznych (por. P. Kardas, Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, s. 59-60).

Tym samym nie wyczerpuje znamion przedmiotowego przepisu sprawca, który nadużywa swojego uprawnienia dla wykonania czynności w nim określonych. W takim przypadku sprawca działa przecież w granicach upoważnienia, a przepis art. 287 § 1 k.k. nie stanowi o nadużyciu upoważnienia, lecz o jego braku. Nie może zatem mieć zastosowania, jeśli takie upoważnienie istnieje (por. Kodeks karny. Komentarz, wyd. II pod red. Violetty Konarskiej-Wrzosek WKP 2018).

W tym stanie rzeczy, mając na względzie przeprowadzoną ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego i poczynione na jej podstawie ustalenia faktyczne stwierdzić należy, że czyny D. M., P. K. i A. D., nie zawierają znamion czynu zabronionego. W ustalonym stanie faktycznym, wymienione osoby były bowiem legalnymi użytkownikami wykorzystywanego w ich pracy programu komputerowego Manager firmy (...) SA, w którym sam (...) Sp. z o.o. w K. udzielił im uprawnień w ramach, których upoważnieni oni byli do wprowadzania zmian w recepturach.

W związku z tym, Sąd na podstawie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. uniewinnił oskarżonych od zarzucanych im czynów, gdyż zdekompletował się krąg znamion czynu zabronionego określonego w art. 287 § 1 k.k.

Ponadto na marginesie stwierdzić należy, iż przeprowadzone w toku przewodu sądowego postępowanie dowodowe doprowadziło do nieodpartej konstatacji, że funkcjonujący w pierwszym kwartale 2017 r. w (...) Sp. z o.o. w K. model ewidencjonowania gospodarki magazynowej produktów zużywanych na potrzeby działu gastronomii z wykorzystaniem do tego programu komputerowego Manager firmy (...) SA był narażony na niebezpieczeństwo generowania przez wymienioną aplikację błędnych danych.

Oczywistym jest, że w dziedzinie gastronomii nie da się z aptekarską dokładnością rozliczyć wszystkich składników wykorzystanych do ugotowania poszczególnych dań. Poza tym jednak, w zbyt wielu miejscach występowało ryzyko niepoprawnego wprowadzania danych do systemu przez jego użytkowników lub niebezpieczeństwo generowania błędów na skutek "sztywnego" automatycznego przetwarzanie informacji bez uwzględniania przy tym nieprecyzyjności i niedoskonałości funkcjonujących w systemie czynników ludzkich.

Przyczyn niedoborów inwentaryzacyjnych wykazanych przez program Manager na koniec marca 2017 r. mogło być bardzo wiele. Poza bowiem przytoczonymi już wyżej powodami wskazywanymi przez oskarżonych w postaci: niepełnych informacji z kuchni o ilości produktów wykorzystanych na posiłki dla grup przekazywanych na agendach do "ręcznego ściągnięcia" przez specjalistów z działu gastronomii, nietrzymania się przez kucharzy receptur lub zamian składników, nie można także zapominać, że z drugiej strony pracownice kuchni również nie miały pewności, czy wszystkie wykazane przez nie w agendach produkty były następnie zgodnie z ich treścią "ręcznie ściągnięte" z systemu przez specjalistów z działu gastronomii. Nie zostawiały przecież sobie one drugiego egzemplarza agendy w celu ewentualnej weryfikacji (por. zeznania H. R. k. 355-356). Ponadto, nie bez znaczenia dla całego modelu był także fakt, że program komputerowy Manager funkcjonował przez pierwsze trzy miesiące na nowej bazie, do której przy jej tworzeniu wkradły się pewne błędy. Wprost wskazuje na to analiza historii niektórych receptur np. spaghetti bolognese dla którego przewidziano pierwotnie jedynie 0,6 kg makaronu na 10 porcji (k. 54-55) oraz zeznania A. M. (1), która po powrocie ze zwolnienia ujawniała błędy jeszcze z czasu budowania nowej bazy danych (por.k. 358). Wszystko to sprawia, że zaufanie do danych generowanych na koniec marca 2017 r. przez program komputerowy Manager firmy (...) SA powinno być mocno ograniczone. Jak bowiem trafnie podsumował to świadek J. P. "jeżeli system będzie miał złe dane to generował będzie złe dane" (por.k. 369). Ilość natomiast "słabych punktów" funkcjonującego wówczas modelu o których mowa powyżej sprawia, że wskazywana w zarzutach wartość rzekomych strat dla (...) Sp. z o.o. w K. na poziomie 36.000 zł jest wysoce wątpliwa.

W powyższej sytuacji nie sposób jest również zasadnie twierdzić jakoby oskarżeni działali w celu wyrządzenia innej osobie szkody, a ich zachowania zdaniem Sądu bardziej należy traktować jako maskowanie niedoskonałości istniejącego systemu. Nie ma bowiem wystarczających dowodów na to, że jakieś produkty pobranie z magazynu głównego (przesunięte na podmagazyny) nie zostały wykorzystane do wydawanych przez dział gastronomii posiłków. W sytuacji zaś braku odpowiedzialności materialnej na podmagazynach trudno także przypisywać oskarżonym działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Tym samym brak jest także wystarczających dowodów na to, że D. M., P. K. lub A. D. działali z motywacją o której mowa w art. 287 § 1 k.k.

Z uwagi na uniewinnienie oskarżonych w sprawie ściganej z oskarżenia publicznego, Sąd w oparciu o art. 632 pkt 2 k.p.k. obciążył kosztami procesu Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.